Entry 16/2/2008

Tu` tet' toi' h` co' nhju` chjen bun`...cung~ co' nhju` chjen dzuj.

Dzuj la` duoc lj` xj` na`...tuy hong nhju` nhung ma` dzuj j` duoc. mj' dua' o? lop' iu men' ma` lj` xj`...nhu dzj. la` dzuj lam' lam' oi` . Dza` ho*n thja' nua~ la` ox da~ hju? mjnh` hon...da~ wan tam mjnh` nhju` hon...sao ma` iu ox wa' a` .

Bun` la` dzj` da~ mat' dj 1 thu'...1 thu' ma` rat' iu wy'...da~ khoc'...khoc' dzj` no' nhju` lam'. No' ra dj lam` ca? nha` mjnh` bun`...tuy ko aj noj'...nhung ma` bjk' la` ca? nha` aj cung~ deu` roi nuoc' mat' vj` no'. Ma` tat' ca? loi~ do' la` cua? mjnh`...moj. ng` ko aj noj' j` nhnug mjnh` bjk' aj cung~ jan. mjnh` hjs'.

Bay h` chj? bjk' noj' cau "ja' nhu"....ja' nhu mjnh` ko way dze`...ja' nhu no' ko chay. ra....ja' nhu...

Biet' la` se~ co' ngay` do'...biet' ngay tu` dau` khi nhan. no' dze`...bjet' la` se~ phaj? dat. njem` iu thuong vao` no'...bjet' la` se~ phaj? khoc' khj no' ra dj...dzj ma` mjnh` van~ dem no' dze`...phaj? chj no' chua tung` co' trong nha` thj` hay bjjk' may'.

Nuoc' mat' cu' ro*t' vj` no'...bun` nhju`... thjet. nhju`.

May' bua~ tr' tu. nhjen dzo^ co*' jan. ox...bjk' la` ox ko co^" y' nhu* dzj. nhung van~ jan....nghj~ laj. thay' mjnh` dzo^ ly' ghja (_ _"). Ox a`! bx sr nah' !

Ox da~ doc hjs' tat' ca? n~ baj` entry cua? bx...dzj. la` ox da~ co' gang' de? hju? bx nhju` hon...vi` tuj. mjnh` o? xa nhau wa' mo`. Bx cam? on ox nhju` lam'...da~ hju? bx...da~ iu thuong bx thjet. nhju`...bx cung~ nhu ox...bx cung~ iu ox nhju`. LUV!!!

Bình luận

 Bình luận
3 Bình luận
OX đã đọc từng chữ, từng chữ một trong tất cả những entry mà bx từng ziết ... ox đã hỉu dc 1 chút ... 1 chút thui về bx ... và ox nghĩ như vậy là chưa đủ ... thời gian ... thời gian sẽ giúp ox hiểu thêm về bx ... iu bx nhìu nhìu (_ _")
9 Năm trước
cha` cha`... anh chi tinh cum~ woa hen :D
9 Năm trước
thui du?ng` bu`n nu~a .Zui len !!!! Bu~a na`o co' tui cho ba` 1 ... nha. tui cu~ng qu'y no' m`a
9 Năm trước