Bác Dương dê hôm trước có nói rằng: “Pháp không chủ đích đánh chiếm Việt Nam, mà chỉ mượn đường Việt… – Yume.vn

— Yume.vn —

Bác Dương dê hôm trước có nói rằng: “Pháp không chủ đích đánh chiếm Việt Nam, mà chỉ mượn đường Việt Nam để đánh Trung Quốc”

Và đây là hình ảnh nhân dân Việt Nam trong thời Pháp “mượn” 100 năm – thưa bác Dương dê.


Yume.vn Xin cảm ơn bạn đã xem!

Yume