“Bia đỡ đạn”! :)…

— Yume.vn —

“Bia đỡ đạn”!

#Kenh14Quotes
#Yume