trang Blog

contraimientay2021Tham gia: 24/03/2009
 • Phân tích nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí minh và làm rõ tư tưởng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạn
  Xã Hội
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Phân tích nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí minh và làm rõ tư tưởng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạn

  CÂU HỎI 8:

  Phân tích nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí minh và làm rõ tư tưởng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng. Liên hệ việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh của bản thân? 60 phút

   Hồ Chí Minh là một trong những người con ưu tú của dân tộc. Trong mấy ngàn năm phát triển của lịch sử, dân tộc Việt Nam đã tạo ra anh hùng thời đại-HCM người anh hùng dân tộc. Tư tưởng Hố Chí Minh, sự nghiệp và cuộc đời HCM bắt nguồn từ truyền thống của dân tộc. Chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khuất đấu tranh để dựng nước và giữ nựớc. Chủ nghĩa yêu nước là chuẩn mực cao nhất trong bảng giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc VN. HCM đã kế thừa và khái quát lên một chân lý: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi lên, nó kết thành một làn sóng vô cùng to lớn và mạnh mẽ, nó lướt qua mọi sự khó khăn và nguy hiểm, nó nhấn chìm mọi bè lũ cướp nước và bán nước".  Tinh thần và truyền thống nhân nghĩa đoàn kết, tương thân, tương trợ trong khó khăn, nguy hiểm. Hồ Chí Minh nhấn mạnh 4 chữ: đồng lòng, đồng sức, đồng tình, đồng minh. Truyền thống lạc quan yêu đời, niềm tin vào chính mình, tin vào sự tất thắng của chân lý và chính nghĩa đã phải vượt qua muôn ngàn khó khăn, gian khổ. Truyền thống cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo, ham học hỏi, mở rộng cửa đón nhận tinh hoa văn hóa của nhân loại. Chính nhờ tiếp thu truyền thống của dân tộc mà HCM đã  tìm thấy con đường đi cho dân cho nước.  Trước khi ra đi tìm đường cứu nước, HCM đã được trang bị và hấp thụ nền Quốc học và Hán học khá vững vững, chắc chắn. Trên hành trình tìm đường cứu nước, Người đã tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, vốn sống, vốn kinh nghiệm để làm giàu tri thức của mình và phục vụ cho cách mạng Việt Nam.

  1. Nguồn gốc tư  tưởng Hồ Cí Minh

  Chủ nghĩa yêu nước, văn hoá truyền thống việt nam được hun đúc qua mấy nghìn năm dựng nuớc và giữ nuớc.

  Người Việt Nam bền bỉ, kiên cường, để dựng nước và giữ nước, hàng ngàn năm đã tạo nên sắc thái văn hoá của cộng đồng dân tộc, tạo nên truyền thống văn hóa Việt Nam. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống …

   Hồ Chí Minh cũng sinh ra và lớn lên trong môi trường như thế của dân tộc, của quê hương và gia đình nên kế thừa đầy đủ những tinh hoa văn hóa dân tộc. Nhân dân ta, non sông ta đã sinh ra Người, người anh hùng dân tộc vĩ đại.

  Tinh hoa văn hóa nhân loại

  Người Việt Nam chủ động mở rộng giao lưu với láng giềng, khu vực và quốc tế nên dễ dàng tiếp thu những yếu tố tích cực của nền văn hoá các nước đó

  Nho giáo nói chung và Khổng giáo nói riêng l khoa học về đạo đức và phương pháp ứng xử, tư tưởng triết lý hành động,..Đây là tư tưởng tiến bộ hơn hẳn so với các học thuyết cổ đại. Tuy nhiên HCM cũng phê phán Nho giáo có tư tưởng tiêu cực như bảo vệ chế độ Phong kiến, phân chia đẳng cấp-quân tử và tiểu nhân, chỉ đề cao nghề đọc sách. HCM đã chịu ảnh hưởng của nho gio rất nhiều và dùng nho giáo như một phương tiện để chuyền tải chủ nghĩa Mác-Lênin vào VN.

  Phật giáo vào VN từ sớm và có ảnh hưởng rất mạnh đối với VN. Phật giáo có tư tưởng vị tha, từ bi, bác ái, phật giáo có tư tưởng bình đẳng, dân chủ hơn so với nho giáo. Phật giáo cũng đề cao nếp sống đạo đức, trong sạch, chăm làm điều thiện, coi trọng lao động.

  Hố Chí Minh chọn hướng đi của mình là phương Tây, không định kiến, không e ngại. Người đại diện cho nền văn hóa rộng mở của dân tộc để tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Người dày công học tập, nghiên cứu những giá trị văn hóa lớn để tìm tòi, lựa chọn con đường cứu dân, cứu nước. Đây là vốn tri thức quan trọng để tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

  Chủ nhĩa Mác-Lênin, tư tưởng của giai cấp công nhân, lý luận cách mạng tiên tiến nhất của thời đại.

  Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết về giai cấp và đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân chống giai cấp tư sản các nước tư bản Châu Au để thiết lập chủ nghĩa cộng sản, giải phóng triệt để giai cấp, xã hội và con người.

  Chủ nghĩa Mác – Lênin là sản phẩm đúc kết và phát triển trí tuệ của nhân loại để nhận thức quy luật vận động và phát triển của thế giới nhằm cải tạo thế giới phù hợp quy luật vận động của nó.

  Nhân cách Hồ Chí Minh: tư duy nhạy bén, lòng yêu thương con người rộng lớn, nghị lực phi thường…

  - Trước hết là năng lực tư duy nhạy bén nhìn xa trông rộng nên nhanh chóng nắm bắt bản chất và xu thế vận động của sự vật, hiện tượng qua quan sát trực tiếp cuộc sống xã hội.

  - Thứ hai là có lòng nhân ái rộng mở

  - Thứ ba là có ý chí ý mãnh liệt và nghị lực phi thường trong thực hiện mục đích đã chọn

  - Thứ tư là tinh thần ham học hỏi, khiêm tốn trước mọi người, giản dị trong đời sống, kiên cường bất khuất trước mọi thử thách nhưng mềm dẻo linh hoạt trong ứng xử trước mọi tình thế… đã làm cho Hồ Chí Minh trở thành con người toả sáng trên nhiều lĩnh vực, trước hết là tư tưởng

  Bốn yếu tố trên kết hợp, hòa quyện vào nhau tạo nên tư duy Hồ Chí Minh để giải đáp thiên tài những vấn đề bức xúc, cơ bản và lâu dài của xã hội Việt Nam. Tổng hợp tất cả tạo thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

  2. Đạo đúc cách mạng

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là người nêu một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng để toàn Đảng, toàn dân noi theo.

  Hồ Chí Minh quan niệm người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Cho nên, đức là gốc nhưng đức và tài phải kết hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng.

  - Đạo đức phải gắn liền với tài năng thể hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống

  - Đạo đức cách mạng phải qua rèn luyện, đấu tranh gian khổ với bản thân mới đạt được, cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh.

  Nội dung đạo đức của Hồ Chí Minh

  Một là,trung với nước hiếu với dân.

  Đây là phẩm chất quan trọng nhất, bao trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác.

  Từ khái niệm cũ "trung với vua, hiếu với cha mẹ" trong đạo đức truyền thống của xã hội phong kiến phương Đông, Hồ Chí Minh đưa vào đó một nội dung mới, phản ánh đạo đức ngày nay cao rộng hơn là “Trung với nước hiếu với dân”. Đó là một cuộc cách mạng trong quan niệm đạo đức.

  “Trung với nước hiếu với dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Câu nói đó của Người vừa là lời kêu gọi hành động, vừa là định hướng chính trị-đạo đức cho mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng trước mắt, mà còn lâu dài về sau

  Hai là,yêu thương con người

  Hồ Chí Minh đã xác định tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. Những người lao động bị áp bức bóc lột, Người viết: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành"

  Người căn dặn, chúng ta: "Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng, ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng.

  Trong Di chúc, Người căn dặn Đảng: Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên luôn luôn chú ý đến phẩm chất yêu thương con người

  Ba là: cần kiệm liêm chính, chí công vô tư

  Cần:Cần cù, siêng năng, chăm chỉ, dẻo dai, biết phân công, tổ chức hoạt động hợp lý, lao động với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.

  Kiệm:Tiết kiệm, không hoang phí, tiêu dùng hợp lý; không chỉ tiết kiệm của cá nhân mà còn tiết kiệm của công; tiết kiệm toàn diện: tiền của, nguyên vật liệu, thời gian, sức lao động.

  Liêm:Liêm khiết, trong sạch, không tham tiền tài, địa vị, danh vọng.

  Chính:Chính trực, ngay thẳng, thật thà đối với mình, đối với người, đối với việc.

  Chí công vô tư:Đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết, hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ.

  Mối quan hệ giữa các khái niệm: Các tiêu chuẩn đạo đức này có quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo tiền đề cho nhau. Hồ Chí Minh xác định cần, kiệm, liêm, chính là bốn đức tính cần thiết của một con người, là thước đo trình độ văn minh, tiến bộ của một dân tộc.

  Bốn là,tinh thần quốc tế trong sáng. Đó là, tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản, mà Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng mệnh đề "Bốn phương vô sản đều là anh em"; là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức, với nhân dân lao động các nước, mà Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp bằng hoạt động cách mạng thực tiễn của bản thân mình và bằng sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc.

  Nguyên tắc cơ bản để rèn luyện:

  - Nói đi đôi với làm, nêu gương bằng hành động thực tế

  - Xây đi đôi với chống; trong đó xây là yế tố quan trọng nhất

  - Phải tu dưỡng suốt đời, phải bền bỉ và có quyết tâm cao

  Kẻ thù nguy hiểm nhất của đạo đức cách mạng là chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân sinh ra trăm thứ bệnh nguy hiểm. Vì vậy phải luôn luôn nâng cao đạo đức cách mạng đi liền với quét sạch chủ nghĩa ca nhân.           

   Liên hệ:

  Đối với học sinh, sinh viên người trí thức của tương lai của nước nhà, việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước gắn với phát triển tri thức, đó là

  Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp cách mạng, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị

  Thông qua học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để bồi dưỡng, cũng cố cho bản thân chúng em lập trường, quan điểm cách mạng trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống nhu: chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường đối với học sinh nơi học tập và nơi thực tập ở trường và bệnh viện.

  Trên cơ sở kiến thức đã được học, biết vận dụng vào cuộc sống như: tu dưỡng, rèn luyện bản thân, hoàn thành tốt chức tránh của mình như: tận tình chăm lo người bệnh, xem họ như người thân của mình, tham gia tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện…

  Rèn luyện các đức tính theo tư tưởng Hồ Chí Minh: cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư đó là: Đối với người: luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết thật thà, không dối trá, lừa lọc. Đối với việc: để việc công lên trên, lên trước việc tư, việc nhà.

  Thực hiện: nói đi đôi với làm; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân.

  Kết luận

   Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc của nước Việt Nam, mà còn là một danh nhân văn hoá kiệt xuất của thế giới, là chiến sĩ lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đứng về phía những người bị áp bức, bóc lột để chống lại bọn áp bức bóc lột. Theo đó, những người vô sản toàn thế giới và các dân tộc thuộc địa đều là anh em và phải đoàn kết lại chống kẻ thù chung là bọn đế quốc thực dân.

  Yêu nước thiết tha nhưng không sa vào chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Hồ Chí Minh tin rằng, nhân loại tiến bộ sẽ ủng hộ sự nghiệp của chúng ta, vì cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước của chúng ta là chính nghĩa. Chính vì biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại mà chúng ta đã làm nên những chiến công hiển hách, ghi vào lịch sử dân tộc những trang sủ hào hùng. Những sáng tạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hết sức phong phú, sinh động và là một di sản quý báu của dân tộc Việt Nam cho các thế hệ cách mạng tương lai kế thừa và phát triển./

  Phân tích nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí minh và làm rõ tư tưởng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạn