237 cảm xúc, gồm có Thích, Haha và Buồn – Yume.vn

— Yume.vn —

“Độ ta không độ nàng” dưới góc nhìn của Phật pháp??

Nguồn: Thích Khải Hoàn


Yume