trang Blog

Tham gia: 03/04/2012
 • danh sách các đức giám mục và hồng y
  Photo
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  danh sách các đức giám mục và hồng y

  DANH SÁCH ĐỨC HỒNG Y, TỔNG GIÁM MỤC VÀ GIÁM MỤC VIỆT NAM

  Danh sách Hồng y, Tổng Giám mục và Giám mục Việt Nam (Xếp theo thứ tự thời gian được tấn phong Giám mục)

  1. (11 tháng 6 năm 1933) Giám mục Gioan Baotixia Nguyễn Bá Tòng 
  2. (29 tháng 6 năm 1935) Giám mục Giuse Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn 
  3. (4 tháng 5 năm 1938) Tổng giám mục Phêrô Martinô Ngô Đình Thục 
  4. (3 tháng 12 năm 1940) Giám mục Gioan Maria Phan Đình Phùng 
  5. (29 tháng 10 năm 1945) Giám mục Tađêô Lê Hữu Từ 
  6. (4 tháng 8 năm 1950) Giám mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi 
  7. (15 tháng 8 năm 1950) Hồng y Giuse Maria Trịnh Như Khuê 
  8. (3 tháng 9 năm 1950) Giám mục Đa Minh Hoàng Văn Đoàn 
  9. (16 tháng 9 năm 1951) Giám mục Gioan Baotixita Trần Hữu Đức 
  10. (19 tháng 3 năm 1953) Giám mục Giuse Trương Cao Đại 


  11. (30 tháng 11 năm 1955) Giám mục Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền 
  12. (30 tháng 11 năm 1955) Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình 
  13. (7 tháng 2 năm 1956) Giám mục Phêrô Khuất Văn Tạo 
  14. (26 tháng 4 năm 1959) Giám mục Phaolô Bùi Chu Tạo 
  15. (5 tháng 3 năm 1960) Giám mục Vinh Sơn Phạm Văn Dụ 
  16. (25 tháng 3 năm 1960) Giám mục Đaminh Đinh Đức Trụ 
  17. (23 tháng 4 năm 1960) Giám mục Phêrô Maria Nguyễn Huy Quang 
  18. (10 tháng 11 năm 1960) Giám mục Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh 
  19. (22 tháng 1 năm 1961) Giám mục Antôn Nguyễn Văn Thiện 
  20. (22 tháng 1 năm 1961) Giám mục Micae Nguyễn Khắc Ngữ 
  21. (22 tháng 1 năm 1961) Giám mục Giuse Trần Văn Thiện 
  22. (22 tháng 1 năm 1961) Tổng giám mục Philipphê Nguyễn Kim Điền 
  23. (15 tháng 3 năm 1963) Giám mục Phaolô Trần Đình Nhiên 
  24. (2 tháng 6 năm 1963) Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn 
  25. (15 tháng 8 năm 1963) Hồng y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng 
  26. (13 tháng 2 năm 1964) Giám mục Giuse Lê Quý Thanh 
  27. (5 tháng 5 năm 1965) Giám mục Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang 
  28. (6 tháng 1 năm 1966) Giám mục Giuse Phạm Văn Thiên 
  29. (6 tháng 1 năm 1966) Giám mục Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm 
  30. (9 tháng 1 năm 1966) Giám mục Giuse Lê Văn Ấn 
  31. (24 tháng 6 năm 1967) Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận 
  32. (15 tháng 8 năm 1967) Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai 
  33. (12 tháng 9 năm 1968) Giám mục Giacôbê Nguyễn Văn Mầu 
  34. (12 tháng 3 năm 1971) Giám mục Phêrô Maria Nguyễn Năng 
  35. (11 tháng 8 năm 1974) Giám mục Đa Minh Nguyễn Văn Lãng 
  36. (11 tháng 8 năm 1974) Giám mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi 
  37. (11 tháng 8 năm 1974) Giám mục Phaolô Huỳnh Đông Các 
  38. (17 tháng 3 năm 1975) Giám mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm 
  39. (27 tháng 3 năm 1975) Giám mục Alexis Phạm Văn Lộc 
  40. (5 tháng 4 năm 1975) Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hoà 
  41. (1 tháng 5 năm 1975) Giám mục Gioan Baotixita Bùi Tuần 
  42. (6 tháng 6 năm 1975) Giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách 
  43. (6 tháng 6 năm 1975) Giám mục Emmanuel Lê Phong Thuận 
  44. (10 tháng 6 năm 1975) Giám mục Anđrê Nguyễn Văn Nam 
  45. (22 tháng 6 năm 1975) Giám mục Phêrô Phạm Tần 
  46. (29 tháng 6 năm 1975) Giám mục ĐaMinh Lê Hữu Cung 
  47. (16 tháng 7 năm 1975) Giám mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật 
  48. (15 tháng 8 năm 1975) Giám mục Raphael Nguyễn Văn Diệp 
  49. (7 tháng 9 năm 1975) Tổng giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể 
  50. (22 tháng 2 năm 1976) Giám mục Giacôbê Huỳnh Văn Của 
  51. (30 tháng 3 năm 1976) Giám mục Giuse Phan Văn Hoa 
  52. (14 tháng 11 năm 1976) Giám mục Giuse Phan Thế Hinh 
  53. (24 tháng 4 năm 1977) Giám mục Giuse Nguyễn Thiện Khuyến 
  54. (2 tháng 2 năm 1978) Giám mục Louis Phạm Văn Nẫm 
  55. (18 tháng 2 năm 1979) Giám mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương 
  56. (4 tháng 3 năm 1979) Giám mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp 
  57. (8 tháng 8 năm 1979) Giám mục Giuse Maria Vũ Duy Nhất 
  58. (8 tháng 12 năm 1979) Giám mục Phêrô Giuse Đinh Bỉnh 
  59. (22 tháng 4 năm 1981) Giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang 
  60. (15 tháng 8 năm 1981) Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực 
  61. (22 tháng 11 năm 1981) Giám mục Phêrô Trần Thành Chung 
  62. (10 tháng 10 năm 1982) Giám mục Louis Hà Kim Danh 
  63. (16 tháng 12 năm 1988) Giám mục Giuse Nguyễn Văn Yến 
  64. (25 tháng 1 năm 1989) Giám mục Giuse Nguyễn Quang Tuyến 
  65. (11 tháng 4 năm 1991) Giám mục Giuse Nguyễn Phụng Hiểu 
  66. (3 tháng 12 năm 1991) Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn 
  67. (7 tháng 5 năm 1992) Giám mục Tôma Nguyễn Văn Trâm 
  68. (19 tháng 11 năm 1992) Giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên 
  69. (11 tháng 8 năm 1993) Giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn 
  70. (15 tháng 8 năm 1994) Giám mục Phaolô Lê Đắc Trọng 
  71. (17 tháng 6 năm 1997) Giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức 
  72. (18 tháng 6 năm 1997) Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nho 
  73. (6 tháng 1 năm 1999) Giám mục Phêrô Trần Đình Tứ 
  74. (20 tháng 5 năm 1999) Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc 
  75. (29 tháng 6 năm 1999) Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt 
  76. (29 tháng 6 năm 1999) Giám mục Giuse Trần Xuân Tiếu 
  77. (12 tháng 8 năm 1999) Giám mục Phêrô Nguyễn Soạn 
  78. (30 tháng 6 năm 2000) Giám mục Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh 
  79. (15 tháng 8 năm 2000) Giám mục Tôma Nguyễn Văn Tân 
  80. (8 tháng 8 năm 2001) Giám mục Giuse Hoàng Văn Tiệm 
  81. (11 tháng 8 năm 2001) Giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan 
  82. (17 tháng 8 năm 2001) Giám mục Giuse Vũ Duy Thống 
  83. (2 tháng 1 năm 2003) Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên 
  84. (6 tháng 1 năm 2003) Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt 
  85. (18 tháng 2 năm 2003) Giám mục Stêphanô Tri Bửu Thiên 
  86. (11 tháng 6 năm 2003) Giám mục Đôminicô Mai Thanh Lương 
  87. (28 tháng 8 năm 2003) Giám mục Micae Hoàng Đức Oanh 
  88. (28 tháng 9 năm 2003) Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn 
  89. (1 tháng 10 năm 2003) Giám mục Antôn Vũ Huy Chương 
  90. (4 tháng 8 năm 2004) Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh 
  91. (11 tháng 11 năm 2004) Giám mục Đominicô Nguyễn Chu Trinh 
  92. (7 tháng 4 năm 2005) Giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng 

  Danh sách Hồng y Việt Nam

  1. Giuse Maria Trịnh Như Khuê (11 tháng 12, 1898 - 27 tháng 11, 1978), Hồng y đầu tiên của Việt Nam, được phong ngày 24 tháng 5 năm 1976 
  2. Giuse Maria Trịnh Văn Căn (19 tháng 3, 1921 - 18 tháng 5, 1990), được phong ngày 16 tháng 5 năm 1979 
  3. Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng (sinh 20 tháng 5, 1919), được phong ngày 26 tháng 11 năm 1994 
  4. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (17 tháng 4, 1928 - 16 tháng 9, 2002), được phong ngày 21 tháng 2 năm 2001 
  5. Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn (sinh năm 1934), được phong ngày 20 tháng 10 năm 2003 
  •  
  danh sách các đức giám mục và hồng y