trang Blog

TruongTham gia: 05/09/2011
 • Bai thu hoach hoc tap Nghi quyet XI
  Xã Hội
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Bai thu hoach hoc tap Nghi quyet XI

   BÀI THU HOẠCH

  HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XI

        Câu hỏi: Qua Nghiên cứu, quán triệt các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vấn đề nào làm đồng chí phải quan tâm nhiều nhất? Với chức năng nhiệm vụ của địa phương, ngành bản thân mình, đồng chí có những đề xuất, giải pháp gì để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng trên địa bàn thị xã Tân Châu và địa bàn phường Long Phú.

   Bài làm

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản việt nam diễn ra từ ngày 12 đến 19 tháng 01 năm 2011 tại Hà Nội. Đại hội đả thong qua các văn kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của nước ta.

  Qua một ngày học tập và tiếp thu nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI bản thân tôi đã nhận thức và tâm đắc được nhiều vấn đề trong đó tâm đắc nhất là những vấn đề sau đây:

   *Những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020

  1. Tình hình đất nước sau 10 năm thực hiện  chiến lược phát triển kinh tế 2001 – 2010:

  - Kinh tế  phát triển nhanh, tốc độ bình quân 7,26% năm. Năm 2010 tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người đạt 1.168 USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện.

  2. Mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và môi trường:

  a) Về Kinh tế, phấn đấu đạt các mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân 7-8% năm. GDP năm 2020 bình quân đầu người theo giá thực tế đạt khoản 3000 USD.

  b) Về Văn hóa, xã hội phấn đấu xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, đồng thuận, công bằng, văn minh.

  c) Về Môi trường phải đạt mục tiêu cải thiện chất lượng môi trường:

  Các nhiệm vụ và giải pháp để phát triển toàn diện chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội 2011 – 2020:

  Thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới toàn diện phát triển kinh tế, ưu tiên hàng đầu trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đào tạo nghề cho thanh niên nhàn rổi ở địa phương và thanh niên nông thôn. Tập trung quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn, trình độ lý luận Chính trị, đạo đức lối sống đội ngũ cán bộ công chức; thực hiện tốt việc luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đúng sở trường, năng lực và chuyên môn; Tăng cường công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực và sức chuyến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chi bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đảng. Thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện, khắc phục những tồn tại yếu kém trong công tác của cán bộ, đồng thời biểu dương những cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

              + Để thực hiện tốt những vấn đề trên về phía bản thân cần làm các việc sau:

             - Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà Nước thực hiện tốt pháp lệnh cán bộ, công chức, nội quy và quy chế làm việc cơ quan.

             - Trong công tác hàng ngày luôn khắc phục khó khăn, đoàn kết tương trợ đồng nghiệp để hoàn thành tốt công việc được giao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực quan lieu, tham nhũng…

            - Thường xuyên học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn để đạt hiệu quả cao hơn trong công tác./.

  Long Phú, ngày 30 tháng 8 năm 2011

  Người viết

  Ng  H  T

                                                                                   

  Bai thu hoach hoc tap Nghi quyet XI