trang Blog

caoanhtuyenTham gia: 16/06/2008
 • Các hàm toán học trong C
  Xe
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Các hàm toán học trong C

  abs(int x): tính trị tuyệt đối của số nguyên x
  fabs(double x): tính trị tuyệt đối của số thực x
  random(int n): cho số ngẫu nhiên từ 0 đến n-1
  randomize(): khởi đầu bộ tạo số ngẫu nhiên, ta nên chạy hàm này trước khi dùng hàm random
  cos(double x) và sin(double x) và tan(double x): tính cos và sin và tang của x (đơn vị của x là radian chứ không phải là độ, 1 radian bằng khoảng 57 độ, cụ thể là bằng 180/3.14 - chắc các bạn còn nhớ 3.14 là gì chứ?)
  exp(double x): tính e mũ x
  log(double x): tính logarit tự nhiên của x (tức là ln(x) nếu viết theo toán học)
  pow(double y,double x): tính y mũ x. Chú ý là y mũ x có thể tính theo công thức: y mũ x = exp(y*log(x))
  sqrt(double x): tính căn bậc 2 của x. Chú ý là căn bậc n của x có thể tính theo công thức pow(x, 1/n)
  floor(double x): cho số nguyên lớn nhất dưới x. Ví dụ: floor(8.6) là 8
  ceil(double x): cho số nguyên bé nhất trên x. Ví dụ: ceil(8.6) là 9
  Các hàm toán học trong C