trang Blog

dontmakemecryTham gia: 28/06/2009
 • CHÚ ĐẠI BI XUẤT TƯỢNG - HÌNH ẢNH
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  CHÚ ĐẠI BI XUẤT TƯỢNG - HÌNH ẢNH


  ( SƯU TẦM )

  Hình ảnh minh họa

  Đại Bi Xuất Tượng

  1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ gia.
  2. Nam mô a rị gia.

  3. Bà lô kiết đế thước bát ra da.
  4. Bồ đề tát đỏa bà gia.
  5. Ma ha tát đỏa bà gia.
  6. Ma ha ca lô ni ca da.
  7. Án.
  8.Tát bàn ra phạt duệ.
  9. Số đát na đát tỏa.
  10.
  Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị gia.
  11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng bà đà.
  12.
  Nam mô na ra cẩn trì.
  13. Hê rị ma ha bàn đá sa mế.
  14. Tát bà a tha đậu du bằng.
  15. A thệ dựng.
  16. Tát đà tát đa na ma bà.
  17. Ma phạt đặc đậu.
  18. Ðát diệt tha.
  19. Án a bà lô hê.
  20. Lô ca đế.
  21. Ca ra đế.
  22. Di hê rị.
  23. Ma ha bồ đề tát đỏa.
  24. Tát bà, tát bà.
  25. Ma ra, ma ra.
  26. Ma hê, ma hê rị đà dựng.
  27. Cu lô, cu lô, yết mông.
  28. Độ rô độ phạt xà gia đế.
  29. Ma ha phạt xà gia đế.
  30. Đà ra đà ra
  31. Ðịa ri nị.
  32. Thất phật ra da.
  33. Giá ra giá ra.
  34. Mạ mạ phạt ma ra.
  35. Mục đế lệ.
  36. Y hê di hê.
  37. Thất na thất na.
  38. A ra sâm phật ra xá rị.
  39. Phạt sa phạt sâm.
  40. Phật ra xá gia.
  41. Hô rô hô rô, ma ra.
  42. Hô rô hô rô hê rị.
  43. Ta ra ta ra.
  44. Tất rị tất rị.
  45. Tô rô tô rô.
  46. Bồ đề dạ, bồ đề dạ.
  47. Bồ đà dạ, bồ đà dạ.
  48. Di đế rị dạ.
  49. Na ra cẩn trì.
  50. Địa rị sắc ni na.
  51. Ba dạ ma na.
  52. Ta bà ha.
  53. Tất đà dạ.
  54. Ta bà ha.
  55. Ma ha tất đà dạ.
  56. Ta bà ha.
  57. Tất đà dũ nghệ.
  58. Thất bàn ra dạ.
  59. Ta bà ha.
  60. Na ra cẩn trì
  61. Ta bà ha.
  62. Ma ra na ra.
  63. Ta bà ha.
  64. Tất ra tăng a mục khư da.
  65. Ta bà ha.
  66. Ta bà ma ha a tất đà dạ
  67. Ta bà ha.
  68. Giả kiết a ra tất đà dạ
  69. Ta bà ha.
  70. Ba đà ma yết tất đà dạ
  71. Ta bà ha.
  72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
  73. Ta bà ha.
  74. Ma bà rị thắng yết ra dạ
  75. Ta bà ha.
  76.
  Nam mô hắt ra đát na đá ra dạ gia.
  77. Nam mô a rị gia.

  78. Bà lô kiết đế.
  79. Thước bàn ra dạ
  80. Ta bà ha.
  81. Án, tất diện đô.
  82. Mạn đá ra.
  83. Bạt đà dạ.
  84. Ta bà ha.
  CHÚ ĐẠI BI XUẤT TƯỢNG - HÌNH ẢNH