trang Blog

phuc_ocleenTham gia: 07/01/2009
 • Bài kinh Phật hay quá...Đọc và nghỉ nhé!!!!!!!!
  Đời Sống
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Bài kinh Phật hay quá...Đọc và nghỉ nhé!!!!!!!!

  THÁNH GIÁO DẠY ĐẠO
  Tu là phải trau dồi tâm tính
  Phải trước tiên quyết định tu chi?
  Tụng kinh là để làm gí
  Ăn chay niệm Phật ích chi cho mình?

  Không phải Phật thiếu kinh thường dụng
  Bảo chúng sinh đem tụng Phật nghe
  Tụng kinh như thể nói vè
  Nghĩa sâu không biết, lối về không thông!
  Chẳng khác nào nghe ong vò vẽ
  Tiếng nhỏ to, thỏ thẻ vi vu
  Tụng nhiều mới gọi là tu
  Đọc nhiều cho Phật công phu mới nhiều!

  Đó là tu theo chiều mê tín
  Biết bao giờ tâm tánh mở mang
  Sách kinh là đuốc rọi đàng
  Dạy đời học đạo hành tàng thế nao.

  Vì lẽ đó cùng nhau ráng hiểu
  Đọc kinh coi Phật biểu làm chi
  Ráng mà ăn. ở, cho y
  Tánh tình cùng những hành vi Phật, Trời.

  Đọc kinh rồi hiểu lời Phật dạy
  Thì chớ làm trái lại sách kinh
  Nếu khi mình đã thông minh
  Lão thông đạo pháp xem kinh làm gì?

  Ăn chay để làm chi vậy hử?
  Tập ăn chay để khử lòng trần
  Bao nhiêu ái, ố, tham, sân
  Bao nhiêu thói xấu rửa lần cho thanh
  Ăn chay để tập thành nhân dõng
  Loài vật kia cũng sống như mình
  Lẽ nào đành đoạn sát sinh
  Rượu ngon thịt béo linh đình sớm trưa

  Đó là lối muối dưa tụng niệm
  Tập tánh hiền cho tịnh tiến lên
  Lòng thương nhân hậu làm nền
  Gợi đèn minh triết cho bền quang minh;

  Còn cúng lạy niệm danh chư Phật
  Ởchùa chiền tịnh thất thường khi
  Tứ thời bái sám làm chi?
  Niệm danh các đấng làm gì nữa đây?
  Có người niệm xin Thầy cùng Phật
  Cho Thánh đường, tịnh thất bình yên;
  Đó đây trên dưới chùa chiền
  Đừng cho phá hoại giữ yên mãi hoài
  Cho gia đạo trong ngoài an bỉ
  Cho đàn con ứng thí thủ khoa
  Và cho lớn bé trẻ già
  Làm ăn thanh mậu, cửa nhà sum sê;
  Tôi sẽ nguyện đem về cho Phật
  Hoa quả trà chồng chất đầy bàn
  Hương thơm, trầm tốt, trà nhang
  Rượu lê, trà cúc, bĩ bàng thiếu chi.
  Xin chư Phật từ bị gia hộ
  Cho chồng tôi thi đỗ quan cao;
  Để cầm vận mệnh phong trào
  Đi đâu dân chúng chạy theo rần rần;
  Đó là tu theo phần mê tín
  Phật Tiên đâu ưa nịnh ưa dua
  Mà đem lễ vật tới chùa
  Đặt điều kiện để bán mua Phật Trời!

  Cúng lạy để nghỉ ngơi tâm trí
  Cho tịnh lòng, tịnh ý, tịnh ngôn
  Khép mình dưới bệ Chí Tôn
  Trau dồi tính nến, luyện hồn tịnh thanh.
  Cúng lạy để tâm lành phát hiện
  Nhìn Phât Tiên trên điện hiền hòa
  Khởi lòng bác ái vị tha
  Nhìn chung Thượng Đế là Cha linh hồn
  Nhìn lên trái Càn Khôn thường trụ
  Nhật Nguyệt cùng tinh tú bao quanh
  Càn khôn vũ trụ vận hành
  Còn mình là một chúng sanh phàm trần
  Mình cũng có pháp thân nội ngoại
  Cũng như Trời là đại Linh Quang
  Trên thì Thiên Thượng, Thánh Hoàng,
  Dưới mình thiên hạ trần gian điển hình
  Trời thì có hành tinh nhật nguyệt
  Có âm dương hành nhiệt nóng khô
  Con người là tiểu quy mô
  Cũng đều có bản Hà Đồ, Lạc Thơ:

  Đó là máy huyền cơ tạo vật
  Người với Trời thể chất song song
  Nếu mình bền chí gia công,
  Tu thân luyện mạng cũng mong thành Trời
  Phải nhiều kiếp luân hồi tiến hóa
  Đi dần từ chỗ đọa đến thăng
  Con người là tiểu Linh Quang
  Từ trong khoáng sản ẩn tàng cỏ cây;
  Đến cầm thú ngơ ngây khời dại
  Nhiều kiếp rồi biến cải linh hồn
  Tiến lên đến bậc vĩ nhân
  Có luôn thất phách tam hồn quy nguyên.
  Người tu được thành Tiên, tác Phật
  Khổ công tu chẳng mất ai ơi
  Tu đi một vốn mười lời
  Nhà băng thượng giới Cha Trời dành cho,
  Chớ đừng có bo bo ích kỷ
  Lo tóm thâu của quý để dành
  Một giờ lửa đạn chiến tranh
  Cửa nhà, sự nghiệp tan tành còn chi!

  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Bài kinh Phật hay quá...Đọc và nghỉ nhé!!!!!!!!