Đăng nhập

Entry for March 25, 2008

inh ngay` ::::1 _"8"__ [1987] ( ....sinh tru*o*c' mình 5 ngày ...lai. ho*n 5 tuôi~ ...kỳ ge^....)

Cân năng........58 Kg ....( chuân~ nhy~...)

Chìu cao ....huh...huh......1m79 ( wa' chuân~ lun...... )

Thành viên cũa:::..... Supper Junior.......

Là mâu~ ngu*O*Ì lý tuong~ mà....pa0 c0^ gái hăng` đêm mo* mông....hý hý ( fai~ thu*a` nhân. trong đo' coa' mìn...)

La`đôi' thu~ cũa bic pao chang` trai .....la` ke~ thu` cũa nhu*ng~ te^n hăng` đêm vo` đâu` bu*c' toc' .....hé hé.

m2m's Avatar

y KiBum guong măt. sang' ja' nhât' SJ......

y KiBum thân` tuong. cũa em ......

y KiBum .......i ......193437429_87a17bd47c.jpg...................................

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận