trang Blog

DowariaTham gia: 14/06/2011
 • Vòng quay vốn lưu động
  Kinh Tế
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Vòng quay vốn lưu động

  Vòng quay vốn lưu động

  Vòng quay vốn lưu động kỳ trước = (doanh thu thuần kỳ trước) / (tài sản lưu động bình quân kỳ trước)

  Giả thiết vòng quay vốn lưu động không thay đổi.

  Nhu cầu vốn lưu động kỳ này = chi phí về vốn lưu động kỳ này / vòng quay

  Trong đó: chi phí về vốn lưu động = Doanh thu thuần dự tính - lợi nhuận trước thuế dự tính - khấu hao

  Nhu cầu vay vốn lưu động kỳ này = nhu cầu vốn lưu động kỳ này + các khoản phải thu - các khoản phải trả

  Vốn lưu động = Tài sản lưu động - nợ ngắn hạn

  Vòng quay vốn lưu động