trang Blog

binhvan2011Tham gia: 24/04/2008
 • Khám tiền mê là gì?
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Khám tiền mê là gì?

  Nếu đến một lúc nào đó bạn cần phải phẫu thuật, bạn sẽ được bác sĩ yeêu cầu khám tiền mê. vậy KHÁM TIỀN MÊ LÀ GÌ?

  KHAÙM TIEÀN MEÂ

  COÂNG TAÙC KHOÂNG THEÅ THIEÁU ÑOÁI VÔÙI BEÄNH NHAÂN KHI MOÅ

  ***********

  Khaùm tieàn meâ laø gì?

  Khaùm tieàn meâ laø moät quaù trình khaùm beänh moät caùch toaøn dieän bôûi Baùc só gaây meâ tröôùc khi ñöôïc beänh nhaân ñöôïc moå.

  Taïi sao phaûi khaùm tieàn meâ?

  Khaùm tieàn meâ seõ giuùp cho baùc só gaây meâ coù theå ñaùnh giaù tình traïng söùc khoûe cuûa ngöôøi beänh tröôùc moå moät caùch roõ raøng nhaát, ñeå töø ñoù coù söï chuaån bò thuoác men, maùy moùc vaø phöông höôùng chaêm soùc beänh nhaân tröôùc, trong vaø sau moå moät caùch toát nhaát, giuùp cuoäc moå ñöôïc an toaøn, beänh nhaân mau hoài phuïc söùc khoûe.

  Beänh nhaân seõ ñöôïc khaùm tieàn meâ vaøo luùc naøo?

  Tuyø theo tình huoáng moå (caáp cöùu hay chöông trình), möùc ñoä naëng cuûa beänh maø beänh nhaân seõ ñöôïc khaùm tieàn meâ vaøo thôøi ñieåm thích hôïp: neáu laø moå caáp cöùu thì seõ khaùm ngay taïi phoøng moå hay vaøi giôø tröôùc moå; neáu laø moå coù keá hoaïch (chöông trình) seõ khaùm vaøo tröôùc ngaøy moå 01 ngaøy; ñaëc bieät neáu laø beänh naëng, phöùc taïp thì seõ ñöôïc hoäi chaån tröôùc khi leân chöông trình moå.

  Khi khaùm tieàn meâ beänh nhaân caàn thoâng baùo cho baùc só nhöõng gì?

  Beänh nhaân phaûi noùi cho baùc só bieát:

  1.      Baïn ñaõ töøng bò beänh gì khoâng (beänh tim, beänh phoåi, beänh suyeãn…) vaø baïn coù töøng bò moå khoâng?

  2.      Baïn coù ñang uoáng thuoác gì tröôùc khi nhaäp vieän khoâng (keå caû thuoác Nam, Ñoâng y)?

  3.      Baïn coù töøng bò dò öùng, noåi maån ngöùa, meà ñay vôùi loaïi thöùc aên hay thuoác naøo khoâng?

  4.      Baïn coù töøng bò chaán thöông coät soáng, ñau thaàn kinh toïa, yeáu nöûa ngöôøi khoâng?

  5.      Hieän taïi baïn coù thaáy bò teâ tay, teâ chaân hay yeáu nöûa ngöôøi khoâng?

  6.      Baïn caàn phaûi noùi cho baùc só bieát taát caû nhöõng thoâng tin maø baùc só hoûi.

  7.      Baïn phaûi ñem theo taát caû nhöûng giaáy tôø (giaáy xuaát vieän, soå khaùm beänh, toa thuoác), thuoác ñang uoáng veà beänh tröôùc ñaây cuûa baïn khi ñi khaùm tieàn meâ.

  8.      Khi ñi khaùm tieàn meâ, neáu laø beänh nhaân giaø yeáu, nghe hoaëc noùi khoù thì phaûi coù thaân nhaân laø ngöôøi am hieåu veà tình traïng söùc khoûe cuûa beänh nhaân ñöa ñi.

  Toùm laïi:

  BEÄNH NHAÂN PHAÛI NOÙI CHO BAÙC SÓ KHAÙM TIEÀN MEÂ BIEÁT ROÕ RAØNG NHAÁT VEÀ TÌNH HÌNH SÖÙC KHOÛE CUÛA MÌNH TRÖÔÙC ÑAÂY VAØ HIEÄN TAÏI

  BAÏN PHAÛI NOÙI ROÕ CHO BAÙC SÓ KHAÙM TIEÀN MEÂ BIEÁT VEÀ TAÁT CAÛ CAÙC LOAÏI THUOÁC MAØ MÌNH ÑANG UOÁNG.

  Khám tiền mê là gì?