trang Blog

VinhTham gia: 25/05/2011
 • Mẫu phiếu đảng viên
  Xã Hội
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Mẫu phiếu đảng viên

  22) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP VÀ CÔNG TÁC

  Từ tháng, năm

  đến tháng, năm

  Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác

  (Đảng, chính quyền, đoàn thể, kinh tế, văn hóa, xã hội…)

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  23) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ

  Tên trường

  Ngành học hoặc tên lớp học

  Từ tháng, năm đến tháng, năm

  Hình thức học

  Văn bằng,

  chứng chỉ,

  trình độ gì

           
           
           
           
           
           

  24) Khen thưởng: (Huân chương, huy chương, bằng khen)……………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………………………...

  ……………………………………………………………………………………………………………….

  25) Số huy hiệu đảng: 40 năm:………….50 năm:……………60 năm:…………….70 năm:……………..

  26) Danh hiệu được phong ( chiến sĩ thi đua; anh hùng “LL vũ trang, lao động”; nhà giáo, nghệ sĩ “nhân dân, ưu tú’):..............

  …………………………………………………………………………………………………………………………..…

  27) Kỷ luật(Đảng, hành chính, pháp luật):………………………………………………………………………....

  ………………………………………………………………………………………………………………

  28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

  a) Được kết nạp lại vào Đảng:

  - Ngày vào Đảng lần thứ 2:……../………./…………Tại chi bộ:…………………………………………..

  - Người giới thiệu 1:………………………………….Chức vụ, đơn vị:…………………………………....

  - Người giới thiệu 2:………………………………….Chức vụ, đơn vị:…………………………………....

  - Ngày chính thức lần thứ 2:……/………./………….Tại chi bộ:…………………………………………..

  b) Ngày được khôi phục đảng tịch:… /………./……..Tại chi bộ:………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………….

  c) Bị bắt, bị tù (ngày, tháng, năm; chính quyền nào xử lý; hình thức xử lý, nơi thi hành án…):…………………………………………...

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………….

  d) Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (ngày, tháng, năm; chức vụ; nơi làm việc…):……………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………

  29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI

  a) Đã đi nước ngoài(nước nào, lý do, thời gian ra nước ngoài…):…………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………….

  b) Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài:…………………

  ……………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………….

  c) Có thân nhân ở nước ngoài (tên người, quan hệ gì, ở nước nào?):………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………….

  30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

  Cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ (chồng); vợ (chồng); các con; anh chị em ruột

  Quan hệ

  HỌ VÀ TÊN

  Năm sinh

  Quê quán, nơi ở hiện nay (trong, ngoài nước), nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

  31) HOÀN CẢNH KINH TẾ CỦA BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH

  - Tổng thu nhập của hộ gia đình (trong 1 năm):…………...đồng, bình quân 1 người/hộ:………….......đồng

  - Nhà ở: + Được cấp, được thuê, loại nhà:……………., tổng diện tích sử dụng……………………...m2

                + Nhà tự mua, tự xây, loại nhà………………., tổng diện tích sử dụng……………………...m2

  - Đất ở:  + Đất được cấp:…………………….m2            + Đất tự mua:……………………………….m2

  - Hoạt động kinh tế:………………………………………………………………………………………

  Diện tích đất kinh doanh trang trại………………..ha. Số lao động thuê mướn…………………....người

  Những tài sản có giá trị(50 triệu đồng trở lên): Tài sản:…………………..Giá trị……………….............đồng

  …………………………………………………………………………………………………………….

  ……., ngày……tháng……năm……

  NGƯỜI KHAI

  Tôi xin cam đoan những lời

  khai trên đây là đúng sự thật

  Ngày….tháng…..năm…….

  (Ký ghi rõ họ tên)

  XÁC NHẬN CỦA CHI ỦY CHI BỘ

  …………………………………

  ……………………………........

  Ngày……..tháng……..năm……

  (Chức vụ, ký ghi rõ họ tên)

  XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ

  (Chức vụ, ký, đóng dấu cấp ủy)

  Mẫu 2 – HSĐV

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ĐẢNG BỘ TỈNH (tương đương)………

  ……………………………………...

  ĐẢNG BỘ HUYỆN(tương đương):.....

  ……………………………………...

  ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ:………

  ……………………………………...

  ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN:…………….

  CHI BỘ:……………………………

                     

  SỐ LÝ LỊCH:

  SỐ THẺ ĐẢNG VIÊN:   

                   

         PHIẾU

    ĐẢNG VIÊN

               

  SỐ TĐV ĐÃ PHÁT:   

  01) Họ và tên khai sinh:…….……………………………………………………...02) Nam, nữ:.................

  03) Họ và tên đang dùng:…………………………………….04) Sinh ngày:……/……../………………...

  05) Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………

  06) Quê quán:………………………………………………………………………………………………..

  07) Nơi đăng ký hộ khẩu:……………………………………………………………………………………

         Nơi ở tạm trú hiện nay:…………………………………………………………………………………

  08) Dân tộc:………………………………………….09) Tôn giáo:………………………………………..

  10) Thành phần gia đình:…………………………….11) Nghề nghiệp khi vào Đảng:…………………….

  12) Công việc chính đang làm:……………………………………………………………………………...

  ……………………………………………………………………………………………………………….

  13) Ngày vào Đảng: ……/……../……..Tại chi bộ:…………………………………………………………

        Người giới thiệu thứ nhất:……………………………………….Chức vụ, đơn vị:…………………….

        …………………………………………………………………………………………………………...

        Người giới thiệu thứ hai:…………………………………………Chức vụ, đơn vị:……………………

        Ngày chính thức:….../……../……...Tại chi bộ:………………………………………………………

  14) Ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức:…….……./……………../………Cơ quan tuyển dụng:

  ………………………………………………………………………………………………………………

  15) Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:………../…………./…………………………………………….

  16) Tham gia các tổ chức xã hội khác:………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  17) Ngày nhập ngũ:…../………/……….Ngày xuất ngũ, chuyển ngành……../………./…………………...

  ………………………………………………………………………………………………………………

  18) Trình độ hiện nay:

         - Giáo dục phổ thông:……………………- Chuyên môn nghiệp vụ:…………………………………

         - Lý luận chính trị:……………………….- Ngoại ngữ:………………………………………………

         - Học vị:………………………………….- Học hàm:…………………………………………………

  19) Tình trạng sức khỏe bản thân:…………………..- Thương binh loại:…………………………………

   

         - Gia đình liệt sĩ:

  20) Số chứng minh ND:……………...........21) Được miễn công tác và SHĐ ngày……../………./………

  Mẫu phiếu đảng viên