trang Blog

Girl_WishesTham gia: 02/05/2011
 • Phương thức thanh toán nhờ thu
  Nhịp Sống Trẻ
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Phương thức thanh toán nhờ thu

  1. Khái niệm

  Nhờ thu là phương thức thanh toán, theo đó bên bán (nhà XK) sau khi giao hàng hay cung ứng dịch vụ, ủy thác cho ngân hàng phục vụ mình xuất trình bộ chứng từ thông qua ngân hàng đại lý cho bên mua (nhà NK) để được thanh toán, chấp nhận hối phiếu hay chấp nhận các điều khoản khác.

  2. Văn bản pháp lý điều chỉnh Nhờ thu:

  - Quy tắc thống nhất về nhờ thu (The ICC Uniform rules for collections)

  3. Các bên tham gia trong Phương thức thanh toán Nhờ thu và mối quan hệ giữa chúng:

  - Kí hiệu:

  NHNT = Ngân hàng nhờ thu

  NHTH = Ngân hàng thu hộ

  NHXT = Ngân hàng xuất trình

  a) Các bên tham gia:

  + Người ủy thác thu (Principal): Là người yêu cầu ngân hàng phục vụ mình (NHNT) thu hộ tiền và có các vai trò:

  - Là mắt xích đầu tiên trong dây truyền nhờ thu.

  - Là người quy định nội dung giao dịch nhờ thu.

  - Là người phát ra các chỉ thị cho tất cả các bên thực hiện.

  - Là người có quyền thị hưởng nhờ thu.

  - Là người chịu chi phí cuối cùng về nhờ thu.

  Như vậy, nhờ thu là nhờ thu của người ủy thác, do đó, quy tắc xuyên suốt trong nhờ thu là: "Mọi chỉ thị liên quan đến nhờ thu đều phải do người ủy thác đưa ra. Các ngân hàng có quyền và chỉ thu được phí dịch vụ khi làm đúng các chỉ thị này bất luận kết quả nhờ thu là như thế nào. Nếu làm không đúng, gây hậu quả thì phải bồi thường."

  + NHNT: là ngân hàng, theo yêu cầu của người ủy thác, chấp nhận chuyển nhờ thu đến ngân hàng đại lý (NHTH) ở gần và thuận tiện với người trả tiền. Do đó, NHNT là ngân hàng phục vụ người ủy thác, và trong quá trình xử lý nhờ thu, NHNT chịu trách nhiệm với người ủy thác.

  + NHTH: Thông thường đây là ngân hàng đại lý hay chi nhánh của NHNT có trụ sở ở nước người trả tiền. NHTH nhận nhờ thu từ NHNT và thực hiện thu tiền từ người trả tiền theo các chỉ thị ghi trong lệnh nhờ thu. Sau khi thu được tiền, NHTH phải chuyển trả cho NHNT. NHTH phải chịu trách nhiệm về nhờ thu với NHNT.

  + NHXT: 

  - Nếu người trả tiền có quan hệ tài khoản với NHTH, thì NHTH sẽ xuất trình nhờ thu trực tiếp cho người trả tiền, trong trường hợp này thì NHTH đồng thời là NHXT.

  - Nếu người trả tiền không có quan hệ tài khoản với NHTH, thì có thể chuyển nhờ thu cho một ngân hàng khác có quan hệ tài khoản với người trả tiền để xuất trình. Trong trường hợp này, ngân hàng phục vụ người trả tiền trở thành NHXT, và chịu trách nhiệm trực tiếp với NHTH.

  + Người trả tiền hay người thụ trái:

  Là người mà nhờ thu được xuất trình để thanh toán hay chấp nhận thanh toán. Người trả tiền trong ngoại thương là nhà nhập khẩu.

  * Lưu ý: 

  - Đối với nhờ thu nội địa, nếu cả người mua và người bán đều có tài khoản tại một ngân hàng, thì ngân hàng này vừa là NHNT, vừa là NHTH và NHXT.

