Đăng nhập

CHuye^N. h0^M qua .........

CHuye^N. ke^? nA` h0M qua t0*" di nha^N. lo*P" 0*? caJ" tru*0*NG` mA` de^N" koN mu. ghi vE" xe nO" CuNG~ daM" ma(NG" baN> t0*"

lA` the^" NaY` : khJ n0' vu*A` ghj vE" xe xOnG du*NG. xe vaO` ch0^~ b0^NG~ nhie^N d0^? xe la^Y truye^N` the^M vaJ` caJ" xE # nu*A~ nhu*NG lo^J~ hem phaJ? dO koan bAn. t0*" mA` taJ> koan gia` a^Y" noa" hem baO? nhu*NG~ ngu*O*J` trc" de? ngaY nga(N" chO*" ===> the^" mA` noa' hack. saCK' hi"T caJ" nj` de^N' caj' n0. ba0? ban. t0' the^" nay` roaJ` the^" kja . Tr0^Ng caj. met. gja` cu?A pa` y' m0*J" xa^U" xJ" lem` saO....

Laj. the^M ma^Y" du*a'" ban. h0C A4 nu*A~ . PheN nay` chu'NG n0a' che^T" daJ` daJ` . NHJn` ma(T. pA` gia0' da~ thEY" ghe^ roaj` . HJnh` nhu* ghe^ h0*N ca? Lie^N - c0^ raO" caP 2 nu*A~ : caI" m0^M` vA^U le^N, laj. koan` danH" s0n dO? choet" trONG nhu* 1 mu. nha` hok Que^ laM" nhu*NG dua doJ` aY" . CaJ" ma(T. mU. tr0NG tha^T de^ Tie^n. h0k # ri` mu. ghi ve" xe ............ kh()? chu"NG ma`y OY`

KOan` t0*" "" duoc"" hOC. lO*P" A6 duoJ" sU*. chJ? huy cua? tha^Y` my~ beO" i.

tr0NG caJ" ma(T> tha^Y` hem de^N" noJ~ la`M` to*" ghe^T" mA` vuI tInH' phe^T"

hehe .......

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận