trang Blog

PH_TRTham gia: 05/03/2009
 • Bai tap Visual Foxpro co loi giai
  Công Nghệ Thông Tin
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Bai tap Visual Foxpro co loi giai

   

  Ph?n Microsoft VisualFox

   


   

  Chuong 1

  THAO TÁC TRÊN B?NG D? LI?U

   

  Tóm t?t lý thuy?t

   

  1. M?T S? KHÁI NI?M CO B?N

              1.1. Ki?u d? li?u ( Data Type)

              a. Ki?u Character

              b. Ki?u Numeric

              c. Ki?u Float

              d. Ki?u Date và Datetime

              e. Ki?u Currency

              f. Ki?u Memo

              g. Ki?u Logical

              h. Ki?u General

              1.2. H?ng (Constant)

              a. H?ng ký t? (H?ng chu?i): Ðu?c d?t trong c?p d?u '..', "....", [...]

              b. H?ng ki?u ngày: Ð?t trong {.........}

              c. H?ng ki?u s?

              d. H?ng logic

              1.3. Bi?n ( Variable)

              a. Bi?n nh?

              b. Bi?n tru?ng

              c. Bi?n h? th?ng

              1.4. Hàm (Function)

              Hàm do ngu?i d?nh nghia ph?i theo cú pháp sau:

   

                          FUNCTION  <Tên hàm>

                                                  <Các l?nh>

                          RETURN <Giá tr?>

   

              1.5. Bi?u th?c (Expression)

               Bi?u th?c du?c t?o b?i các bi?n, h?ng, hàm và m?t s? phép toán. K?t qu? c?a bi?u th?c thu?c v? các ki?u d? li?u Character, Numeric, Date, Datetime, Logical.

   

  2. CÁC PHÉP TOÁN

   

              2.1. Phép gán: Ký hi?u =

              2.2. Phép toán chu?i ký t?

              a. Phép +

              b. Phép -

              c. Phép $

              2.3. Phép toán trên ki?u ngày

              Phép toán

  K?t qu?

  <Ngày> +  S?

  <Ngày>

  S? + <Ngày>

  <Ngày>

  <Ngày> - S?

  <Ngày>

  <Ngày> - <Ngày>

  S?

  <Ngày gi?> +  S?

  <Ngày gi?>

  S? + <Ngày gi?>

  <Ngày gi?>

  <Ngày gi?> - S?

  <Ngày gi?>

  <Ngày gi?> - <Ngày gi?>

  S?

   

              2.4. Phép toán quan h?: =, <, >, >=, <=, != ( <>)

              2.5. Phép toán logic: NOT ( ho?c !), AND, OR

              2.6. Phép toán s? h?c: +, -, *, /, ** ( Ho?c ^), % (Chia l?y ph?n du)

              2.7. Th? t? uu tiên c?a các phép toán

              Th? t? uu tiên c?a phép toán trên cùng m?t hàng thì cùng m?c uu tiên, n?u các phép toán cùng m?c uu tiên thì tính t? trái sang ph?i.

              a. Các phép tính s? h?c:     D?u âm, duong

                                                              Lu? th?a

                                                              Nhân, chia

                                                              Ph?n du

                                                              C?ng, tr?

              b. Các phép toán c?ng chu?i: +, -

              c. Các phép toán quan h?: =, <, >, >=, <=

              d. Các phép tính logic: NOT, OR, AND

   

  3. L?NH VÀ C?U T?O L?NH

   

              3.1. L?nh

              L?nh là m?t ch? th? c?a ngu?i s? d?ng yêu c?u VisualFox làm m?t vi?c gì dó. L?nh có th? dua vào t? c?a s? l?nh ho?c menu h? th?ng

              3.2. C?u t?o l?nh

  <L?nh> [ph?m vi] [FIELDS <dsách tru?ng>] [FOR <bth?c logic1>] [WHILE <bi?u th?c logic2>]  [FROM <tên file> / ARRAY <tên m?ng>] [TO print/tên file/dsách bi?n]

   

  4. M?T S? L?NH CO B?N

              4.1 Ð?nh v? con tr? d?n m?t b?n ghi

              a. Ð?nh v? tuy?t d?i

              Cú pháp: go <n>|[top]|[bottom]

              b. Ð?nh v? tuong d?i

              Cú pháp: Skip [+|-] [<n>]

              4.2. L?y d? li?u t? b?ng

              a. L?nh Display

              Cú pháp:   Display [<ph?m vi>] [fields<danh sách tru?ng>] [For<bth?c logic>] [While<bth?c logic>] [on|off ]

              b. L?nh LIST

              Cú pháp:       List   [<ph?m vi>] [fields<danh sách tru?ng>]  [For<bth?c logic>] [While<bth?c logic>] [on|off]

              c. L?nh ?|??

              Cú pháp:      ?|?? <danh sách bi?u th?c>

              4.3. Chèn, b? sung b?n ghi

              a. Chèn b?n ghi

              Cú pháp: INSERT [BEFORE][BLANK]

              b. B? sung b?n ghi

              Cú pháp: APPEND [BLANK]

              4.4. S?a ch?a n?i dung b?n ghi

              a. L?nh BROWSE

              Cú pháp: BROWSE [field<dsách tru?ng>] [Freeze<dsách tru?ng>][nodelete] [noedit] [FOR<Bth?c logic>]
              b. L?nh Edit
              Cú pháp: Edit [<ph?m vi>] [field<dsáchtru?ng>][ Noappend][nodelete] [noedit]  [for<Bth?c logic>] [While<Bth?c logic>]

              c. L?nh REPLACE

              Cú pháp: REPLACE [<ph?mvi>]<tru?ng 1>WITH<Bth?c 1>[,<tru?ng 2> WITH  <Bth?c 2> .......[for<Bth?c logic>] [While<Bth?c logic>]

              4.5. Xoá và khôi ph?c b?n ghi

              a. Ðánh d?u xoá

              Cú pháp: DELETE [<ph?m vi>] [For<Bth?c logic>] [While<bth?c logic>]

              b. Xoá

              Cú pháp: PACK
              c. Khôi ph?c b?n ghi dã b? dánh d?u xoá
              Cú pháp:  RECALL [<ph?m vi>] [For<Bth?c logic>] [While<bth?c logic>]
              4.6. L?c d? li?u
              Cú pháp: SET FILTER TO <Bth?c logic>
              4.7. Thao tác v?i c?u trúc b?ng
              a. Xem c?u trúc b?ng (List|Display structure)
              Cú pháp: List | Display structure
              b. S?a d?i c?u trúc b?ng d? li?u
              Cú pháp: MODIFY STRUCTURE
              c. Sao luu c?u trúc b?ng d? li?u   
              Cú pháp: Copy structure to <Tên B?ng> [fields<danh sách tru?ng>]
              d. Sao chép b?ng
              Cú pháp: Copy to <Tên b?ng dích> [<ph?m vi>] [fields <danh sách  tru?ng>] [For<Bth?c logic>] [While<Bth?c logic>]

   

  5. S?P X?P, TÌM KI?M VÀ TH?NG KÊ

              5.1. S?p x?p theo ch? m?c

  a. L?p ch? m?c IDX cho b?ng d? li?u

  Cú pháp:  index on <bth?c khoá> to <tên file idx>[for<bth?c logic>] [unique]¿

  b. M?t s? l?nh liên quan

  Set index to <file ch? m?c>: Dùng d? m? file ch? m?c sau khi dã m? m?t b?ng d? li?u.

  Set index to: Dùng d? dóng file ch? m?c.

  Reindex: Dùng d? c?p nh?t l?i file ch? m?c sau khi có s? s?a d?i trên b?ng d? li?u.

              5.2. Tìm ki?m

              a. Tìm ki?m tu?n t?

  Cú pháp:  Locate [<ph?m vi>] for<bth?c logic> [While<bth?c logic>]

  b. L?nh continue

  Cú pháp : CONTINUE

              c. Tìm ki?m sau khi dã l?p ch? m?c

  Cú pháp : SEEK <bi?u th?c>

              5.3. Th?ng k?

              a. Ð?m s? lu?ng b?n ghi

              Cú pháp:COUNT [<ph?m vi>][for<Bth?c Logic>] [while<Bth?c Logic>] [TO<bi?n nh?>]

              b. Tính t?ng giá tr? các tru?ng ki?u s?

  Cú pháp: SUM [<ph?m vi>] [<dsách bt>] [to <ds bi?n>][for <Bth?c logic>] [While <Bth?c logic>]

              c. Tính trung bình c?ng các tru?ng ki?u s?

  Cú pháp: AVERAGE  [<ph?m vi>] [<ds bi?u th?c>] [to <ds bi?n >] [for <bt logic>] [while <Bth?c logic>]

              d. Tính t?ng các tru?ng s? theo nhóm


              Cú pháp:   TOTAL ON <Bt Khóa> to <tên b?ng m?i.DBF>[<Ph?m vi>] 

  [field <dstru?ng>][for <Bth?c Logic>][while < Bth?c Logic>]

   

  A. Bài t?p có l?i gi?i

   

  BÀI S? 1

              Ð? qu?n lý thông tin c?a nhân viên ngu?i ta s? d?ng m?t t?p tin d? án QLNV.PJX ch?a t?p tin co s? d? li?u QLNV.DBC, t?p tin này ch?a b?ng HOSONV.DBF có c?u trúc nhu sau:

  Tên tru?ng
  Ki?u d? li?u

  Ð? r?ng

  Di?n gi?i

  Ghi chú

  MANV

  C

  5

  Mã nhân viên

  Khoá chính

  MADV

  C

  2

  Mã don v?

   

  HOLOT

  C

  20

  H? d?m

   

  TEN

  C

  10

  Tên

   

  NGAYSINH

  D

  8

  Ngày sinh

   

  DIACHI

  C

  30

  Ð?a ch?

   

  GIOITINH

  L

  1

  Gi?i tính

  Nam: .T.

   

              a. Dùng l?nh SORT d? s?p x?p l?i b?ng d? li?u HOSONV.DBF sang m?t b?ng d? li?u m?i HOSONVSX.DBF theo ch? tiêu: Các b?n ghi du?c s?p x?p theo mã don v? (gi?m d?n), trong m?i don v? th? t? tên, h? du?c s?p x?p tang d?n.

              b. M? t?p tin HOSONVSX.DBF

              S? d?ng l?nh BROW li?t kê các tru?ng MADV, HOLOT, TEN, NGAYSINH, MLUONG .

              c. L?p 3 t?p tin ch? m?c: CMASO.IDX theo tru?ng MANV, CDONVI.IDX theo tru?ng MADV, CLUONG.IDX theo tru?ng LUONG gi?m d?n.

              B?ng cách thay th? t?p tin ch? m?c ch?, hãy li?t kê các b?n ghi theo MANV tang d?n, theo MADV tang d?n, theo LUONG gi?m d?n.

              d. Dùng l?nh LOCATE:

              Tìm ngu?i có h? tên là ‘NGUYEN MINH HUONG’. Dùng l?nh DISPLAY cho hi?n n?i dung c?a b?n ghi này, r?i dùng l?nh EDIT d? s?a l?i.

              Tìm nh?ng ngu?i ? phòng T? ch?c (MADV=’TC’), cho hi?n d?y d? thông tin c?a nh?ng ngu?i này.

              Tìm nh?ng ngu?i có LUONG > 100000.

  e. Dùng l?nh SEEK d? tìm ki?m ngu?i có MANV=’0001A’ r?i hi?n th? n?i dung c?a b?n ghi này.

              f. Cho bi?t d?a ch? c?a ngu?i có tên là ‘THUY’, sinh ngày 11/11/80 .

   

  Hu?ng d?n gi?i

              Ch?n File/New/Project/Newfile

              Trong m?c Enter Project:  QLNV

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Ch?n Data/Databases/New/New Databases

  Trong m?c Enter Database                         : QLNV

  Ch?n Database/New table/New Table

  Trong m?c Enter Table                                : HOSONV

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Trong m?c     Name              : Ch?n tên tru?ng, ch?n Indexes, ch?n Primary d?i v?i tru?ng MANV.

                          Type               : Ch?n ki?u d? li?u

                          Width             : Ch?n d? r?ng

                          Decimal         : S? ch? s? th?p phân

                          Index              : Thi?t l?p ch? m?c:

                          Null: Cho phép giá tr? c?a tru?ng là Null ho?c không

  Trong m?c Display              : Ch?n hình th?c hi?n th? c?a d? li?u

  Trong m?c Field Validation: Ch?n ràng bu?c d? li?u và d?t giá tr? m?c d?nh.

  Sau khi t?o c?u trúc b?ng xong, nh?p 10 b?n ghi cho b?ng d? li?u HOSONV.

  MANV

  MADV

  HOLOT

  TEN

  NGAYSINH

  DIACHI

  GIOITINH

  0001A

  0001B

  K0003

  K0001

  C0002

  C0003

  C0004

  T0005

  T0006

  T0007

  TC

  HC

  TC

  HC

  KT

  TC

  HC

  KT

  TC

  HC

   

  Cao Van

  Nguyen Thi

  Dau Van

  Le

  Te Thi

  Le Van

  Cao

  Do Duc

  Lo Thi

  Ly Van

  Huong

  Ly

  Tung

  Cung

  Quen

  Ty

  Cuoi

  Lan

  Huong

  Hy

   

  11-04-1975

  12-05-1965

  04-12-1978

  06-06-1979

  18-10-1977

  09-04-1969

  01-10-1965

  15-02-1968

  08-01-1967

  02-06-1965

  Hue

  Hue

  Quang Binh

  TP.HCM

  TP.HCM

  Hue

  Hue

  Da Nang

  Hue

  Qtri

  .T.

  .F.

  .T.

  .T.

  .T.

  .F.

  .T.

  .F.

  .T.

  .F.

  Tr? v? c?a s? l?nh (Command) r?i l?n lu?t th?c hi?n các l?nh sau

  USE HOSONV

  a. SORT TO HOSONVSX ON MADV/D, TEN/A, HOLOT/A

  b. USE HOSONVSX

              BROW Fiel MADV, HOLOT, TEN, NGAYSINH, MLUONG .

  c. USE HOSONV

              INDE ON MANV TO CMASO

              INDE ON MADV TO CDONVI

  INDE ON -LUONG TO CLUONG

  SET INDE TO CMASO

              BROW

  SET INDE TO CDONVI

              BROW

  SET INDE TO CLUONG

              BROW

  d. LOCA FOR ALLT(HOLOT)+' '+ALLT(TEN)='NGUYEN MINH HUONG'

              DISP

              EDIT

  LOCA FOR MADV='TC'

              DISP

  LOCA FOR LUONG>1000000

  e.  INDE ON MANV TO SXMANV

              SEEK '0001A'

              DISP

  f.  BROW FIEL DIACHI FOR TEN='THUY' AND NGAYSINH={11/11/80}

   

  BÀI S? 2      

              Ð? qu?n lý di?m c?a sinh viên b? ph?n giáo v? s? d?ng m?t t?p tin d? án QLDIEMSV.PJX ch?a t?p tin co s? d? li?u QLDIEM.DBC, t?p tin này ch?a b?ng DIEMSV.DBF có c?u trúc nhu sau:

  Tên tru?ng
  Ki?u d? li?u

  Ð? r?ng

  Di?n gi?i

  Ghi chú

  MASV

  C

  5

  Mã sinh viên

  Khoá chính

  HOLOT

  C

  20

  H? lót

   

  TEN

  C

  10

  Tên

   

  NGAYSINH

  D

  8

  Ngày sinh

   

  QUEQUAN

  C

  30

  Quê quán

   

  VFOX

  N

  2

  Ði?m VFOX

   

  ACCESS

  N

  2

  Ði?m ACCESS

   

  PASCAL

  N

  2

  Ði?m Pascal

   

  DTB

  N

  4,2

  Ði?m TB

   

  XEPLOAI

  C

  20

  X?p lo?i

   

   

  Nh?p vào 10 b?n ghi cho các tru?ng: MASV, HOLOT, TEN, NGAYSINH, QUEQUAN, VFOX, ACCESS, PASCAL nhu sau:

  MASV

  HOLOT

  TEN

  NGAYSINH

  QUEQUAN

  VFOX

  ACCESS

  PASCAL

  K0001

  K0002

  K0003

  T0001

  T0002

  T0003

  T0004

  T0005

  T0006

  T0007

  Cao Van

  Nguyen Thi

  Dau Van

  Le

  Te Thi

  Le Van

  Cao

  Do Duc

  Lo Thi

  Ly Van

  Huong

  Ly

  Tung

  Cung

  Quen

  Ty

  Cuoi

  Lan

  Huong

  Hy

  11-04-1975

  12-05-1965

  04-12-1978

  06-06-1979

  18-10-1977

  09-04-1969

  01-10-1965

  15-02-1968

  08-01-1967

  02-06-1965

  Hue

  Hue

  Quang Binh

  TP.HCM

  TP.HCM

  Hue

  Hue

  Da Nang

  Hue

  Qtri

  6

  7

  7

  7

  8

  7

  9

  7

  8

  8

  9

  6

  4

  7

  4

  6

  9

  6

  4

  5

  7

  8

  7

  9

  7

  9

  10

  9

  4

  2

  a. Tính (di?m trung bình), bi?t r?ng VFOX có h? s? hai, ACCESS có h? s? 1, PASCAL có h? s? 3. X?p lo?i, bi?t r?ng:

  DTB>=9         : X?p lo?i ‘GIOI’

  7<=DTB<9    : X?p lo?i ‘KHA’

  5<=DTB<7    : X?p lo?i ‘TB’

  DTB<5           : X?p lo?i ‘YEU’

  b. S?p x?p gi?m d?n theo DTB và ghi vào b?ng d? li?u SXDTB.DBF. M? b?ng d? li?u SXDTB.DBF r?i dùng l?nh BROWSE d? xem k?t qu?

  c. Ð?i d? li?u c?a tru?ng QUEQUAN thành ch? hoa.

  d. Tính trung bình c?ng c?a các môn h?c cho toàn b? các b?n ghi, cho t?ng nhóm có MASV b?t d?u b?ng 'K', 'T'.

  e. Cho bi?t s? sinh viên có ít nh?t hai môn có di?m >=8.

  f. T? b?ng d? li?u DIEMSV.DBF hãy t?o ra m?t b?ng d? li?u DIEMGIOI.DBF d? luu thông tin c?a nh?ng sinh viên X?p lo?i gi?i.

  g. Lo?i b? nh?ng sinh viên x?p lo?i y?u ra kh?i b?ng d? li?u DIEMSV.DBF.

  Hu?ng d?n gi?i

  USE DIEMSV

  a. REPL ALL DTB WITH (VFOX*2+ACCESS+PASCAL*3)/6

  REPL  ALL  XEPLOAI  WITH IIF(DTB<5, 'YEU', IIF(DTB<7,'TB', IIF(DTB<8,'KHA','GIOI')))

  b. SORT TO SXDTB ON DTB/D

              USE  SXDTB

              BROW

  c.  REPL ALL QUEQUAN WITH UPPE(QUEQUAN)

  d.  SUM VFOX, ACCESS, PASCAL TO X, Y, Z

  SUM  VFOX, ACCESS, PASCAL FOR LEFT(MASV,1)='T' TO X, Y, Z

  SUM  VFOX, ACCESS, PASCAL FOR LEFT(MASV,1)='K' TO X, Y, Z

  e. COUN TO X FOR MIN(VFOX,ACCESS)>=8 OR MIN(VFOX,PASCAL)>=8 OR MIN(ACCESS, PASCAL)>=8

  f. COPY TO DIEMGIOI FOR XEPLOIA='GIOI'

  g. DELE FOR XEPLOAI='YEU'

  PACK

   

  B. Bài t?p không l?i gi?i

   

  BÀI S? 1 

              Ð? qu?n lý v?t tu trong c?a hàng XYZ s? d?ng m?t t?p tin d? án QLVATTU.PJX ch?a t?p tin co s? d? li?u QLVATTU.DBC, t?p tin này ch?a các b?ng  có c?u trúc nhu sau:

  B?ng NHAPVATU.DBF

  Tên tru?ng
  Ki?u d? li?u

  Ð? r?ng

  Di?n gi?i

  Ghi chú

  MAVT

  C

  5

  Mã v?t tu

   

  NGAYNHAP

  D

  8

  Ngày nh?p kho

   

  MANX

  C

  1

  Mã nh?p, xu?t

  Nh?p: N

  SOLUONG

  N

  6

  S? lu?ng nh?p

   

  DONGIA

  N

  9

  Ðon giá

   

  THANHTIEN

  N

  10

  Thành ti?n

   

  Nh?p vào 10 b?n ghi theo b?ng d? li?u trên:

  MAVT

  NGAYNHAP

  MANX

  SOLUONG

  DONGIA

  TV001

  01-01-1998

  N

  12

  3850000

  TL001

  04-01-1998

  N

  10

  4700000

  ML001

  08-01-1998

  X

  40

  5100000

  BU001

  04-05-1998

  N

  30

  220000

  QB001

  05-01-1998

  N

  28

  350000

  MG001

  05-06-1998

  X

  12

  4000000

  ND001

  06-06-1998

  N

  20

  650000

  HD002

  10-10-1998

  N

  12

  13000000

  HD004

  01-01-1998

  N

  10

  16000000

  XD001

  01-01-1998

  X

  30

  1200000

   

  B?ng TONKHO99.DBF

  Tên tru?ng
  Ki?u d? li?u

  Ð? r?ng

  Di?n gi?i

  Ghi chú

  MAVT

  C

  5

  Mã v?t tu

   

  TONDAU

  N

  10

  T?n d?u k?

   

  SLN

  N

  10

  S? lu?ng nh?p

   

  SLX

  N

  10

  S? lu?ng xu?t

   

  TONCUOI

  N

  10

  T?n cu?i

   

  Nh?p vào các b?n ghi cho b?ng d? li?u

  MAVT

  TONDAU

  TV001

  TL001

  ML001

  BU001

  QB001

  MG001

  ND001

  HD002

  HD004

  XD001

  12

  30

  50

  40

  50

  55

  100

  50

  45

  100

  B?ng DMVTU.DBF

  Tên tru?ng
  Ki?u d? li?u

  Ð? r?ng

  Di?n gi?i

  Ghi chú

  MAVT

  C

  5

  Mã v?t tu

  Khoá chính

  TENVT

  C

  30

  Tên v?t tu

   

  Nh?p vào các b?n ghi cho b?ng d? li?u.

  MAVT

  TENVT

  TV01

  Tivi mau SHAP 14

  TL001

  Tu lanh TOSHIBA 1401

  ML001

  May lanh 1.5 HP

  BU001

  Ban ui Philip

  QB001

  Quat ban Hitachi

  MG001

  May giat SANYO 40

  ND001

  Noi com dien SANYO

  HD002

  Xe cub 86

  XD001

  Xe dap NHAT

  HD002

  Xe Union

  a. Tính giá tr? tru?ng THANHTIEN c?a t?p tin NHAPVT.DBF

  b. Tính t?ng s? ti?n nh?p c?a m?i lo?i v?t tu có ch? cái d?u tiên bên trái gi?ng nhau.

  c. Tính SLN, SLX, TONCUOI, sau th?i gian nh?p xu?t trên.

  d. T?o b?ng d? li?u TONKHO95.DBF có c?u trúc gi?ng nhu b?ng TONKHO99.DBF. L?y TONCUOI c?a b?ng d? li?u TONKHO95.DBF d? c?p nh?t vào TONDAU c?a TONKHO99.DBF

  e. Li?t kê danh sách Nh?p v?t tu g?m các m?c sau:

  MAVT            TENVT           NGAYNHAP             MANX           SOLUONG

  f.  Li?t kê danh sách TONKHO g?m các m?c sau:

              MAVT            TENVT           TONDAU                   TONCUOI

  BÀI S? 2 

  Ð? qu?n lý di?m c?a m?t trung tâm tin h?c, ban giám d?c trung tâm s? d?ng Project QLHV.PJX ch?a m?t CSDL QuanlyHV.dbc g?m các b?ng d? li?u có c?u trúc nhu sau:

   

  B?ng HOCVIEN có c?u trúc nhu sau:

  Tên tru?ng
  Ki?u d? li?u

  Ð? r?ng

  Di?n gi?i

  Ghi chú

  MA_HV

  C

  5

  Mã h?c viên

  Khoá chính

  MA_LOP

  C

  4

  Mã l?p

   

  HO

  C

  20

  H?

   

  TEN

  C

  10

  Tên

   

  PHAI

  L

  1

  Phái

   

  NGAY_SINH

  D

  8

  Ngày sinh

   

  NOI_SINH

  C

  30

  Noi sinh

   

  DIA_CHI

  C

  30

  Ð?a ch?

   

  MA_GV_CN

  C

  3

  Mã GVCN

   

   

  B?ng GVCN

  Tên tru?ng

  Ki?u d? li?u

  Ð? r?ng

  Di?n gi?i

  Ghi chú

  MA_GV_CN

  C

  3

  Mã GVCN

  Khoá chính

  TEN

  C

  30

  H? tên GVCN

   

  DIACHI

  C

  30

  Ð?a ch?

   

  SODT

  C

  9

  S? di?n tho?i

   

   

  B?ng DIEMHOCVIEN

  Tên tru?ng

  Ki?u d? li?u

  Ð? r?ng

  Di?n gi?i

  Ghi chú

  MA_HV

  C

  5

  Mã h?c viên

  Khoá chính

  DIEM_LT

  N

  4,1

  Ði?m LT

   

  DIEM_TH

  N

  4,1

  Ði?m TH

   

  DIEMTB

  N

  4,1

  Ði?m TB

   

  XEPLOAI

  C

  15

  X?p lo?i

   

  a. Nh?p d? li?u thích h?p cho các b?ng d? li?u trên.

  b. S? d?ng b?ng HOCVIEN hãy hi?n th? các thông tin HO, TEN, PHAI, NGAY_SINH d?i v?i nh?ng h?c viên n? (PHAI=.F.).

  c. Hi?n th? t?ng s? h?c viên trong b?ng HOCVIEN.

  d. Tính giá tr? DIEMTB=(DIEM_LT+DIEM_TH*2)/3.

  XEPLOAI: "Y?u" n?u DIEMTB<5, "TB" n?u 5<=DIEMTB<7, "KHÁ" n?u 7<=DIEMTB<8,"GI?i" n?u DIEMTB>=8.

  e. Th?c hi?n các yêu c?u sau:

  Hi?n th? danh sách các h?c viên nam (PHAI=.T.).

  Hi?n th? các h?c viên nam có tu?i t? 18 d?n 35.

  Hi?n th? theo th? t? tang d?n c?a TEN, HO c?a nh?ng h?c viên có d?a ch? ? TT-Hu?.

  Lo?i b? các h?c viên x?p lo?i "Y?U"

  f. Thi?t l?p m?i quan h? cho 3 b?ng d? li?u trên.

  g. Ð?m xem có bao nhiêu h?c viên có noi sinh ? Hu? x?p lo?i "gi?i".

  h. S? d?ng l?nh SET FILTER TO d? xem nh?ng h?c viên n?  d?t lo?i "TB".

  i. Hi?n th? danh sách h?c viên thu?c l?p c?a giáo viên ch? nhi?m "Lê van Tam" nhung ch? g?m các thông tin: Mã l?p, H? và tên, Ði?m trung bình, X?p lo?i.

   

  BÀI S? 3

  Ð? qu?n lý các m?t hàng bán du?c trong m?t siêu th? HÙNG VUONG, ban qu?n lý siêu th? s? d?ng Project QLSIEUTHI.PJX ch?a m?t CSDL Banhang.dbc g?m các b?ng d? li?u có c?u trúc nhu sau:

  B?ng KH_HANG (Khách hàng)

   

  Tên tru?ng

  Ki?u d? li?u

  Ð? r?ng

  Di?n gi?i

  Ghi chú

  MA_KH

  C

  6

   

   

  TEN_KH

  C

  30

   

   

  DIA_CHI

  C

  30

   

   

  TINH_TP

  C

  20

   

   

  THIXA_QH

  C

  30

   

   

  SO_DT

  C

  9

   

   

  FAX

  C

  15

   

   

   

  B?ng DON_HANG (Ðon hàng)

   

  Tên tru?ng

  Ki?u d? li?u

  Ð? r?ng

  Di?n gi?i

  Ghi chú

  MA_DH

  C

  6

   

   

  MA_KH

  C

  6

   

   

  MA_NV

  C

  6

   

   

  TEN_NV

  C

  30

   

   

  DIACHI_NN

  C

  30

   

   

  THANHPHO_NN

  C

  15

   

   

  NGAY_DH

  D

  8

   

   

  NGAY_GIAO

  D

  8

   

   

  TIEN

  N

  12

   

   

   

  B?ng CHITIET_DH (Chi ti?t don hàng)

   

  Tên tru?ng

  Ki?u d? li?u

  Ð? r?ng

  Di?n gi?i

  Ghi chú

  MA_DH

  C

  6

   

   

  MA_SP

  C

  6

   

   

  DONGIA

  N

  8

   

   

  SOLUONG

  N

  6

   

   

   

  B?ng NHAN_VIEN (Nhân viên)

   

  Tên tru?ng

  Ki?u d? li?u

  Ð? r?ng

  Di?n gi?i

  Ghi chú

  MA_NV

  C

  6

   

   

  HO_NV

  C

  20

   

   

  TEN_NV

  C

  10

   

   

  NGAYSINH

  D

  8

   

   

  DIA_CHI

  C

  30

   

   

  THANH_PHO

  C

  20

   

   

  NUOC

  C

  15

   

   

  SO_DT

  C

  9

   

   

   

  B?ng MAT_HANG (M?t hàng) có c?u trúc nhu sau:

  Tên tru?ng

  Ki?u d? li?u

  Ð? r?ng

  Di?n gi?i

  Ghi chú

  MA_SP

  C

  6

   

   

  TEN_SP

  C

  20

   

   

  SOLUONGCO

  N

  10

   

   

   

  a. L?p các ch? m?c và thi?t l?p m?i quan h? cho các b?ng d? li?u trên.

  B?ng KH_HANG

  Tên ch? m?c

  Lo?i ch? m?c

  Bi?u th?c

  MA_KH

  PRIMARY

  MA_KH

  TINH_TP

  REGULAR

  TINH_TP

   

  B?ng DON_HANG

  Tên ch? m?c

  Lo?i ch? m?c

  Bi?u th?c

  MA_DH

  PRIMARY

  MA_DH

  MA_KH

  REGULAR

  MA_KH

  MA_NV

  REGULAR

  MA_NV

   

  B?ng CHITIET_DH

  Tên ch? m?c

  Lo?i ch? m?c

  Bi?u th?c

  MA_DH

  PRIMARY

  MA_DH

  MA_SP

  REGULAR

  MA_SP

   


  B?ng MAT_HANG

   

  Tên ch? m?c

  Lo?i ch? m?c

  Bi?u th?c

  MA_SP

  PRIMARY

  MA_SP

   

  B?ng NHAN_VIEN

  Tên ch? m?c

  Lo?i ch? m?c

  Bi?u th?c

  MA_NV

  PRIMARY

  MA_NV

   

  b. Nh?p d? li?u phù h?p cho các b?ng d? li?u trên.

  c. Dùng b?ng d? li?u KH_HANG d? hi?n th? tên khách hàng, tên co quan, d?a ch?, s? di?n tho?i c?a các khách hàng ? "HÀN?I".

  d. Dùng b?ng d? li?u KH_HANG d? t?o truy v?n v?i yêu c?u sau: Hi?n th? tên khách hàng, tên co quan, d?a ch?, s? di?n tho?i c?a các khách hàng ? "HU?" và có tên b?t d?u là "T".

  e. Hi?n th? các khách hàng có t?ng giá tr? don hàng t? 50000 d?n 200000.

  f. Hi?n th? các khách hàng ? "TPHCM" và có t?ng giá tr? don hàng >=500000.

  g. S? d?ng b?ng NHAN_VIEN hi?n th? danh sách các nhân viên có Tu?i 30.

  h. Hi?n th? các thông tin Mã s? don hàng, mã s? khách hàng, ngày d?t hàng, ngày giao hàng, ngu?i nh?n, d?a ch? d?i v?i các don hàng có giá tr? trên 1000000.

  i. Hi?n th? các thông tin Mã s? don hàng, mã s? khách hàng, ngày d?t hàng, ngày giao hàng, ngu?i nh?n, d?a ch? d?i v?i các don hàng giao trong quý 1 nam 2000 và s?p x?p theo th? t? v? th?i gian.

  j. Hi?n th? 5 don d?t hàng có giá tr? l?n nh?t trong.kho?ng th?i gian t? 20/10/99 d?n 31/12/99.

  k. Hi?n th? 5 m?t hàng có s? lu?ng d?t hàng nhi?u nhung ch? hi?n th? mã m?t hàng, tên m?t hàng và s? lu?ng.

  m. S? d?ng 2 b?ng KH_HANG và DON_HANG d? hi?n th? các don hàng c?a khách hàng trong tháng 8 nam 99.

  l. Hi?n th? 5 don hàng c?a 5 khách hàng có giá tr? l?n nh?t.

  p. Hi?n th? t?ng giá tr? các don hàng c?a các khách hàng ? "Ðà N?ng".

  q. Hi?n th? t?ng s? lu?ng c?a m?i m?t hàng bán ra trong quý 1 nam 2000.

  k. Dùng b?ng d? li?u KH_HANG d? t?o truy v?n v?i yêu c?u: Hi?n th? thông tin tên khách hàng, tên co quan, d?a ch?, s? di?n tho?i, th? xã, huy?n c?a khách hàng ? HÀ N?I ho?c H?I PHÒNG ho?c TPHCM.

  s. Hi?n th? các khách hàng ? HU? nhung có t?ng giá tr? don d?t hàng >1000000.

  r. Dùng b?ng NHAN_VIEN d? li?t kê danh sách các nhân viên có tu?i là 35.

  t. Hi?n th? các don hàng có giá tr? trên 500000. Xu?t ra màn hình các thông tin mã s? don hàng, mã s? khách hàng, ngày d?t hàng, ngày giao hàng, ngu?i nh?n, d?a ch?.

  v. Hi?n th? các thông tin mã s? don hàng, mã s? khách hàng, ngày d?t hàng, ngày giao hàng, ngu?i nh?n, d?a ch? d?i v?i các don hàng có ngày giao hàng trong tháng 10 và x?p theo th? t? tang d?n c?a th?i gian.

  x. Hi?n th? 10 don d?t hàng có giá tr? l?n nh?t trong kho?ng th?i gian t? 01/01/95 d?n 01/01/96.

  y. Hi?n th? 10 m?t hàng có s? lu?ng d?t hàng nhi?u nh?t, xu?t ra màn hình mã m?t hàng và s? lu?ng.

  w. S? d?ng 2 b?ng KH_HANG và DON_HANG d? xu?t ra màn hình các don hàng c?a khách hàng trong tháng 9 nam 2000.

  z. Hi?n th? t?ng giá tr? các don hàng c?a khách hàng ? thành ph?.

   
  BÀI S? 4                                                         

  a. T?o m?t t?p tin d? án Quanly.pjx ch?a t?p tin co s? d? li?u ql.dbc, t?p tin này ch?a 3 b?ng d? li?u có c?u trúc nhu sau:

  B?ng HSNV.DBF

   

  Tên tru?ng

  Ki?u d? li?u

  Ð? r?ng

  Di?n gi?i

  Ghi chú

  MA_SO_NV

  C

  7

  Mã s? nhân viên

   

  HOLOT

  C

  35

  H? nhân viên

   

  TEN

  C

  9

  Tên nhân viên

   

  PHAI

  L

  1

  Gi?i tính (T:Nam)

   

  DIA_CHI

  C

  30

  Ð?a ch?

   

  NGAY_SINH

  D

  8

  Ngày sinh

   

  TDVH

  C

  2

  Trình d? van hoá

   

  LUONG

  N

  10

  Luong

   

  NGAY_LUONG

  D

  8

  Ngày x?p luong

   

  MA_DV

  C

  4

  Mã don v?

   

  GHI_CHU

  Memo

  10

  Ghi chú

   

             

              Th?c hi?n vi?c c?p nh?t thông tin cho b?ng trên, trong dó tru?ng TDVH du?c qui d?nh nhu sau: 1-12: t?ng l?p ph? thông, 13:Ð?i h?c, 14:Cao h?c, 15:Ti?n si, 0:Mù ch?.

  B?ng HOCVIEN.DBF

   

  Tên tru?ng

  Ki?u d? li?u

  Ð? r?ng

  Di?n gi?i

  Ghi chú

  MA_HV

  C

  5

  Mã H?c viên

   

  MA_LOP

  C

  4

  Mã l?p

   

  HOLOT

  C

  35

  H? h?c viên

   

  TEN

  C

  9

  Tên h?c viên

   

  PHAI

  L

  1

  Gi?i tính (T:Nam)

   

  NGAY_SINH

  D

  8

  Ngày sinh

   

  NOI_SINH

  C

  30

  Noi sinh

   

  DIA_CHI

  C

  30

  Ð?a ch?

   

  MA_GVCN

  C

  3

  Mã gvcn

   

  DIEM_LT

  N

  4,2

  Ði?m Lý thuy?t

   

  DIEM_TH

  N

  4,2

  Ði?m Th?c hành

   

  XEP_LOAI

  C

  10

  X?p lo?i h?c viên

   

  GHI_CHU

  Memo

  10

  Ghi chú

   

   

  Th?c hi?n vi?c c?p nh?t thông tin cho b?ng trên.

  B?ng DS_GVCN.DBF

  Tên tru?ng

  Ki?u d? li?u

  Chi?u r?ng

  Di?n gi?i

  Ghi chú

  MA_GVCN

  C

  3

  Mã GVCN

   

  TEN

  C

  30

  Tên GVCN

   

   

  b. M? b?ng d? li?u HSNV hãy cho bi?t các thông tin HOLOT, TEN, PHAI, NGAY_SINH, LUONG.

  c. M? b?ng d? li?u HOCVIEN hãy cho bi?t các thông tin HOLOT, TEN, PHAI, NGAY_SINH, DIEM_LT, DIEM_TH.

  d. T?o ch? m?c cho tru?ng MA_GVCN trong b?ng HOCVIEN và  DS_GVCN.

  e. Thi?t l?p m?i quan h? gi?a hai b?ng HOCVIEN và DS_GVCN.

  f. .Dùng hàm RECCOUNT() d? cho bi?t t?ng s? Record c?a hai b?ng d? li?u.

  g. Thêm vào b?ng HOCVIEN tru?ng DTB  N(4,2) r?i th?c hi?n các yêu c?u sau:

              Tính DTB=(DIEM_LT*2+DIEM_TH)/3

              Hi?n th? t?t c? h?c viên Nam

              Hi?n th? t?t c? các h?c viên Nam có tu?i t? 18-30.

              Hi?n th? t?t c? h?c viên có DTB>=8

              Hi?n th? t?t c? h?c viên có tên b?t d?u là 'T'

              S?p th? t? h?c viên theo DTB

              Hi?n th? 3 h?c viên có di?m cao nh?t

              Ðánh d?u xoá các h?c viên có DTB<3

              Khôi ph?c l?i các h?c viên dã b? dánh d?u xoá

  h. Tính giá tr? tru?ng XEP_LOAI theo tiêu chu?n sau:

              DTB>=9: Xu?t s?c

              8<=DTB<9: Gi?i

              7<=DTB<8: Khá

              5<=DTB<7: Trung bình

              DTB<5: Y?u

  i. .Ð?m xem m?i x?p lo?i có bao nhiêu h?c viên?

  j. Dùng l?nh SET FILTER d? xem nh?ng h?c viên lo?i Xu?t s?c

  k. M? b?ng HSNV, l?p các ch? m?c sau:

              L?p ch? m?c d?a trên tru?ng TEN tang d?n, n?u tên trùng nhau thì tang d?n theo HOLOT và d?t ch? m?c này là HTEN.

              L?p ch? m?c d?a trên tru?ng LUONG.

              L?p ch? m?c d?a trên tru?ng MANV.

   

  C. Bài t?p nâng cao

   

              Bài toán qu?n lý nhân s? và luong cho m?t phòng giáo d?c, v?i các yêu c?u chính sau:

              Qu?n lý v? lý l?ch c?a nhân viên trong phòng giáo d?c.

              Qu?n lý quá trình khen thu?ng và k? lu?t.

              Qu?n lý v? quá trình dào t?o và b? sung c?a nhân viên.

              Qu?n lý v? trình d? tin h?c và ngo?i ng? c?a nhân viên

  Trong dó:

  Ph?n qu?n lý v? lý l?ch c?n luu tr? các thông tin nhu sau:

              Ðon v? công tác, H? tên nhân viên, Phái, ngày sinh, noi sinh, dân t?c, quê quán, d?a ch?, tôn giáo, ch?c v?, lo?i hình lao d?ng, các thông tin liên quan v? chính tr?, trình d? van hoá, trình d? chuyên môn g?c, ngành du?c dào t?o, nu?c du?c dào t?o, nam t?t nghi?p, các thông tin liên quan d?n luong....

  Ph?n qu?n lý v? quá trình k? lu?t, khen thu?ng c?n luu tr? các thông tin sau:

              Nhân viên du?c khen thu?ng hay k? lu?t, lo?i hình khen thu?ng, k? lu?t, ngày khen thu?ng, k? lu?t.

              Ph?n qu?n lý v? dào t?o b? sung c?n luu tr? các thông tin sau:

  Nhân viên du?c c? di dào t?o b? sung, chuyên môn du?c dào t?o, ngày du?c c? di dào t?o, ngày t?t nghi?p và b?ng c?p.

  Ph?n qu?n lý v? Tin h?c và ngo?i ng? c?n luu tr? các thông tin sau:

  Lo?i trình d? v? tin h?c và ngo?i ng? c?a nhân viên.


  Chuong 2

  TRUY V?N VÀ VIEW

   

  Tóm t?t lý thuy?t

  1. Truy v?n

              1.1. T?o truy v?n

              Có th? t?o m?t truy v?n v?i nhi?u lý do khác nhau nhu: T? ch?c thông tin cho Report, tr? l?i nhanh m?t câu h?i ho?c nhóm d? li?u.

              Các bu?c t?o truy v?n ( S? d?ng Query Designer)

              Trong Project Manager Data, Ch?n Queries/New/New Query

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

              Ch?n các b?ng ho?c View tham gia truy v?n, ch?n Add, ch?n Close

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Trong m?c     Fields : Ch?n các tru?ng tham gia truy v?n, ch?n Add

                          Join    :Thi?t l?p m?i quan h? gi?a các b?ng

                                      Inner Join

                                      Left Outer Join

                                      Right Outer Join

                                      Full Join

                          Filter: Ch?n di?u ki?n l?c d? li?u

   

   

   

   

   

   

   

   


   

              Trong Fieldname: Ch?n tên tru?ng (Ho?c bi?u th?c: Expression)

                          Criteria: Ch?n phép toán.

                          Example: Ch?n giá tr? so sánh.

                          Case: N?u ch?n thì không phân bi?t ch? hoa.

                          Logical: Phép toán logic.

              Trong m?c Orerby              : Ch?n tru?ng c?n s?p x?p.

              Trong m?c Group by           : Ch?n tru?ng d? nhóm d? li?u

              Trong m?c Miscellaneous  : Ch?n ph?n tram s? b?n ghi c?n hi?n th?

   

              1.2. Thêm bi?u th?c vào truy v?n

             

              Trong m?c Fields, nh?p bi?u th?c c?n thêm trong m?c Fucntions and Expression, ch?n nút Add.

              N?u mu?n d?t tên m?i: <Bi?u th?c> As <Tên m?i>.


  2. View

              2.1. Khái ni?m

              Có th? s? d?ng View d? xu?t m?t s? b?n ghi t? b?ng d? li?u, hi?u ch?nh m?t s? b?n ghi r?i g?i d?n b?ng d? li?u g?c. Có th? t?o View t? các b?ng d? li?u, các view khác...

              2.2.T?o View c?c b?

              Cách t?o View tuong t?u cách t?o truy v?n, du?c th?c hi?n nhu sau:

              Trong Project Manager Data, Ch?n Database/ Ch?n Local View, ch?n New/ New View.

              Ch?n các b?ng vào tham gia View và thi?t l?p các m?c (gi?ng trong queries).

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

              Tuy nhiên khác v?i truy v?n, trong các View có th? ch?n s? thay d?i nào mà chúng ta mu?n d? li?u trong m?t View du?c g?i v? nguyên b?n, hay các b?ng d? t?o thành view.

   

   


  A. Bài t?p có l?i gi?i

   
  BÀI S? 1

  Ð? qu?n lý di?m thi h?c k? c?a tru?ng PTTH Lê l?i, b? ph? kh?o thí nhfa tru?ng d?ng Project QLDIEMHK.PJX ch?a m?t CSDL Diemthi.dbc g?m các b?ng d? li?u có c?u trúc nhu sau:

  B?ng DSLOP.DBF (Danh sách l?p)

  Tên tru?ng

  Ki?u d? li?u

  Ð? r?ng

  Di?n gi?i

  Ghi chú

  MALOP

  C

  2

  Mã l?p

  Khoá chính

  TENLOP

  C

  20

  Tên l?p

   

  TENGVCN

  C

  30

  Tên GV ch? nhi?m

   

   

  B?ng DSHSINH.DBF (Danh sách h?c sinh)

   

  Tên tru?ng

  Ki?u d? li?u

  Ð? r?ng

  Di?n gi?i

  Ghi chú

  MAHS

  C

  3

  Mã h?c sinh

  Khoá chính

  MALOP

  C

  2

  Mã l?p

   

  TENHS

  C

  30

  H? và tên

   

  NSINH

  D

  8

  Ngày sinh

   

  GIOITINH

  L

  1

  Gi?i tính

  Nam:.T.

  QUEQUAN

  C

  30

  Quê quán

   

  DTB

  N

  4,1

  Ði?m TB thi

   

  XEPLOAI

  C

  20

  X?p lo?i

   

   

  B?ng DSDIEMHS.DBF (Danh sách di?m)

   

  Tên tru?ng

  Ki?u d? li?u

  Ð? r?ng

  Di?n gi?i

  Ghi chú

  MAHS

  C

  3

  Mã h?c sinh

  Khoá chính

  TOAN

  N

  4,1

  Ði?m môn Toán

   

  LY

  N

  4,1

  Ði?m môn Lý

   

  VAN

  N

  4,1

  Ði?m môn Van

   

  HOA

  N

  4,4

  Ði?m môn Hoá

   

  a. Thi?t l?p ch? m?c cho các b?ng nhu sau:

  B?ng DSLOP.DBF

  Tên ch? m?c

  Lo?i ch? m?c

  Bi?u th?c

  MALOP

  PRIMARY

  MALOP

   

  B?ng DSHSINH.DBF

   

  Tên ch? m?c

  Lo?i ch? m?c

  Bi?u th?c

  MALOP

  REGULAR

  MALOP

  MAHS

  PRIMARY

  MAHS

   

   

  B?ng DSDIEMHS.DBF

  Tên ch? m?c

  Lo?i ch? m?c

  Bi?u th?c

  MAHS

  PRIMARY

  MAHS

   

  b. C?p nh?t d? li?u cho các b?ng trên.

  c. Thi?t l?p m?i quan h? gi?a các b?ng d? li?u

  d. T?o truy v?n d? hi?n th? các thông tin: Tenlop, Tenhs, QUEQUAN.

  e. T?o truy v?n d? hi?n th? các thông tin: Tenlop, Tenhs, Toan, Ly d?i v?i nh?ng h?c sinh thu?c l?p 11.

  f. T?o truy v?n d? hi?n th? các thông tin: Tenlop, Tenhs, DTB, Xeploai bi?t r?ng:

  DTB=(TOAN*2 +LY+HOA+VAN*2)/6

  Xeploai:         DTB<5: Y?u

                          5<= DTB<7: Trung bình

                          7<=DTB<8: Khá

                          DTB>=8: Gi?i

  g. T?o truy v?n d? hi?n th? nh?ng h?c sinh x?p lo?i khá ho?c gi?i bao g?m các thông tin MAHS, TENLOP, TENHS, TENGVCN, NSINH.

  h. T?o m?t truy v?n d? hi?n th? t?ng s? h?c sinh l?p 12 x?p lo?i gi?i bao g?m các thông tin: Tenlop, tongsohs, Xeploai.

  g. T?o m?t truy v?n d? hi?n th? nh?ng h?c sinh n? l?p 10 sinh tru?c nam 1987 bao g?m các thông tin: TENHS, NSINH, GIOITINH.

  i. T?o m?t View d? hi?n th? nh?ng h?c sinh nam có QUEQUAN ? Hu? bao g?m các thông tin: TENLOP, TENHS, GIOITINH, QUEQUAN.

  j. T?o m?t View d? hi?n th? nh?ng h?c sinh  l?p x?p lo?i y?u bao g?m các thông tin: TENLOP, TENHS, XEPLOAI.

  k. T?o m?t View d? hi?n th? t?ng s? h?c sinh l?p 12 có di?m TOAN và LY>=8 bao g?m các thông tin: TENLOP, TONGSOHS.

  Hu?ng d?n gi?i

   

  c. Thi?t l?p quan h? theo so d? sau:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  d.

  Trong c?a s? Project, ch?n data/ Queries/New Query

  Ðua hai b?ng Dslop và Dshsinh tham gia truy v?n, dua các tru?ng: Tenlop, Tenhs, Quequan

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  e.

  Trong m?c Field: Ch?n các tru?ng

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Trong m?c Filter: Ch?n bi?u th?c l?c.

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  f.  T?i Fucntion and Expression: round((toan*2+ly+hoa+van*2)/6,1) as dtb

   

   

   

   

   

   

   


   

  Sau dó ch?n nút Add

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  g. Trong m?c Field ch?n các tru?ng

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong m?c Filter: Ch?n di?u ki?n l?c

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  h.

  Trong m?c Field: Ch?n tru?ng Tenlop, Xeploai

  T?i m?c Function ansd Expressions: Nh?p vào count([Xeploai]) r?i nh?n Add

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong m?c Group by: ch?n tru?ng Xeploai

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Trong m?c Filter ch?n các di?u ki?n l?c

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  g.

   Trong m?c Field ch?n các tru?ng

   

   

   

   

   

   

   

  Trong m?c Filter ch?n các di?u ki?n l?c

   

   

   

   

   

   

   


   

  i. Trong m?c Field ch?n các tru?ng

   

   

   

   

   

   

  Trong m?c Filter ch?n các di?u ki?n l?c

   

   

   

      

  j. Trong m?c Field ch?n các tru?ng

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Trong m?c Filter ch?n các di?u ki?n l?c

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  k. Trong m?c Field ch?n các tru?ng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong m?c Group by ch?n TENLOP

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong m?c Filter ch?n các di?u ki?n l?c

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  B. Bài t?p không l?i gi?i

  BÀI S? 1

   

  Hãy t?o Project TuyenSinh.Pjx luu tr? co s? d? li?u Thidaihoc.dbc d? qu?n lý k?t qu? thi vào d?i h?c c?a các thí sinh thi vào Ð?i h?c Hu? g?m các b?ng có c?u trúc sau:  

  B?ng KHOI.DBF

  Tên tru?ng

  Ki?u DL

  Ð? r?ng

  Di?n gi?i

  Ghi chú

  Makhoi

  C

  3

  Mã kh?i thi

   

  Manganh

  C

  6

  Mã ngành thi

   

  Tennganh

  C

  20

  Tên ngành

   

  Matruong

  C

  2

  Mã tru?ng

   

  Mon1

  C

  6

  Mã môn thi 1

   

  Mon2

  C

  6

  Mã môn thi 2

   

  Mon3

  C

  6

  Mã môn thi 3

   

  Heso1

  N

  5,2

  H? s? môn 1

   

  Heso2

  N

  5,2

  H? s? môn 2

   

  Heso3

  N

  5,2

  H? s? môn 3

   

   

  B?ng Hocsinh.DBF

   

  Tên tru?ng

  Ki?u DL

  Ð? r?ng

  Di?n gi?i

  Ghi chú

  Makhoi

  C

  3

  Mã kh?i thi

   

  Manganh

  C

  6

  Mã ngành d? thi

   

  Mahs

  C

  10

  Mã thí sinh

   

  Ho

  C

  20

  H? và lót

   

  Ten

  C

  10

  Tên

   

  Phai

  L

  1

  Gi?i tính

   

  Diachi

  C

  30

  Ð?a ch?

   

  Ngaysinh

  D

  8

  Ngày sinh

   

  Diem1

  N

  5,2

  Ði?m môn 1

   

  Diem2

  N

  5,3

  Ði?m môn 2

   

  Diem3

  N

  5,2

  Ði?m môn 3

   

  Khuvuc

  C

  1

  Khu v?c

   

  Tongdiem

  N

  5

  T?ng di?m

   

  Ketqua

  C

  10

  K?t qu? thi

   

  Ghichu

  Memo

   

  Ghi chú

   

   


  B?ng Diemcong.DBF

   

  Tên tru?ng

  Ki?u DL

  Ð? r?ng

  Di?n gi?i

  Ghi chú

  Khuvuc

  C

  1

  Khu v?c

   

  Diem

  N

  5,2

  Ði?m c?ng

   

   

  B?ng Chitieu.DBF

   

  Tên tru?ng

  Ki?u DL

  Ð? r?ng

  Di?n gi?i

  Ghi chú

  Makhoi

  C

  3

  Mã kh?i thi

   

  Manganh

  C

  6

  Mã ngành

   

  Chinhqui

  N

  3

  Ch? tiêu chính qui

   

  Morong

  N

  3

  Ch? tiêu m? r?ng

   

   

  B?ng Monhoc.DBF

  Tên tru?ng

  Ki?u DL

  Ð? r?ng

  Di?n gi?i

  Ghi chú

  Mamh

  C

  6

  Mã môn thi

   

  Tenmh

  C

  20

  Tên môn thi

   

   
  B?ng DsTruong.DBF

   

  Tên tru?ng

  Ki?u DL

  Ð? r?ng

  Di?n gi?i

  Ghi chú

  Matruong

  C

  2

  Mã tru?ng

   

  Tentruong

  C

  20

  Tên tru?ng

   

   

  Hãy xác d?nh khóa chính cho t?ng b?ng và thi?t l?p m?i quan h? gi?a các b?ng thoe mô hình du?i dây và nh?p d? li?u cho các b?ng (Các tru?ng in d?m và nghiêng là khóa chính, các tru?ng in nghiêng là khóa ngo?i)

   

   

   

   

   


   

  a. Hãy c?p nh?t d? li?u cho các b?ng sau:

  B?ng KHOI.DBF

  Makhoi

  Manganh

  Tennganh

  Mon1

  Mon2

  Mon3

  Heso1

  Heso2

  Heso3

  Matruong

  DLA

  DLAVLY

  V?t Lý

  TOAN

  LY

  HOA

  1

  2

  1

  KH

  DLA

  DLAHOA

  Hóa

  TOAN

  LY

  HOA

  1

  1

  2

  KH

  DLA

  DLATIN

  Tin h?c

  TOAN

  LY

  HOA

  2

  2

  1

  KH

  DLB

  DLBSIN

  Sinh

  TOAN

  HOA

  SINH

  1

  1

  2

  SP

  DLC

  DLAVAN

  Van

  VAN

  SU

  DIA

  2

  1

  1

  SP

   

  B?ng Hocsinh.DBF

   

  Makhoi

  Manganh

  Mahs

  Ho

  Ten

  Phai

  Khuvuc

  DLA

  DLATIN

  0001

  Nguy?n Thanh

  Hùng

  Nam

  1

  DLA

  DLAVLY

  0002

  Tr?n Cao

  Thúy

  N?

  1

  DLA

  DLAVLY

  0003

  H? Tùng

  M?u

  Nam

  2

  DLA

  DLATIN

  0004

  Lã Th?

  Thanh

  N?

  3

  DLA

  DLAHOA

  0005

  Hoàng Van

  Thu

  Nam

  3

  DLA

  DLAVLY

  0006

  Xuân Mai

  Di?u

  N?

  2

  DLA

  DLAVLY

  0007

  Thu Thanh

  B?n

  Nam