  - Tên dùng cho các bên tham gia không quyết định đến nội dung và tính chất nghiệp vụ nhờ thu, điều cơ bản là phải nắm được sự di chuyển của chứng từ và của tiền tệ trong nhờ thu như thế nào.

  b) Mối quan hệ giữa các bên tham gia:

  Nhờ thu là nhờ thu của người ủy thác, do đó mọi chỉ thị liên quan đến nhờ thu đều phải do người ủy thác đưa ra.

  1. Người ủy thác và NHNT

  Người ủy thác chuyển bộ chứng từ cùng đơn yêu cầu nhờ thu cho NHNT: Với vai trò là Đại lý cho người ủy thác, nên NHNT phải hành động đúng theo các chỉ thị trong đơn yêu cầu nhờ thu.

  Nếu các chỉ thị không hoàn chỉnh hoặc NHNT không thể tuân thủ các chỉ thị thì ngay khi nhận được đơn yêu cầu nhờ thu, NHNT phải cùng với người ủy thác làm rõ mọi vấn đề nhằm giúp cho nhờ thu có thể được thực hiện.

  Mối quan hệ cơ bản, theo đó NHNT hành động với chức năng là Đại lý cho người ủy thác bao gồm:

  - NHNT không được có hành động khác với các chỉ thị trong đơn yêu cầu nhờ thu do người ủy thác đưa ra.

  - Nếu NHNT có hành động khác với các chỉ thị do người ủy thác đưa ra phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người ủy thác, nếu có. Trong trường hợp này, trách nhiệm bồi thường của NHNT có thể lớn hơn giá trị nhờ thu.

  - Nếu NHNT hành động đúng các chỉ thị do người ủy thác đưa ra thì không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong bất cứ hoàn cảnh nào, và người ủy thác chịu trách nhiệm trả mọi chi phí phát sinh liên quan đến nhờ thu cho NHNT.

  Tuy nhiên, nếu người ủy thác không chỉ định NHTH và NHNT tự ý chuyển chứng từ đến cho ngân hàng C có quan hệ đại lý với mình, thì NHNT không cần có sự cho phép của người ủy thác, bởi vì theo quy tắc của URC thì đó là điều được phép.

  2. NHNT và NHTH

  NHNT phải chịu trách nhiệm chuyển nguyên vẹn chứng từ và các chỉ thị của người ủy thác cho NHTH, NHTH phải hành động theo đúng các chỉ thị này bất kể mối quan hệ riêng của mình với người trả tiền là như thế nào. NHTH chịu trách nhiệm bồi thường cho NHNT nếu hành động không đúng các chỉ thị nhận được từ NHNT, NHNT chịu trách nhiệm trả mọi khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc thực hiện đúng các chỉ thị nhờ thu.

  3. NHTH và NHXT:

  Đôi khi, nhờ thu được chuyển tiếp bởi NHTH qua NHXT cho nhà nhập khẩu. Trong TH này, NHXT phải hành động đúng các chỉ thị nhận được từ NHTH bất kể mối quan hệ riêng của mình với nhà nhập khẩu là như thế nào. Nếu NHXT hành động không đúng các chỉ thị thì phải chịu trách nhiệm bồi thường cho NHTH, ngược lại nếu hành động đúng các chỉ thị thì được NHTH trả đầy đủ các khoản phí và chi phí phát sinh liên quan đến nhờ thu.

  4. Người ủy thác và Người trả tiền

  Quan hệ cơ bản giữa 2 người này chính là các điều khoản được quy định trong hợp đồng mua bán.

  Tóm lại: trong từng mối quan hệ trên, nghĩa vụ hành động và trách nhiệm bồi thường phụ thuộc vào việc các bên có hành động đúng theo sự ủy quyền trong đơn và trong lệnh nhờ thu hay không. Đây được xem là cơ sở cho mối quan hệ giữa các bên trong nghiệp vụ nhờ thu.

  Phương thức thanh toán nhờ thu