Đăng nhập

BI QUAN

Hết nắng lại mưa chắc thế thôi!

Cuộc đời dong ruổi lắm chuyện tồi.

Buồn vui lẫn lộn đời hiu hắt

Se sắt lòng ai hạt mưa rơi ?

***

Đời người sao có cảnh tả tơi

Số khó, phận ai cứ hỏi trời

Thân mình tan chảy coi như thế

Đợi để kiếp sau ắt rạng ngời.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận