trang Blog

DowariaTham gia: 14/06/2011
 • PHÂN TÍCH CƠ CẤU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN
  Kinh Tế
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  PHÂN TÍCH CƠ CẤU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN

  PHÂN TÍCH CƠ CẤU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN

   

  1. Số liệu công ty cung cấp:

  Bảng 1: Bảng cân đối kế toán

   

  TÀI SẢN

  ...31/12/2000...

  ...31/12/2001...

  ...31/12/2002...

  A.

  Tài sản ngắn hạn

  10.950

  10.750

  11.450

  I.

  Tiền

  840

  1.000

  1.500

  II.

  Đầu tư tài chính ngắn hạn

  200

  -

  -

  III.

  Các khoản phải thu

  3.500

  3.500

  2.470

  IV.

  Hàng tồn kho

  6.200

  6.000

  7.300

  V.

  Tài sản ngắn hạn khác

  210

  250

  180

  B.

  Tài sản dài hạn

  14.000

  16.600

  18.000

  I.

  Tài sản cố định hữu hình

  14.000

  16.600

  18.000

   

  TỔNG CỘNG TÀI SẢN

  24.950

  27.350

  29.450

  A.

  Nợ phải trả

  8.410

  8.350

  10.250

  I.

  Nợ ngắn hạn

  8.410

  8.350

  8.250

  II.

  Nợ dài hạn

  -

  -

  2.000

  B.

  Nguồn vốn chủ sở hữu

  16.540

  19.000

  19.200

  I.

  Vốn chủ sở hữu

  16.440

  18.700

  19.000

  II.

  Nguồn kinh phí và quỹ khác

  100

  300

  200

   

  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

  24.950

  27.350

  29.450

  Từ bảng 1 ta tính được tỷ trọng của từng giá trị theo tổng tài sản như sau:

  TÀI SẢN

  Tỷ trọng

  So sánh

  ...31/12/2000...

  ...31/12/2001...

  ...31/12/2002...

  ...2001/2000...

  ...2002/2001...

  A.

  Tài sản ngắn hạn

  44%

  39%

  39%

  -5%

  0%

  I.

  Tiền

  3%

  4%

  5%

  0%

  1%

  II.

  Đầu tư tài chính

  ngắn hạn

  1%

  0%

  0%

  -1%

  0%

  III.

  Các khoản phải thu

  14%

  13%

  8%

  -1%

  -4%

  IV.

  Hàng tồn kho

  25%

  22%

  25%

  -3%

  3%

  V.

  Tài sản ngắn hạn khác

  1%

  1%

  1%

  0%

  0%

  B.

  Tài sản dài hạn

  56%

  61%

  61%

  5%

  0%

  I.

  Tài sản cố định hữu hình

  56%

  61%

  61%

  5%

  0%

   

  TỔNG CỘNG TÀI SẢN

  100%

  100%

  100%

     

  A.

  Nợ phải trả

  34%

  31%

  35%

  -3%

  4%

  I.

  Nợ ngắn hạn

  34%

  31%

  28%

  -3%

  -3%

  II.

  Nợ dài hạn

  0%

  0%

  7%

  0%

  7%

  B.

  Nguồn vốn

  chủ sở hữu

  66%

  69%

  65%

  3%

  -4%

  I.

  Vốn chủ sở hữu

  66%

  68%

  65%

  2%

  -4%

  II.

  Nguồn kinh phí

  và quỹ khác

  0%

  1%

  1%

  1%

  0%

   

  Quỹ khen thưởng,

  phúc lợi

  0%

  1%

  1%

  1%

  0%

   

  TỔNG CỘNG

  NGUỒN VỐN

  100%

  100%

  100%

     

  2. Phân tích

  - Qua bảng so sánh kết cấu tài sản và nguồn vốn trong hai năm 2001 và 2002, ta thấy cơ cấu tài sản công ty thay đổi theo hướng giảm tỷ trọng tài sản ngắn hạn và tăng tỷ trọng tài sản dài hạn. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn năm 2000 là 44%, năm 2001 là 39%, năm 2002 là 39%. Trong đó, chủ yếu là giảm tỷ trọng các khoản phải thu và tài sản ngắn hạn khác, tỷ trọng hàng tồn kho vẫn ổn định, tỷ trọng tiền tăng lên. Thay đổi cơ cấu tài sản ngắn hạn theo hướng này là được đánh giá hợp lý và hiệu quả.

  - Tài sản dài hạn của công ty chủ yếu là tài sản sản cố định, qua số liệu trên bảng cân đối kế toán ta thấy tỷ trọng tài sản cố định trong tổng tài sản của công ty tăng dần từ năm 2000 đến nay.

  - Tỷ trọng nợ ngắn hạn của công ty có xu hướng giảm, năm 2000 là 34%, năm 2001 là 31%, năm 2002 là 28%. Điều này phù hợp với xu hướng giảm tỷ trọng tài sản ngắn hạn.

  - Tỷ trọng nợ dài hạn tăng, năm 2000 và 2001 là 0%, đến năm 2002 là 7%. Nguồn vốn chủ sở hữu vẫn ổn định ở mức 65%.

  - Tóm lại, cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty từ năm 2000 đến năm 2002 không có biến động lớn, tương đối an toàn và có xu hướng tốt hơn./.

  Bảng cân đối kế toán ngày 21/12/2002

  Tài sản ngắn hạn

  11.450 tr.đ

  Tài sản dài hạn

  18.000 tr.đ

  Nợ ngắn hạn

  8.250

  Nợ dài hạn

  2.000

  Nguồn vốn chủ sở hữu

  19.200

  PHÂN TÍCH CƠ CẤU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN