Đăng nhập

Entry for February 04, 2008

N¨m míi ®Õn råi qua… ChuyÕn ®ß ngu­êi ai còng ph¶i qua…

Chóc mäi ng­uêi n¨m míi an lµnh, h¹nh phóc… vµ ®¹t ®­îc nh÷ng ®iÒu m×nh muèn tõ cuéc sèng nµy @J_J@

Riªng Hi th× thÊy líp m×nh ngåi trß chuyÖn dzui dzÎ... lµ dzui l¾m ïi!! ^)^.

Mong líp m×nh lu«n dzui dzÎ nha...

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận