Đăng nhập

Entry for May 28, 2009

[ LiêN . mÓm . k4 . amater ] BFF ... !!! Entry for May 28, 2009

MỚi hÔm nàO cÒn lƠ nGơ bướC vèO trG` ... hÔm naY đã chIa taY vS BỌn baY r` ...!!! hỌc thỲ mOnG nGhĩ hÈ nhaNh nhaNh léM ... cÒn chỪ thỲ thjk đY hỌc đỂ cÙnG tỤi baY ... mÀk năM saU thỲ kÔ cÒn hỌc vS tỤi baY nỮa Oài 4 đỨa mÀk đC. chắC teO thY lạI y ... kÔ bjk năM saU sẼ ra rG nỮa !!! teO chỈ mÚn lỚp mỲnh hỌc lạI nhƯ záK thUi ... monG seO bỌn mỲnh mãI là bạN kỦa nhaU ... iêU bỌn baY léM!!! chỪ pÙn cŨng chẳnG đC. jì Oài ... vUi lêN đY hÉy ... záK thỲ năM saU hỌc lạI giỎi hƠn vÀ đừnG chÙn hỌc nỮa cỐ mÀk hỌc ... cỐ lêN héY !!! mÀk năM saU thấY teO đừnG cÓa lƠ nãK ... chắC năM saU teO lèM đàN chỴ kỦa baY Oài ... hehe thấY chỴ nhỚ chàO héy !!!

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận