Đăng nhập

DẤU VẾT THỜI GIAN

 

Muoán bieát tuoåi cuûa caây? Haõy ñeám soá voøng caây treân thaân noù.
Muoán bieát tuoåi cuûa con caù? Haõy nhìn vaøo vaåy cuûa noù.
Muoán bieát tuoåi cuûa con ngöïa? Haõy xem raêng cuûa noù.
Muoán bieát nieân ñaïi cuûa 1 coå vaät? Baïn haõy kieåm tra möùc ñoä oxi hoaù cuûa noù.
Thôøi gian ñeàu löu laïi daáu veát treân moãi söï vaät, chæ caàn baïn quan saùt cho kyõ, thì cho duø trong 1 phuùt 1 giaây, vaïn vaät ñeàu ñang tieán hoaù. Neáu coù moät ngaøy naøo ñoù, ngaøy ñeâm ko coøn thay ñoåi cho nhau, laù caây ko coøn laàn löôït khoâ heùo, con ngöôøi ko coøn soáng cheát, chim eùn ko coøn ñi veà, thì chuùng ta coøn caûm thaáy ñöôïc söï dòch chuyeån cuûa thôøi gian hay ko? Vì vaäy thôøi gian chính laø söï thay ñoåi & muoán thay ñoåi thì caàn faûi coù thôøi gian.
Naém chaéc thôøi gian ñeå caûi thieän baûn thaân, caûi thieän hoaøn caûnh, caûi thieän theá giôùi, ñoù chính laø yù nghóa cuoäc soáng!.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận