Đăng nhập

Entry for March 08, 2008

La` lo~i cu?a So'i ???? So'i da~ la`m gi` de? cho moi nguo`i hie?u la`m nghiem trong den nhu vay chu' ??? Ca? khu tro nghi~ vay, cho to'i gio` thi` nhan vat chi'nh cu~ng nghi~ nhu the'.... Giu'p H de? ro`i mang tie'ng va`o than the' na`y... The' la 1 nguo`i ban nu~a lai ra di .... Cu~ng cha?ng mu'n nghi~ to'i nu~a, mo.i nguo`i muo'n nghi~ sao thi` nghi~, So'i vo'n ko wan ta^m.... Tho`i gian na`y da~ co' wa' nhi`u chuye.n phie`n phu'c de'n vo'i So'i, co' nhu~ng chuyen cho wa duo.c, nhung co nhu~ng chuyen la khoi dau cho 1 ra'c ro'i mo'i ..... Thui, bo? di .....

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận