1 năm trước đây mình cũng như bạn…

— Yume.vn —

1 năm trước đây mình cũng như bạn
Giờ mình vẫn thế Nhưng lại mắc thêm cái tật xạo lìn


#Yume