trang Blog

contraimientay2021Tham gia: 24/03/2009
 • Vì sao phải đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa
  Xã Hội
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Vì sao phải đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa

  CÂU HỎI  9:

  Vì sao phải đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Liên hệ đến vai trò của anh (chị) về việc phát huy dân chủ trong đời sống xã hội? 60 phút

  TRẢ LỜI:

  NHẬP ĐỀ (Mở bài):

  Trong những năm qua, hệ thống chính trị ở nước ta đã có những đổi mới đáng kể: Đảng đã được củng cố cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức; vai trò lãnh đạo của Đảng trong xã hội ngày càng tăng; Nhà nước tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện theo hướng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân và vì dân; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đem lại hiệu quả thiết thực; quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, văn hoá, tư tưởng được phát huy... Bên cạnh đó, hệ thống chính trị ở nước ta còn bộc lộ nhiều nhược điểm: Năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước, hiệu quả hoạt động của các đoàn thể chính trị-xã hội chưa nâng lên kịp với đòi hỏi của tình hình nhiệm vụ mới. Bộ máy Đảng, Nhà nước, đoàn thể chậm được sắp xếp lại cho tinh giản và nâng cao chất lượng, còn nhiều biểu hiện quan liêu, vi phạm quyền dân chủ của nhân dân.

  Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, trước yêu cầu mới ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cùng với đổi mới nền kinh tế, từng bước đổi mới kiện toàn hệ thống chính trị là đòi hỏi khách quan, yêu cầu cấp bách.

  NỘI DUNG:

  * Khái niệm hệ thống chính trị:

  - Hệ thống chính trị là một phạm trù dùng để chỉ một chỉnh thể các tổ chức chính trị - xã hội hợp pháp, các đảng chính trị hợp pháp và nhà nước của chủ thể cầm quyền cùng quan hệ qua lại giữa các yếu tố đó để tác động vào các quá trình kinh tế - xã hội nhằm củng cố, duy trì và phát triển chế độ xã hội đương thời, bảo đảm quyền lực và lợi ích của giai cấp cầm quyền.

  - Hệ thống chính trị nước ta hiện nay bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của nhân dân hoạt động theo cơ chế bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  * Quan niệm về dân chủ:

  - Theo nghĩa khởi thủy, dân chủ là quyền lực thuộc về dân.

  - Theo chủ nghĩa Mác - Lênin, dân chủ là chính quyền của dân.

  - Chủ tịch Hồ Chí Minh có quan niệm về dân chủ: dân chủ là dân là chủ, dân chủ là dân làm chủ, dân chủ là toàn bộ quyền lực thuộc về nhân dân.

  - Như vậy, dân chủ được hiểu theo hai nghĩa: Nghĩa hẹp, dân chủ là quyền lực thuộc về dân; theo nghĩa rộng, dân chủ là chế độ chính trị, chế độ nhà nước.

  - Trung thành với quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta khẳng định: “Dân chủ là bản chất của chế độ mới, trong đó nhân dân, trước hết là nhân dân lao động là người chủ đất nước, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân”

  * Nội dung:

  Đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng:

  Trong tình hình hiện nay, cần tập trung làm tốt những nhiệm vụ sau:

  Một là,giáo dục tư tưởng chính trị,  rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân.

  Hai là,tiếp tục đổi mới công tác cán bộ.

  Ba là,xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đảng.

  Bốn là,kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

   Đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của Nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế:

  Một là,xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân, đồng thời gắn bó chặt chẽ với dân tộc, với nhân dân.

  - Tổ chức quyền lực của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa bảo đảm quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

  - Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước.

  Hai là,cải cách thể chế và phương thức hoạt động của Nhà nước.

  - Kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu hoạt động của Quốc hội. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, lập pháp.

  - Đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động của quốc hội theo một số hướng chính sau:

  . Tăng cường và nâng cao chất lượng lập pháp.

  . Làm tốt chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, quyết định và phân bố ngân sách nhà nước.

  . Làm tốt chức năng giám sát tối cao của quốc hội.

  Ba là,xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại hóa.

  - Cải cách hoạt động của chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và bộ máy chính quyền địa phương.

  - Cải cách và kiện toàn cơ quan tư pháp.

  - Phát huy dân chủ giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tăng cường pháp chế.

  Bốn là,xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, trong sạch, có năng lực.

  Trong điều kiện mới, để đội ngũ cán bộ công chức xứng đáng là công bộc của dân, cần phải thực hiện một số nhiệm vụ sau:

  . Hoàn thiện chế độ công vụ, quy chế cán bộ công chức, coi trọng cả năng lực và đạo đức của cán bộ công chức.

  . Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý.

  . Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước theo đúng, tiêu chuẩn, thực hiện tinh giảm biên chế.

  . Định kỳ kiểm tra đáng giá cán, công chức.

  Năm là,đấu tranh chống tham nhũng.

  . Tiếp tực xóa bỏ các thủ tục hành chính phiền hà, nhất là ở những lĩnh vực, những khâu dể xẩy ra tham nhũng.

  . Cải cách cơ bản chế độ tiền lương, nâng cao đời sống người hưởng lương.

  . Thường xuyên giáo dục cán bộ đảng viên, công chức về chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng.

  . Xử lý‎ nghiêm minh theo pháp luật, theo điều lệ Đảng những cán bộ, đảng viên, công chức ở bất cứ cấp nào, lĩnh vực nào lợi dụng chức quyền để tham nhũng.

  Đổi mới tổ chức và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội:

  Trước yêu cầu mới, việc đổi mới các đoàn thể chính trị - xã hội phải nhằm mục tiêu: góp phần củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, tạo điều kiện để các đoàn thể thực sự là trường học giáo dục lý tưởng cộng sản và năng lực hoạt động thực tiễn cho đoàn viên, là trường học quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Để thực hiện mục tiêu trên cần thực hiện các nhiệm vụ:

  Xóa bỏ trình trạng “hành chính hóa”, “Nhà nước hóa” trong hoạt động đoàn thể.

  . Gắn  hoạt động của các đoàn thể với việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa xã hội

  . Đổi mới quan hệ giữa Đảng và nhà nước với các đoàn thể.

  . Đổi mới thể thức kết nạp đoàn viên.

  + Thực hiện và phát huy dân chủ gắn liền với tăng cường pháp chế Xã hội Chủ nghĩa:

  - Mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đòi hỏi phải tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Dân chủ phải đi đôi với pháp chế. Quyền làm chủ của nhân dân phải được thể chế hoá thành luật pháp và những điều quy định thì mới có cơ sở thực thi thống nhất và bắt buộc trong toàn xã hội. Đồng thời quyền làm chủ đó phải được bảo vệ bằng các cơ quan bảo vệ pháp luật. Pháp luật là công cụ quản lý xã hội, giữ vững và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

  - Trong điều kiện nước ta hiện nay phát huy dân chủ cần thực hiện theo nguyên tắc: “Mở rộng dân chủ phải đi đôi với kỷ luật, kỷ cương, quyền lợi đi đôi với trách nhiệm, nghĩa vụ; dân chủ được thể chế hoá thành pháp luật, dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, khắc phục trình trạng dân chủ vô kỷ luật, dân chủ cực đoan, lợi dụng dân chủ để gây rối”.

  *Liên hệ đến vai trò của bản thân về việc phát huy dân chủ trong đời sống xã hội:

  - Tích cực học tập và tìm hiểu pháp luật; trong nhà trường chấp hành nội quy học đường, ở cơ quan chấp hành nội quy quy chế cơ quan, ngoài xã hội chấp hành kỷ cương xã hội. Thực hiện sống và làm việc theo pháp luật.

  - Học tập thật tốt để có kiến thức, tay nghề phục vụ nhân dân, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân góp phần phát huy dân chủ.

  - Tham gia tồ chức đoàn thể, nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn thể theo khả năng của mình để góp tiếng nói của mình trong việc phát huy dân chủ.

     Trau dồi về lý tưởng, rèn luyện đạo đức. Sống có văn hoá, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước. Gương mẫu trong cộng đồng, làm tròn bổn phận của người công dân như: chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường đề ra đối với học sinh nơi học tập ở trường và nơi thực tập ở bệnh viện

  Hăng hái tham gia các hoạt động, sẵn sàng đảm nhận việc khó, việc mới, những vấn đề bức xúc; chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng, an ninh ở  địa phương, đơn vị.

      Phấn đấu nâng cao chất lượng của người đoàn viên; tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội; mỗi đoàn viên gắn hoạt động của mình với hoạt động của tập thể thanh niên nơi mình sinh sống hoặc công tác.

      Tích cực học tập để có kiến thức sâu rộng, am hiểu công việc chuyên môn, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, có tay nghề vững vàng phục vụ bệnh nhân thật tốt,  góp phẩn xây dựng ngành, xây dựng đất nướctrong giai đoạn hiện nay:Bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân


   

       KẾT LUẬN:

  Đổi mới hệ thống chính trị là giải pháp mang tính nền tảng để thực hành và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Quá trình đó phải được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đến lượt mình, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy lại là một cơ sở thực tiễn vững chắc bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa. Trong tình hình hiện nay, nhân tố bảo đảm xây dựng và phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta chỉ có thể là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhờ được trang bị chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đưa ra được những quyết sách đúng cho quá trình đổi mới. Đó là cơ sở cho sự đoàn kết, thống nhất về quan điểm, ý chí và hoạt động trong toàn Đảng, toàn dân; phát huy cao độ tính năng động sáng tạo của nhân dân trong quá trình xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là một cuộc cách mạng mang tính tự giác cao. Sự lãnh đạo của Đảng là mang lại tính tự giác đó cho quá trình này. Hơn nữa, dựa vào bản lĩnh chính trị và  kinh nghiệm thực tiễn phong phú, Đảng không chỉ có khả năng hoạch định đường lối, chủ trương đúng đắn, mà còn có kỹ năng đưa các quyết định đó vào quần chúng và hoạt động của Nhà nước, biến những chủ trương đúng đắn đó thành hiện thực sinh động, phù hợp với quy luật phát triển xã hội.

  Vì sao phải đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa