Đang dọn mỏ sẵn để chửi Tuy nhiên chợt nhớ ra nghiệp đã quá nhiều, nên thôi nhắm mắt cho qua….

— Yume.vn —

Đang dọn mỏ sẵn để chửi Tuy nhiên chợt nhớ ra nghiệp đã quá nhiều, nên thôi nhắm mắt cho qua. 😑
Nguồn: Có lúc.
#aFamily #hóng_trên_mạng #Cute #Lv


#Yume