Đăng nhập

Công tác văn thư trong cơ quan hành chính nhà nước

Công tác văn thư, lưu trữ có vị trí và vai trò quan trọng, nhằm bảo đảm việc cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ nhiệm vụ quản lý và hoạt động của mọi cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ sẽ góp phần giải quyết công việc của đơn vị được nhanh chóng, chính xác, nâng cao năng suất và chất lượng, giữ gìn bí mật Nhà nước, hạn chế được bệnh quan liêu giấy tờ và sự lợi dụng các sơ hở trong quản lý công văn để làm những việc trái pháp luật. Quán triệt tinh thần trên, trong những năm qua, các đơn vị trong ngành Ngân hàng đã có nhiều cố gắng và đã đạt được nhiều thành tích trong việc tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, góp phần tích cực vào thành tích chung của ngành Ngân hàng trong thời kỳ đổi mới vừa qua.

Công tác văn thư là trung tâm diễn ra các hoạt động thu nhận, trao đổi, lưu giữ và xử lý thông tin; trong đó những công văn, giấy tờ là đối tượng chủ yếu của công tác văn thư. Từ khâu tiếp nhận văn bản - phân loại - chuyển xử lý - lưu giữ tài liệu và phát hành theo quy định là cả một hệ thống sâu chuỗi công tác nghiệp vụ mang tính khoa học cao, đòi hỏi sự thận trọng tỉ mỉ, sự chính xác gần như tuyệt đối của người thực hiện. Để làm tốt nhiệm vụ người văn thư và phải nắm vững kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp, các bước tiến hành phải nhanh chóng, nếu giải quyết văn bản chậm sẽ làm giảm tiến độ giải quyết công việc chung của Sở, đồng thời làm giảm ý nghĩa của những sự kiện, sự việc được nêu trong văn bản.

Nếu văn thư là tiếp nhận, quản lý văn bản, chuyển xử lý, phát hành tài liệu; lập hồ sơ hiện hành, giao nộp hồ sơ vào lưu trữ; và quản lý, sử dụng con dấu thì công tác lưu trữ bao gồm các việc về thu thập, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, đơn vị. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đánh giá: “Tài liệu lưu trữ là tài sản qúy báu, có tác dụng rất lớn trong việc nghiên cứu tình hình, tổng kết kinh nghiệm, định hướng chương trình kế hoạch công tác và phương châm chính sách về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, cũng như khoa học kỹ thuật. Do đó, việc lưu trữ công văn, tài liệu là một công tác hết sức quan trọng”. Giữa công tác văn thư và lưu trữ không có sự tách biệt mà có mối quan hệ chặt chẽ, thúc đẩy với nhau. Mối quan hệ này thể hiện qua sự liên tục trong quá trình từ tiếp nhận, phát hành, quản lý văn bản đến lưu trữ hiện hành và đưa vào lưu trữ lịch sử. Đến nay, tại Sở Thông tin và Truyền thông đã thu thập được 12.096 tài liệu, trong đó đã chỉnh lý hoàn chỉnh 11.018 tài liệu và nộp lưu. Đây cũng chính là nguồn cung cấp thông tin có giá trị pháp lý, chính xác và kịp thời nhất phục vụ công tác tra cứu, khai thác và sử dụng mỗi năm của Sở.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận