Đăng nhập

Entry for May 24, 2009

SO^ng' trOng tOan' che^t' vuj` trOng ly'........!!!

N~ traj' tjm tha^y' hOa' kjnh hOang`.......!!!!

De^m mO* va)n le^ nhO? 2 hang`......!!!

Ngay` su*? dja. cha^p chO*n` am' anh?........!!!

Anh va)n thu*c' trje^n` mje^n de^m lanh..............!!!

Nga^p da^u` sjnh nhut chj' anh hung`.............!!!

The^m cO^ng ja^n dje^p dje^p trung` trung`............!!!!

Guc le^n sach' we^n dO*j` "17"..............!!!!

Tu*O*ng laj mjt mO*` chaO` dOn'

Good luck.....!!!

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận