Biểu tượng quen thuộc tiếp sau đó được nhìn thấy trong cuộc biểu tình vest vàng tuần thứ 25 ở Phú Lang … – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Biểu tượng quen thuộc tiếp sau đó được nhìn thấy trong cuộc biểu tình vest vàng tuần thứ 25 ở Phú Lang Sa. Công xã Paris 2.0 chăng?

Có lẽ cờ búa liềm trở thành niềm cảm hứng cho người dân ở Paris. Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian. Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn…

Đấu tranh này là trận Cuối cùng, kết đoàn lại để ngày mai. “L’In – ter – na – ti – o – na – le sẽ là xã hội tương lai./.Yume Xin chân thành cám ơn các bạn đã theo dõi!

Yume