Đăng nhập

Entry for February 22, 2009

Chuy���n xe bus s��� 53

B��nh th�����ng, 6h10 s��ng n�� ���� t��� �����ng b���t d���y, nhanh nh���n t���t c��i �����ng h��� b��o th���c ����� s���n ���s��u-gi���-m�����i-l��m���, chu���n b��� ����� ��n cho b���a tr��a tr��n tr�����ng v�� t���m r���a ng���n c���a n�� kho���ng m���t ti���ng �����ng h���. N�� th��ch t���m v��o bu���i s��ng, b���t k��� d�� tr���i n��ng hay l���nh. L��c n��o c��ng th���, 7h15 s��� nghe ti���ng c��nh c���a c��n ph��ng ����ng ���c���ch���, v�� c��i m��i ���ch��u ����� cu��� n�� h��t h��t ch��t gi�� l���nh bu���i s��ng, ����i b��n ch��n tho��n tho���t c��ng t���m th��n ���m��p m��p��� s��� �����ng ��� tr���m xe ��i���n l��c 7h30���

H��m nay ��� cu���i tu���n, c��ng l�� l��c k�� ngh��� X-mas c���a n�� b���t �����u n��n t��� n�� cho ph��p m��nh t���p ���ng��� n�����ng��� m���t ch��t. C�� th��� n�� tuy ����ng-�����-ng�����i-kh��c-ph���i-ch��-�� nh��ng th���t s��� n�� kh��ng th��m ng��� ch��t n��o. N�� kh��ng ph���i l�� m���t con s��u ng���, kh��ng th��� ng��� qu�� 7 ti���ng m���i ng��y, nh��ng ra ngo��i nh��n n�� l��c n��o c��ng ph��i ph���i l���m.

M���t th��ng, kh��a h���c Anh v��n c��ng ���� xong m���t n���a. M���t th��ng ��� Melbourne, ��i ch��a nhi���u nh��ng ����� l��m cho n�� nh��� nhi���u th���, t���t nhi��n, c��ng ch��� �����i nhi���u th���. N�� b���t c�����i khi nh��� l���i l���n �����u ti��n �����t b��o th���c, c��ng l�� con s��� 6h15 am, m���t n��m qua ng��y n��o n�� c��ng �����ng ch��� ��� tr���m xe bu��t v���i c��i gi��� ����. H���c ��� trong S��i g��n m���t n��m cho n�� kh�� nhi���u, k��� ni���m, nh���ng th��� c���n nh��� v�� c���n ch������
Th��ng 12��� C�� b���n ��i chung xe bu��t s��� 53

L���n �����u ti��n n��i chuy���n ��� t���i tr���m xe bu��t, b���n ���y ch��� �����ng tr�����c (n�� th��ch th���!) v���i ch��� ����� kh�� ���n cho m���t s��� b���t �����u ��� thi gi���a k��. C�� l��� n�� c��ng kh��ng nh��� t���i l���n �����u ti��n n��y ����u, n���u kh��ng v�� b���n ���y g���i n�� b���ng c��i t��n quen thu���c m�� ����m b���n h���i c���p 3 d��nh cho: ���B��o���. Ch��� v��i �����a trong l���p �����i h���c g���i n�� nh�� v���y, nh���ng ai ch��a quen to��n l���y t��n c��ng c��m ra g���i th��i, nghe m�� xa l��� l���m. Tr��� l���i m�� �����u ��c c��� l���n t��ng ph��o, v�� ph���i suy ngh�� xem b���n ���y l�� ai v�� sao l���i g���i n�� b���ng c��i nick ���� m���t c��ch r���t quen thu���c nh�� th���. T��� an ���i b���ng m���t l�� do ���nh���m nh�����, r���ng b���n ���y c�����i d��� th����ng kh��ng ch���u �������c.

L��m b��� nh��n tr��n, g��i �����u v�� kh��ng nh��� t��n, nh��ng Vi��n ��� t��n b���n ���y, c��ng ch���ng g���i cho n�� ch��t g��. T��nh ra n�� c��ng c��n minh m���n l���m, v��i gi��y sau n�� m���i nh��� ra m���t c��i nick t����ng t��� trong forum tr�����ng n��.

Ch���ng l�� g��, nh��ng cho n�� ���n t�����ng t���t, n��� c�����i d��� th����ng v�� kh�� ch��� �����ng.

Khi c�����i, ho���c l�� v�� ng�����i ta r���t t��� tin, nh��ng ���� c��ng l�� c��ch ����� ng�����i ta gi���u ��i s��� thi���u t��� tin c���a ch��nh h���. N�� th���y thi���u t��� tin m���i khi n��i chuy���n v���i Vi��n nh��ng n�� th��ch c���m gi��c ���y, tho���i m��i v�� kh��ng gi��� t���o, l�� r���t th���t v��� n��. Mu���n �������c n��i chuy���n v���i Vi��n nhi���u h��n, n��n ����i khi n�� c��� c��� ph���i ki���m ch��� �����. May sao Vi��n v���i n�� c��ng r���t h���p gu, nh���t l�� khi b��n v��� nh���ng m��n ��n, hai �����a �����u th��ch ��n nh���ng m��n l��� l���, ��� nh���ng n��i �����p �����p v����� ��n th���t ngon, th���t ���s���ch��� theo ki���u sinh vi��n.

Kh��ng ch��p k���p b��i m��n Tri���t, m�����n v��� v�� xin s��� ��i���n tho���i ����� khi n��o xong tr��� l���i l�� m���t c��i c��� ����� n�� c�� th��� h���i c��ch li��n l���c v���i Vi��n m���t c��ch tho���i m��i nh���t. N�� c��� nh�� ����������c��� say n���ng, d�� n�� kh��ng th��ch n���ng v�� ��t khi n��o u���ng bia b��� say. Ch��� l�� nh���ng c���m gi��c ���d��� th����ng���, ki���m m���t l�� do ����� nh���n tin, v�� ch��c ng��� ngon l�� c��i c��� n�� d��ng nhi���u l���n nh���t.

V��� nh�� m���t th��ng ��n T���t, nh��ng n�� c��ng kh��ng qu��n vi���n c���. N�� quy���t �����nh l��m m���t Valentine �� ngh��a cho n��m nay, c��ng l��m b��nh kem s��c��la h���n hoi,c���m c��� hoa l��n b��nh n���a��� M���i th��� n�� l��m, th���t tr��� con. V���a mu���n Vi��n bi���t, nh��ng l���i kh��ng d��m c��ng khai. C��� ngh�� ch��a ph���i l��c, c��� s��� m��nh qu�� v���i v��ng, c��� ngh�� l�� ���ch��a n��n.

Th���a m��n c���m gi��c �������c ngh�� t���i Vi��n khi���n n�� c���m th���y vui, n��i chuy���n v�� nh��n v��o m���t Vi��n khi c�����i, t���i t���i h�� ho��y nh���n m���t v��i tin, t���t c��� ����� trong m���t th�� m���c ri��ng trong mobile ... N�� c���m th���y tho���i m��i v���i nh���ng ni���m vui nho nh���, nh�� th���.

Kh��ng ����n gi���n m�� n�� ngh�� n�� b��� cu���n h��t b���i Vi��n, s���c s���o trong suy ngh�� v�� c��ch n��i chuy���n c���c k�� thu h��t khi���n n�� kh��ng ng���ng ngh�� �����n Vi��n m���i ng��y, nh��ng g���p nhau tr��n tr�����ng th�� n�� th�����ng ch��� ��� m���t v��i l���n trong nh���ng n��� c�����i ���� n�� c�����i l�� ����� gi���u s��� thi���u t��� tin, t���t nhi��n ch��� khi tr�����c m���t Vi��n.

Vi��n

L���n �����u ti��n m��nh bi���t B��o l�� khi �����c b��i vi���t c���a B��o trong forum c���a tr�����ng, th���y B��o c��ng nh�� nh���nh qu��, m�� c��i t��n B��o c��ng d��� th����ng, g���i nghe hay hay l���.

Ng���c nhi��n th���t �����y, h��a ra b���n B��o c��ng ����n xe bu��t 53 ��� ����y, ch���c nh�� c��ng g���n nh�� tr��� m��nh th��i, m���y ng��y �����u ��i h���c ch��� th���y �����a n��o trong l���p ��i tuy���n n��y, c��� t�����ng m���i m��nh m��nh. Gi��� th�� c��ng c�� b���n r���i, l���i l��m quen th��i���

B��o vui t��nh l���m, l��c n��o n��i chuy���n c��ng c�����i h���t, m�� n��i chuy���n c��ng h���p qu��, t��� ��n u���ng, ��m nh���c �����n c��� nh���ng chuy���n xa x��m h��n. M��nh th�� ch��� mu���n c�� ng�����i y��u sau khi ��i l��m, c��n b���n B��o th�� tho���i m��i h��n, khi n��o n�� t���i th�� b���n B��o �����ng �� lu��n, gh�� th���t.

C�� m���t d���o m��nh b��� vi��m h���ng, ��au bu���t l���m, ch���ng ��n g�� �������c. B���a ���� ��i h���c chung v���i B��o, c��ng ��n b�� kho nh��ng m��nh ph���i b��� h���t b��nh m�� nh��ng v��o trong n�����c cho m���m nh��n ra, r���i d��ng th��a x��c ��n d���n. B��o c��� nh��n r���i c�����i m�� kh��ng ch���u n��i, ch���c v�� c��ch ��n c���a m��nh ���qu��i d������ qu��. ��n xong B��o kh��ng v��o l���p m�� b���o ��i mua ��t �����. S��ng ���� hai �����a ��i h���c s���m n��n l���p v���ng l���m, l��t sau th���y B��o ��i v��o ����a cho hai vi��n thu���c gi���ng nh�� k���o, m��u ����� �����, b���o ng���m ��i v�� ng���t l���m, l��t sau s��� th���y ����� ��au h��n. B���a h��m sau n���a m��nh b���nh n���ng, ��� nh�� kh��ng ��i h���c n���i, B��o c��n nh���n tin b���o ���� ch��p b��i d��m m��nh r���i. T��� d��ng kh��ng hi���u sao B��o t���t v���i m��nh th������

N��

Vi��n hay c�����i v���i m��nh nh���, m�� ����m con trai trong l���p th�� c��ng ch���ng th���y Vi��n n��i chuy���n v���i ai. N�� c��ng s��� ��n d��a b��� l���m ch���, c��ng suy ngh�� nhi���u l���m, n�� th���y n�� th��chVi��n th���t nh��ng l���i kh��ng d��m n��i ra. Ch��� nh���ng �����a b���n th��n bi���t n�� ���c�� v���n ��������, ch��� tr��n blog n�� m���i d��m ��p m���, nh��ng���

Vi��n

B��o d���o n��y l��� th���t, blog c��ng hay vi���t nh���ng c��u m�� h��� qu��. B��nh th�����ng B��o l�� ng�����i nh���n tin cu���i c��ng, nh��ng h��m nay l���i im re, ch���c m��nh l��� n��i g�� l��m B��o gi���n ��? L���i th��m c��i l���n B��o l��m b��nh Valentine c�� ch��� Vv, l��m t���ng ai m�� l���i kh��ng ghi t��n �����y ����� c�� ch���? ����ng nghi qu�����

Nh���n tin h���i B��o, B��o g���i l���i nh��ng m��nh quy���t �����nh kh��ng nghe. M��nh th�� kh��ng sao, nh��ng ch���c c��� ph���i ����� B��o tho���i m��i h��n, m��nh s��� g���i B��o sau. ����ng nh�� m��nh ngh�� r���i, m��nh kh��ng mu���n l��m B��o th���t v���ng nh��ng m��nh ch��a h��� nh�� B��o ngh��, B��o tuy l�� m���t ng�����i b���n r���t t���t nh��ng��� T���i ���� m��nh ch��� c�����i, �����nh h��m sau l��n tr�����ng s��� h���n B��o ��i u���ng n�����c n��i chuy���n sau

N��

T��� d��ng n�� l���i ���p ��ng khi n��i �����n chuy���n quan tr���ng, t��� d��ng n�� l���i hi���u nh���m, t��� d��ng n�� l���i qu�� v���i v��ng ... B��y gi��� n�� ch���ng l��m g�� �������c n���a, ����a l��n blog chuy���n ����, l�� kh��ng t��n tr���ng Vi��n, l�� kh��ng ch���u ngh�� �����n c���m x��c c���a Vi��n khi �����c. N�� th���t ngu ng���c v�� kh��ng hi���u sao n�� c�� th��� l��m th���. Vi��n gi���n. L��n tr�����ng n�� kh��ng th���y Vi��n ����u, v���a tan gi��� h���c l�� ��i ����u m���t h��t. M���t tu���n, n�� m���i d��m nh���n tin l���i, may m���n Vi��n tr��� l���i n��, n�� xin m���t cu���c h���n v�����

Vi��n

Th���t s��� B��o l�� m���t ng�����i b���n r���t t���t, nh��ng B��o v���n ch��a hi���u r�� h���t v��� m��nh. Hai ng�����i g���p �������c nhau ��� tr�����ng �����i h���c n��y, gi���a h��ng tri���u ng�����i, th�� l��m b���n c��ng t���t r���i ch��� ����u nh���t thi���t ph���i ��� M�� ch���c B��o ch��� say n���ng th��i. M��nh s��� cho qua, m��nh s��� c��� g���ng b��nh th�����ng. M��nh s��� b���t B��o h���a, r���ng ch��� l�� b���n���

Th��ng 12, m���t n��m sau �������

N�� qua ��c �������c m���t th��ng, h���c h��nh v�� ��i ch��i v���i nh���ng ng�����i b���n m���i quen, c��� d��nh h���t th���i gian c���a n��. N�� nh��� Vi��n, th�����ng l�� nh���ng khi ��i ng��� v�� l��c ���� n�� c���m th���y c�� ����n nh���t. H��m qua l�� sinh nh���t l���n th��� 19, m���t sinh nh���t th���m h���i c���a n��, n��m th��� 4 li��n ti���p kh��ng ��n sinh nh���t t���i ���� N���ng, nh��ng l�� n��m �����u ti��n n�� ph���i ch���u c���nh sinh nh���t ��� n�����c ngo��i th��� n��y. Kh��ng b��nh kem, kh��ng n���n��� N�� c���m th���y nh���t d�� v���n c�� ch��� b���n v�� ��ng anh ��� c��ng ph��ng c��ng ��i ��n b���a t���i m���ng sinh nh���t n��. N�� c���m th���y bu���n v�� thi���u kh��ng kh�� sinh nh���t. N�� c���m th���y t���i, v�� m���i th������

M���t c��i tin nh���n kh��ng hi v���ng s��� c�� h���i ����p, m���t c��i ch���p m���t hi v���ng s��� ng��� ngon, v�� th���t vui khi n�� nghe chu��ng b��o c�� tin tr��� l���i: ������ S���p sang n��m m���i, �����ng c�� bu���n vu v�� n���a. Sinh nh���t 20 v��� d���n b���n Vi��n ��i ��n :P���

Uhm, s��� quen nhau b���t �����u b���ng chuy���n xe bu��t s��� 53 ��� V�� ���ba n��m��� n���a, bi���t ����u��� 53 v�� 35, m���i th��� s��� thay �����i���

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận