Bơm vá.

Comments

  • uannguyen  -  04/05/2011 09:01:48

  • hoamai100  -  04/05/2011 09:19:17

    Hic nhìn T cười ..Chị cũng vui theo.

  • thuongyeumongmanh  -  04/05/2011 11:13:42

    Ối ối... cái card virus cùa ông Huỳnh Phấn Đông...