Đăng nhập

Entry for January 03, 2009

cHjt' Oy ` chA*c' hOc. Kj` nE`y ...tie^U rUj...Pj. hOc. sjNh ye^U' wAr' ...hjC hjC...ne^U' mE. biK dUoc lA` zjA` nhA` nAk` cHj~ biK' ngO^j` mO^t. chO^~ nhjN` chU*~ bAy zOng` zOng` trE^n da^U` wAr' ...dOj` eM dA~ kE^t' thUc'...~^O^~

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận