Đăng nhập

Be^.nh ru`i,hix,axxxxi`.......

Tru`i ui ho^m wa di Da^`m Sen nu*o*'c zo*'i ma^'y du*'a ba.n ze^` xong be^.nh lun,hix,so^'t cao kinh khu?ng.Na)`m tre^n ju*o*`ng da)'p ma^'y ca'i me^`n ma` va^`~n tha^'y la.nh,axxxxi`.T_T.To^'i ngu? cu~ng hok du*o*.c nu*~a,ngu*o*`i cu*' no'ng rang le^n,tro*`i da^'t tru*o*'c ma)'t ma` cu~ng hok tha^'y j` hi't do'a.Ho^m nay tha^'y ho*i kho?e d*o*.c ti' ne^n le^n blog vie^'t ca'i entry na`y ne`.Kho^? tha^n tui we' di,cho*i xung we' ne^n bi jo*` ra no^ng no^?i na`y.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận