Đăng nhập

Entry 16/2/2008

Tu` tet' toi' h` co' nhju` chjen bun`...cung~ co' nhju` chjen dzuj.

Dzuj la` duoc lj` xj` na`...tuy hong nhju` nhung ma` dzuj j` duoc. mj' dua' o? lop' iu men' ma` lj` xj`...nhu dzj. la` dzuj lam' lam' oi` . Dza` ho*n thja' nua~ la` ox da~ hju? mjnh` hon...da~ wan tam mjnh` nhju` hon...sao ma` iu ox wa' a` .

Bun` la` dzj` da~ mat' dj 1 thu'...1 thu' ma` rat' iu wy'...da~ khoc'...khoc' dzj` no' nhju` lam'. No' ra dj lam` ca? nha` mjnh` bun`...tuy ko aj noj'...nhung ma` bjk' la` ca? nha` aj cung~ deu` roi nuoc' mat' vj` no'. Ma` tat' ca? loi~ do' la` cua? mjnh`...moj. ng` ko aj noj' j` nhnug mjnh` bjk' aj cung~ jan. mjnh` hjs'.

Bay h` chj? bjk' noj' cau "ja' nhu"....ja' nhu mjnh` ko way dze`...ja' nhu no' ko chay. ra....ja' nhu...

Biet' la` se~ co' ngay` do'...biet' ngay tu` dau` khi nhan. no' dze`...bjet' la` se~ phaj? dat. njem` iu thuong vao` no'...bjet' la` se~ phaj? khoc' khj no' ra dj...dzj ma` mjnh` van~ dem no' dze`...phaj? chj no' chua tung` co' trong nha` thj` hay bjjk' may'.

Nuoc' mat' cu' ro*t' vj` no'...bun` nhju`... thjet. nhju`.

May' bua~ tr' tu. nhjen dzo^ co*' jan. ox...bjk' la` ox ko co^" y' nhu* dzj. nhung van~ jan....nghj~ laj. thay' mjnh` dzo^ ly' ghja (_ _"). Ox a`! bx sr nah' !

Ox da~ doc hjs' tat' ca? n~ baj` entry cua? bx...dzj. la` ox da~ co' gang' de? hju? bx nhju` hon...vi` tuj. mjnh` o? xa nhau wa' mo`. Bx cam? on ox nhju` lam'...da~ hju? bx...da~ iu thuong bx thjet. nhju`...bx cung~ nhu ox...bx cung~ iu ox nhju`. LUV!!!

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận