Chơi mà sợ à??? Hồi chửi thì mạnh miệng lắm…tưởng gì, giờ cũng chịu rụt cổ sao?…

— Yume.vn —

Chơi mà sợ à??? Hồi chửi thì mạnh miệng lắm…tưởng gì, giờ cũng chịu rụt cổ sao?
https://bit.ly/2X33hjs


#Yume