3 cảm xúc, gồm Thích, Wow và Buồn

— Yume.vn —


“Một cơn gió bụi vừa tan,
hai triệu sinh linh đã mất,
khí oan nối cả mấy trời,
thây lạnh phơi đầy cỏ đất..”

Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Hđ #Dl#Yume