trang Blog

An_LacTham gia: 17/05/2011
 • CHU DAI BI VA SU LINH UNG MAU NHIEM
  Xã Hội
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  CHU DAI BI VA SU LINH UNG MAU NHIEM

  CHÚ ĐẠI BI

  Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát(3 lần)

  Thiên Thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

  Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ ra.

  Nam mô a rị da,

  bà lô yết đế,

  thước bát ra da,

  bồ đề tát đỏa bà da,

  ma ha tát đỏa bà da,

  ma ha ca lô ni ca da,

  án tát bàn ra phạt duệ,

  số đát na đát tỏa.

  Nam mô tất kiến lật đỏa y mông a rị da,

  bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

  Nam mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế,

  tát bà a tha đậu du bằng,

  a thệ dựng,

  tát bà tát đa,

  na ma bà già,

  ma phạt đạt đậu,

  đát điệt tha.

  Án a bà lô hê,

  lô ca đế,

  ca ra đế,

  di hệ rị,

  ma ha bồ đề tát đỏa,

  tát bà tát bà,

  ma ra ma ra,

  ma hê ma hê,

  rị đà dựng,

  cu lô cu lô kiết mông,

  độ lô độ lô phạt xà da đế,

  ma ha phạt xà da đế,

  đà ra đà ra,

  địa rị ni,

  thất Phật ra da,

  dá ra dá ra.

  Mạ mạ phạt ma ra,

  mục đế lệ,

  y hê y hê,

  thất na thất na a ra sâm Phật ra xá lợi,

  phạt sa phạt sâm,

  Phật ra xá da,

  hô lô hô lô ma ra,

  hô lô hô lô hê rị,

  ta ra ta ra,

  tất rị tất rị,

  tô rô tô rô,

  bồ đề dạ bồ đề dạ,

  bồ đà dạ bồ đà dạ,

  di đế rị dạ,

  na ra cẩn trì địa rị sắc ni na,

  ba dạ ma na ta bà ha.

  Tất đà dạ ta bà ha.

  ma ha tất đà dạ ta bà ha.

  Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha.

  Na ra cẩn trì ta bà ha.

  Ma ra na ra ta bà ha.

  Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha.

  Ta bà ma ha,

  a tất đà dạ, ta bà ha.

  Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha.

  Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha.

  Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha.

  Ma bà lị thắng yết ra dạ ta bà ha.

  Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

  Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

  Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.(3 lần)

  Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).

  SỰ LINH ỨNG CỦA CHÚ ĐẠI BI.

  Chú Đại Bi ở trong kinh " Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát quảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm đà la ni"
  Hồi đời quá khứ vô lượng ức kiếp, có Đức Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ ra đời vì ngài Quán Thế Âm mà nói ra Chú Đại Bi này. Lúc đó ngài mới trụ bực sơ địa, mà sau khi nghe chú này rồi, thì siêu chứng lên bực Bát địa liền, Ngài thấy cái hiệu nghiệm như vậy, thì phát lời đại nguyện rằng: " Nếu qua đời vị lai có thể đem chú này ra mà làm lợi ích cho chúng sanh, thì cho thân Ngài sanh ra ngàn cánh tay và ngàn con mắt v.v... Ngài nguyện vừa rồi thì quả nhiên tay mắt đều cụ túc tất cả,vả lại Chư Phật phóng quang soi đến thân Ngài và soi khắp vô biên thế giới.
  Khi ấy Ngài lại phát nguyện nữa rằng: nếu người nào trì tụng Chú này mổi đêm 5 biến, thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp, đến lúc mạng chung thì có thập phương Chư Phật hiện thân tiếp dẫn về cõi tịnh độ. Bằng chứng như người nào trì tụng chú này mà sau còn đọa vào ba đường ác đạo và chẳng đặng sanh về cõi Phật, hay chẳng đặng những pháp tam muội biện tài, và chỗ sở cầu không toại chí, nếu có mấy sự ấy, thì chú này không được xưng là " Đại Bi tâm đà la ni." .
  Chỉ trừ những người tâm không thiện, chí không thành, và lòng hay nghi, thì không thấy hiệu nghiệm được liền mà thôi.

  Chú này ví tụng 12.000 lượt hay in cúng 1.200 quyển thời nhất nhất cầu việc gì đều có hiệu nghiệm cả.
  Cầu con có con, cầu bệnh khỏi bệnh, cầu tài có tài, cầu phúc được phúc, cầu tai qua nạn khỏi được tai qua nạn khỏi v.v...
  1. Người họ Trần làm dâu của họ Ngô, mình đau yếu lại không có con, rồi trì tụng chú này, cùng in kinh 1.200 quyển được khỏi bệnh và sanh được 1 con làm quan tới Hộ Bộ Thị xLang.
  2. Lý Thữ Lâm ở Mãn Châu khi đi về, thuyền đến chỗ giữa dòng nước chảy gió to nguy hiểm, suýt đắm thuyền, hứa xin in cúng 1.200 quyển chú này, khấn xong gió thuận thuyền yên, qua cơn hiểm nghèo.
  3. Người Vương Thiện ở kinh đô đi thi bao phen chẳng đỗ mà nợ bút nghiên chưa trả được, chợt mộng thấy Bạch Y đại Sỹ bảo rằng: " Nhà ngươi không có số đỗ,, nay muốn đổ thì ngươi chăm trì tụng Bạch Y mới mong khá được.
  Người ấy tỉnh dậy liền in 1.200 quyển kinh để cúng, quả đến kì thi sau chiếm được bảng vàng.
  4. Chu Kế Khanh làm quan giám sát tỉnh Sơn Đông mắc tội ngục hình, đêm nằm mộng thấy vị Đại Sỹ bảo niệm chú này thì thoát được ách, người ấy niệm 1.200 lượt chú, quả sau khỏi vòng tù tội, cả nhà đều được tha về.

  Mời bạn đọc tìm hiểu sự linh ứng chủa chú Đại Bi bằng lời kể của những người đã trải nghiệm thông qua những trang web sau nhé :

  http://www.thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=14692

  http://www.chudaibi.com/phapam/tphuoctien/chuachauan.html

  http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?t=7026

  http://nguyenthiylan.wordpress.com/2010/09/27/chu-man-nguy%E1%BB%87n-d%E1%BA%A1i-bi-tam-da-ra-ni/

  An_lạc kính chúc quý phật tử và bạn đọc Thân - Tâm an lạc, đạo quả vun trồng.

  Nguyện đem công đức này

  Hướng về khắp mười phương

  Đệ tử và chúng sanh

  Đều trọn thành Phật đạo.

  CHU DAI BI VA SU LINH UNG MAU NHIEM