Đăng nhập

Entry for January 04, 2008

Làm cho lắm tắm hổng có quần thay


Làm cho hay thay hoài cái quần cũ


Làm cho lắm cũng ăn mắm với cà


Làm tà tà cũng ăn cà với mắm


Làm cho lắm cũng đi tắm cửi truồng


Làm luồn xuồn cũng cửi truồng đi tắm 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận