trang Blog

 • NGÂN HÀNG C?U TRÚC TI?NG ANH
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  NGÂN HÀNG C?U TRÚC TI?NG ANH


               NGÂN HÀNG CÁC C?U TRÚC TI?NG ANH THÔNG D?NG
    TO BE  
  1 To be a bad fit:  Không v?a
  2  To be a bear for punishment:  Ch?u d?ng du?c s? hành h?
  3  To be a believer in ghosts:  K? tin ma qu?
  4  To be a believer in sth:  Ngu?i tin vi?c gì
  5  To be a bit cracky:             [ (thông tu?c) ga`n, do? hoi] (Ngu?i) Hoi diên, hoi mát, tàng tàng
  6  To be a bit groggy about the legs, to feel groggy
  ['gr?gi]
  Ði không v?ng, di ch?p ch?ng
  {chê?nh choa?ng (vi` mo´i dâ?y, vi` thiê´u ngu?...)}

  7  To be a burden to sb:  Là m?t gánh n?ng cho ngu?i nào
  8  To be a church-goer:  Ngu?i nang di nhà th?, nang di xem l?
  9  To be a comfort to sb:  Là ngu?n an ?i c?a ngu?i nào
  10  To be a connoisseur of antiques: [æn'ti:k] Sành v? d? c?   {[,k?ni's?:]:nguo`i tha`nh tha?o}
  11  To be a cup too low:  Chán n?n, n?n lòng
  12  To be a dab (hand) at sth{[dæb](lo´ng)tay cu`/tha?o} Hi?u rõ, gi?i, thông th?o vi?c gì
  13  To be a dead ringer for sb:  (Lóng) Gi?ng nhu dúc
  14  To be a demon for work:  Làm vi?c hang hái
  15  To be a dog in the manger:  S?ng ích k? (ích k?, không mu?n ai dùng cái mà mình không c?n d?n)
  16  To be a drug on the market:  (Hàng hóa) Là m?t món hàng ? trên th? tru?ng
  17  To be a favourite of sb; to be sb's favourite:  Ðu?c ngu?i nào yêu m?n
  18  To be a fiasco [fi'æskou][(sn) ~s, ~es su? thâ´t ba?i] Th?t b?i to
  19  To be a fiend at football:  K? tài ba v? bóng dá
  20  To be a fluent speaker:  An nói ho?t bát, luu loát
  21  To be a foe to sth:  Ngh?ch v?i di?u gì
  22  To be a frequent caller at sb's house:  Nang t?i lui nhà ngu?i nào
  23 To be a gentleman of leisure;
   to lead a gentleman's life: 
  S?ng nh? huê l?i h?ng nam
  24  To be a good judge of wine:  Bi?t rành v? ru?u, gi?i n?m ru?u
  25  To be a good puller (Ng?a) kéo gi?i, kh?e
  26  To be a good walker:  Ði (b?) gi?i
  27  To be a good whip:  Ðánh xe ng?a gi?i
  28  To be a good, bad writer:  Vi?t ch? t?t, x?u
  29  To be a hiding place to nothing:  Ch?ng có co may nào d? thành công
  30  To be a law unto oneself:  Làm theo du?ng l?i c?a mình, b?t ch?p lu?t l?
  31  To be a lump of selfishness:  Ð?i ích k?    {[l?mp] (n) cu?c, ta?ng, miê´ng}
  32  To be a man in irons:  Con ngu?i tù t?i (b? khóa tay, b? xi?ng xích)
  33  To be a mere machine: {[mi?] (adj) chi? la`}
             {merely ['mi?li] (adv) chi?, don thuâ`n}
  (Ngu?i) Ch? là m?t cái máy
  34  To be a mess ? trong tình tr?ng b?i r?i
  35  To be a mirror of the time Là t?m guong c?a th?i d?i
  36  To be a novice in, at sth chua th?o, chua quen vi?c gì
  37  to be a pendant to...['pend?nt](n) là v?t d?i x?ng c?a.. {vâ?t giô´ng/dô´i xu´ng}
  38  To be a poor situation:  ? trong hoàn c?nh nghèo nàn
  39  To be a retarder of progress:
            
  [ri'ta:d?] (n)
  Nhân t? làm ch?m s? ti?n b?
  { châ´t la`m châ?m/ ki`m ha~m/ u´c chê´}

  40  To be a shark at maths: [∫?:k] (n) Gi?i v? toán h?c
  {ca´ mâ?p; ke? lu`a da?o;(lo´ng)tay cu`,tay chiê´n}

  41  To be a sheet in the wind (Bóng) Ngà ngà say
  42  To be a shingle short:  Hoi diên, khùng khùng
  43  To be a slave to custom: [sleiv] (n) Nô l? t?p t?c  [nguo`i nô lê? (den & bo´ng)]
  44  To be a spy on sb's conduct:  Theo dõi hành d?ng c?a ai
  45  To be a stickler over trifles: ['stikl?] (n)
  Quá t? m?, câu n? v? nh?ng chuy?n không dâu
  {(+ for) nguo`i qua´ kha´t khe (vê` mô?t ca´i gi`)
  (My~(thông tu?c) nguo`i kiên tri` (
  » sticker)}

  46  To be a swine to sb [swain](n) {con lo?n;(thông tu?c) nguo`i (vâ?t) da´ng ghe´t/ghê to?m} Choi x?u, choi x? ngu?i nào
  47  To be a tax on sb:  Là m?t gánh n?ng cho ngu?i nào
  48  To be a terror to...:  Làm m?t m?i kinh hãi d?i v?i..
  49  To be a testimony to sth:
  {[
  'testim?ni](n) su?/ lo`i chu´ng nhâ?n, lo`i khai
  in testimony of: dê? la`m chu´ng cho}
  Làm ch?ng cho chuy?n gì
  50  To be a thrall to one's passions:
  [θr?:l] (n) nguo`i nô lê? (den & bo´ng)
  (v) ba´t la`m nô lê?/lê? thuô?c/phu?c tu`ng
  Nô l? cho s? dam mê
  51  To be a tight fit V?a nhu in
  52  To be a total abstainer (from alcohol) Kiêng ru?u hoàn toàn
  53  To be a tower of strength to sb:  Là ngu?i có d? s?c d? b?o v? ai
  54  To be a transmitter of (sth):  (Ngu?i) Truy?n m?t b?nh gì
  55  To be abashed:  B?i r?i, ho?ng h?t
  56  To be abhorrent to sb:  B? ai ghê to?m, bi? ai ghe´t cay ghe´t da´ng
  57  To be abhorrent to, from sth: [?b'h?r?nt] (adj)
  (+ from) tra´i/mâu thuâ~n vo´i, không ho?p vo´i
  (Vi?c) Không h?p, trái ngu?c,
  tuong ph?n v?i vi?c khác

  58  To be able to do sth:  Bi?t, có th? làm vi?c gì
  59  To be able to react to nuances of meaning
  ['nju:?:ns] (n) sa´c tha´i
  Có kh? nang nh?y c?m v?i các s?c thái
  c?a ý nghia

  60  To be ablush with shame
  {
  [?'bl?∫] (adj & adv) the?n do? ma?t}
  Ð? m?t vì x?u h?
  61  To be abominated by sb
           
  [?'b?mineit] (v) 
  B? ai cam ghét
   {ghê to?m; ghe´t cay ghe´t da´ng
  (thông tu?c) không ua, ghe´t ma?t}

  62  To be about sth:  Ðang b?n di?u gì
  63  To be about to (do):  S?p s?a làm gì?
  64  To be above (all) suspicion Không nghi ng? chút nào c?
  65  To be under suspicion Bi? nghi ngo` la`m diê`u sai tra´i
  66  To be abreast with, (of) the times:  Theo k?p, ti?n hóa,h?p v?i phong trào dang th?i
  67  To be absolutely right:  Ðúng hoàn toàn
  68  To be absolutely wrong:  Hoàn toàn sai l?m, hoàn toàn trái
  69 To be absorbed in new thought/the study of sth Mi?t mài trong tu tu?ng m?i/nghiên cu´u cái gì
  70  To be acclaimed Emperor/King Ðu?c tôn làm Hoàng Ð?
  71  To be accommodated in the hotel:  Tr? ? khách s?n
  72  To be accomplice in a crime [?'k?mplis;?'k?mplis](n)  D? vào t?i tòng ph?m{ke? to`ng pha?m/dô`ng loa~}
  73  To be accountable for a sum of money:  Thi?u, m?c n? m?t s? ti?n
  74  To be accountable for one's action:  Gi?i thích v? hành d?ng c?a mình
  75  To be accountable to sb:  Ch?u trách nhi?m tru?c ai
  76  To be accused of plagiarism:  B? k?t t?i an c?p van
  77  To be acquainted with facts of the case:  Hi?u rõ v?n d?
  78  To be acquainted with sb:  Quen thu?c v?i, quen bi?t
  79  To be acquitted one's crime:  [?'kwit] Ðu?c tha b?ng, tuyên b? tr?ng án
  80  To be addicted to drink: ['ædikt] (n) Ghi?n/nghi?n ru?u, ru?u chè bê tha
  { nguo`i nghiê?n (ma tu´y, ruo?u...): a heroin addict; nguo`i say mê ca´i gi`: a chess addict}

  81  To be admitted to the Academy:  Ðu?c nh?n vào Hàn lâm vi?n
  82  To be admitted to the exhibition gratis:  Ðu?c cho vào xem tri?n lãm mi?n phí
  83  To be adroit in: [?'dr?it] (adj) Khéo léo v?
  84  To be adverse to a policy:  Trái ngu?c v?i m?t chính sách
  85  To be affected by fever:  B? m?c b?nh s?t rét
  86  To be affected in one's manners:  Ði?u b? quá
  87  To be affected to a service:  Ðu?c b? nhi?m m?t công vi?c gì
  88  To be affected with a disease:  B? b?nh
  89  To be affianced to sb: [?'fai?ns] (v) di´nh/hu´a hôn Ðã h?a hôn v?i ai
  90  To be afflicted by a piece of news:  Bu?n r?u vì m?t tin
  91  To be afield:  ? ngoài d?ng, ? ngoài m?t tr?n
  92  To be afloat:  N?i trên m?t nu?c
  93  To be after sth:  Theo du?i cái gì
  94  To be against:  Ch?ng l?i
  95  To be agog for sth:  Ðang ch? d?i vi?c gì
  96  To be agreeable to sth:  B?ng lòng vi?c gì
  97  To be agreeable to the taste:  H?p v?i s? thích, kh?u v?
  98  To be ahead:  ? vào th? thu?n l?i
  99  To be akin to sth:  Gi?ng v?t gì; có liên quan, quan h? v?i vi?c gì
  100  To be alarmed at sth:  S? hãi, lo s? chuy?n gì
  101  To be alive to one's interests:  Chú ý d?n quy?n l?i c?a mình
  102  To be alive to the importance of Nh?n rõ s? quan tr?ng c?a.
  103  To be all abroad:  Hoàn toàn l?m l?n
  104  To be all ears:  L?ng nghe
  105  To be all eyes:  Nhìn ch?m ch?m
  106  To be all in a fluster:  Hoàn toàn b?i r?i
  107  To be all in a tumble:  L?n x?n, h?n lo?n
  108  To be all legs:  Cao lêu nghêu
  109  To be all mixed up:  B?i r?i vô cùng
  110  To be all of a dither, to have the dithers:  Run, run l?p c?p
  111  To be all of a dither:  B?i r?i, r?i lo?n, không bi?t d?nh th? nào
  112  To be all of a glow:  Ð? m?t, th?n
  113  To be all of a tremble, all in a tremble Run, run l?p c?p
  114  To be all the same to:  Không có gì khác d?i v?i
  115  To be all the world to:  Là t?t c? (là cái quý nh?t)
  116  To be all tongue:  Nói luôn mi?ng
  117  To be always after a petticoat:  Luôn luôn theo gái
  118  To be always harping on the same string
  (on the same note): 
  Nói di nói l?i mãi m?t câu chuy?n
  119  To be always merry and bright:  Lúc nào cung vui v?
  120  To be always on the move:  Luôn luôn di d?ng
  121  To be always ready for a row:  Hay gây chuy?n dánh nhau
  122  To be always to the fore in a fight:  Thu?ng chi?n d?u luôn, ho?t d?ng không ng?ng
  123  To be always willing to oblige:  Luôn luôn s?n lòng giúp d?
  124  To be ambitious to do sth:  Khao khát làm vi?c gì
  125  To be ambushed:  B? ph?c kích
  126  To be an abominator of sth:  Ghét vi?c gì
  127  To be an early waker:  Ngu?i (thu?ng thu?ng) th?c d?y s?m
  128  To be an encumbrance to sb:  Tr? thành gánh n?ng (cho ai)
  129  To be an excessive drinker:  U?ng quá d?
  130  To be an improvement on sb:  Vu?t quá, hon ngu?i nào, giá tr? hon ngu?i nào
  131  To be an integral part of sth:  H?p thành nh?t th? v?i, dính v?i, li?n v?i v?t gì
  132  To be an occasion of great festivity:  Là d?p h?i hè vui v?
  133  To be an oldster:  Già r?i
  134  To be an onlooker at a football match:  Xem m?t tr?n dá bóng
  135  To be an umpire at a match:  Làm tr?ng tài cho m?t tr?n d?u (th? thao)
  136  To be anticipative of sth:  Trông vào vi?c gì, dang ch? vi?c gì
  137  To be anxious for sth:  Khao khát, ao u?c v?t gì
  138  To be applicable to sth:  H?p v?i cái gì
  139  To be appreciative of music:  Bi?t, thích âm nh?c
  140  To be apprehensive for sb:  Lo s? cho ai
  141  To be apprehensive of danger:  S? nguy hi?m
  142  To be apprised of a fact:  Ðu?c báo tru?c m?t vi?c gì
  143  To be apt for sth:  Gi?i, có tài v? vi?c gì
  144  To be as bright as a button:  R?t thông minh, nhanh trí khôn
  145  To be as brittle as glass:  Giòn nhu­ th?y tinh
  146  To be as drunk as a fish:  Say bí t?
  147  To be as happy as a king, (as a bird on the tree) Sung su?ng nhu tiên
  148  To be as hungry as a wolf:  R?t dói
  149  To be as mute as a fish:  Câm nhu h?n
  150  To be as slippery as an eel:  Luon l?o nhu luon, không tin c?y du?c
  151  To be as slippery as an eel:  Tron nhu luon, tron tu?t
  152  To be at a loss for money:  H?t ti?n, túng ti?n
  153  To be at a loss what to do, what to say:  B?i r?i không bi?t nên làm gì, nên nói gì
  154  To be at a loss:  B? lúng túng, b?i r?i
  155  To be at a nonplus:  B?i r?i, lúng túng
  156 To be at an end; to come to an end:  Hoàn thành, k?t li?u, k?t thúc
  157  To be at bat:  Gi? vai trò quan tr?ng
  158  To be at cross-purposes:  Hi?u l?m
  159  To be at dinner:  Ðang an com
  160  To be at enmity with sb.:  Thù d?ch v?i ai
  161  To be at fault:  M?t hoi m?t con m?i
  162  To be at feud with sb:  C?u d?ch v?i ngu?i nào
  163  To be at grass:  (Súc v?t) ? ngoài d?ng c?
  164  To be at grips with the enemy:  V?t l?n v?i d?ch th?
  165  To be at handgrips with sb:  Ðánh nhau v?i ngu?i nào
  166  To be at issue on a question:  Ðang th?o lu?n v? m?t v?n d?
  167  To be at its height:  Lên d?n d?nh cao nh?t
  168  To be at large:  Ðu?c t? do
  169  To be at loggerheads with sb:  Gây l?n, b?t hòa, b?t d?ng ý ki?n v?i ngu?i nào
  170  To be at odds with sb:  Gây s? v?i ai
  171  To be at odds with sb:  Không d?ng ý v?i ngu?i nào,
  b?t hòa v?i ngu?i nào

  172  To be at one with sb:  Ð?ng ý v?i ngu?i nào
  173  To be at one's best:  ? vào th?i di?m thu?n l?i nh?t
  174  To be at one's lowest ebb:  (Cu?c s?ng) Ðang tr?i qua th?i k? den t?i nh?t
  175  To be at play:  Ðang choi
  176  To be at puberty:  Ð?n tu?i d?y thì
  177  To be at sb's beck and call:  Hoàn toàn tuân l?nh ai, ch?u s? sai khi?n,
  ngoan ngoãn ph?c tùng ai

  178  To be at sb's elbow:  Ð?ng bên c?nh ngu?i nào
  179  To be at sb's heels:  Theo bén gót ai
  180  To be at sb's service:  S?n sàng giúp d? ai
  181  To be at stake:  B? lâm nguy, dang b? de d?a
  182  To be at stand:  Không ti?n lên du?c, lúng túng
  183  To be at strife (with):  Xung d?t (v?i)
  184 To be at the back of sb:  Ð?ng sau lung ngu?i nào, ?ng h? ngu?i nào
  185  To be at the end of one's resources:  H?t cách, vô phuong
  186  To be at the end of one's tether:  Ð?n ch? ki?t s?c, không ch?u d?ng n?i n?a;
  h?t phuong

  187  To be at the front:  T?i m?t tr?n
  188  To be at the helm:  C?m lái, qu?n lý
  189  To be at the last shift:  Cùng du?ng
  190  To be at the pain of doing sth:  Ch?u khó nh?c làm cái gì
  191  To be at the top of the tree:  Lên t?i d?a v? cao nh?t c?a ngh? nghi?p
  192  To be at the top the of the form:  Ð?ng d?u trong l?p h?c
  193  To be at the wheel:  Lái xe
  194  To be at the zenith of glory:  Lên d?n t?t d?nh c?a danh v?ng
  195  to be at variance with someone:  xích mích (mâu thu?n) v?i ai 
  196  To be at work:  Ðang làm vi?c
  197  To be athirst for sth:  Khát khao cái gì
  198  To be attached to:  K?t nghia v?i
  199  To be attacked by a disease:  B? b?nh
  200  To be attacked from ambush:  B? ph?c kích
  201  To be attacked:  B? t?n công
  202  To be averse to (from) sth:  G?m, ghét, không thích v?t (vi?c) gì
  203  To be awake to one's own interests:  Chú ý d?n quy?n l?i c?a mình
  204  To be aware of sth a long way off:  Ðoán tru?c, bi?t tru?c vi?c gì s? x?y ra
  khá lâu tru?c dó

  205  To be aware of sth:  Bi?t vi?c gì, ý th?c du?c vi?c gì
  206  To be awkward with one's hands:  Ðôi tay ngu?ng ngùng, lúng túng
  207  To be badly off:  Nghèo xo xác
  208  To be balled up:  B?i r?i, lúng túng (trong khi d?ng lên nói)
  209  To be bankrupt in (of) intelligence:  Không có, thi?u thông minh
  210  To be bathed in perspiration:  M? hôi u?t nhu t?m
  211  To be beaten out and out:  B? dánh b?i hoàn toàn
  212  To be beautifully gowned:  An m?c d?p
  213  To be beforehand with the world:  S?n sàng ti?n b?c
  214  To be beforehand with:  Làm tru?c, di?u gì
  215  To be behind prison bars:  B? giam, ? tù
  216  To be behindhand in one's circumstances:  Túng thi?u, thi?u ti?n
  217  To be behindhand with his payment:  Ch?m tr? trong vi?c thanh toán(n?)
  218  To be beholden to sb:  Mang on ngu?i nào
  219  To be beneath contempt:  Không dáng d? cho ngu?i ta khinh
  220  To be bent on quarrelling:  Hay sinh s?
  221  To be bent on:  Nh?t quy?t, quy?t tâm
  222  To be bent with age:  Còng lung vì già
  223  To be bereaved of one's parents:  B? cu?p m?t di cha m?
  224  To be bereft of speech:  M?t kh? nang nói
  225  To be beside oneself with joy:  M?ng phát diên lên
  226  To be besieged with questions:  B? ch?t v?n d?n d?p
  227  To be betrayed to the enemy:  B? ph?n dem n?p cho d?ch
  228  To be better off:  Sung túc hon, khá hon
  229  To be between the devil and the deep sea:  Lâm vào c?nh trên de du?i búa,
  lâm vào c?nh b? t?c, ti?n thoái lu?ng nan

  230  To be bewildered by the crowd and traffic:  Ngo ngác tru?c dám dông và xe c?
  231  To be beyond one's ken:  Vu?t kh?i s? hi?u bi?t
  232  To be bitten with a desire to do sth:  Khao khát làm vi?c gì
  233  To be bitten with:  Say mê, ham mê (cái gì)
  234  To be blackmailed:  B? làm ti?n, b? t?ng ti?n
  235  To be blessed with good health.:  Ðu?c may m?n có s?c kh?e
  236  To be bolshie about sth:  Ngoan c? v? vi?c gì
  237  To be bored to death:  Chán mu?n ch?t, chán quá s?c
  238  To be born blind:  Sinh ra thì dã mù
  239  To be born of the purple:  Là dòng dõi vuong gi?
  240  To be born on the wrong side of the blanket:  Ð? hoang
  241  To be born under a lucky star:  Sinh ra du?i m?t ngôi sao t?t (may m?n)
  242  To be born under an unclucky star:  Sinh ra d?i du?i m?t ngôi sao x?u
  243  To be bound apprentice to a tailor:  H?c ngh? may ? nhà ngu?i th? may
  244  To be bowled over:  Ngã ng?a
  245  To be bred (to be) a doctor:  Ðu?c nuôi an h?c d? tr? thành bác si
  246  To be brilliant at:  Gi?i, xu?t s?c v?
  247  To be brought before the court:  B? dua ra tru?c tòa án
  248 To be brought to an early grave:  Ch?t non, ch?t y?u
  249  To be brought to bed:  Sinh d?
  250  To be brought up in the spirit of duty: Ðu?c giáo d?c theo tinh th?n trách nhi?m
  251  To be brown off:  (Tht?c) Chán
  252  To be buffeted by the crowd:  B? dám dông d?y t?i
  253 To be bumptious:  Làm oai, làm cao, t? ph?
  254  To be bunged up:  B? ngh?t mui
  255  To be burdened with debts:  N? ch?t ch?ng
  256  To be buried in thoughts:  Chìm d?m trong suy nghi 
  257 To be burning to do sth:  Nóng lòng làm gì
  258  To be burnt alive:  B? thiêu s?ng
  259  To be burried with militairy honours:  An táng theo nghi th?c quân d?i
  260  To be bursting to do sth:  Hang hái d? làm cái gì
  261  To be bursting with a secret;
   to be bursting to tell a secret
  Nóng lòng mu?n nói di?u bí m?t
  262 To be bursting with delight:  Su?ng diên lên, vui phát diên
  263  To be bursting with pride:  Tràn d?y s? kiêu hãnh
  264  To be bushwhacked:  B? ph?c kích
  265  To be busy as a bee:  B?n r?n lu bù
  266  To be called away:  B? g?i ra ngoài
  267  To be called to the bar:  Ðu?c nh?n vào lu?t su­ doàn
  268  To be called up for the active service:  B? g?i nh?p ngu
  269  To be called up:  B? g?i nh?p ngu
  270  To be capacitated to do sth:  Có tu cách làm vi?c gì
  271  To be careful to do sth:  Chú ý làm vi?c gì
  272  To be carried away by that bad news:  B? m?t bình t?nh vì tin bu?n
  273  To be cast away on the desert island:  B? trôi d?t vào d?o hoang
  274  To be cast away:  (Tàu) B? d?m, chìm
  275  To be cast down:  Chán n?n, th?t v?ng
  276 To be caught by the police:  B? lính c?nh sát b?t
  277  To be caught in a machine:  M?c trong máy
  278  To be caught in a noose:  B? m?c b?y
  279  To be caught in a snare:  (Ngu?i) B? m?c muu
  280  To be caught in a snare:  (Th?..) B? m?c b?y
  281  To be caught in the net:  M?c lu?i, m?c b?y
  282  To be caught with chaff:  B? l?a b?p m?t cách d? dàng
  283  To be caught with one's hand in the till:  B? b?t qu? tang, b? b?t t?i tr?n
  284  To be cautioned by a judge:  B? quan tòa khuy?n cáo
  285  To be cautious in doing sth:  Làm vi?c gì c?n th?n, d?n do
  286  To be censored:  B? ki?m duy?t, b? c?m
  287  To be chippy:  Hay g?t g?ng, hay qu?u, hay cáu
  288  To be chucked (at an examination):  B? dánh h?ng(trong m?t cu?c thi)
  289  To be churched:  (Ngu?i dàn bà sau khi sinh) Ch?u l? gi?i c?; (c?p v? ch?ng m?i cu?i) d? l? mi sa l?n d?u tiên sau khi làm l? hôn ph?i
  290  To be clamorous for sth:  La hét dòi cái gì
  291  To be clear about sth:  Tin ch?c ? vi?c gì
  292  To be clever at drawing:  Có khi?u v? h?i h?a
  293  To be close behind sb:  Theo sát ngu?i nào
  294  To be close with one's money:  Dè x?n d?ng ti?n
  295  To be closeted with sb:  Ðóng kín c?a phòng nói chuy?n v?i ngu?i nào
  296 To be cognizant of sth:  Bi?t rõ v? cái gì
  297  To be cold with sb:  T? v? lãnh d?m v?i ngu?i nào
  298  To be comfortable:  (Ngu?i b?nh) Th?y d? ch?u trong mình
  299  To be comfortably off:  Phong luu, sung túc
  300  To be commissioned to do sth:  Ðu?c ?y nhi?m làm vi?c gì
  301 To be compacted of..:  K?t h?p l?i b?ng
  302  To be compelled to do sth:  B? b?t bu?c làm vi?c gì
  303  To be concerned about sb:  Lo l?ng, lo ng?i cho ngu?i nào
  304  To be condemned to the stake:  B? thiêu
  305  To be confident of the future:  Tin ch?c ? tuuong lai
  306  To be confidential (with sb):  Nói chuy?n riêng, giãi bày tâm s?(v?i ngu?i nào)
  307 To be confined (for space):  ? ch?t h?p
  308  To be confined to barracks:  B? gi? l?i trong tr?i
  309  To be confined:  (Ðàn bà) Trong th?i gian lâm b?n
  310  To be confronted with (by) a difficulty:  Ð?ng tru?c m?t s? khó khan
  311  To be connected with a family:  K?t thông gia, k?t thân v?i m?t gia dình nào
  312  To be connected with sb, sth:  Có giao thi?p v?i ngu?i nào, có liên quan,
  liên h? d?n vi?c gì

  313  To be conscious of sth:  ý th?c rõ di?u gì
  314  To be conspicuous (in a crowd..):  Làm cho m?i ngu?i d? ý
  d?n mình (? m?t dám dông .

  315  To be consumed with hunger:  B? con dói dày vò, làm cho ti?u t?y
  316  To be consumed with jealousy:  Ti?u t?y vì ghen tuông
  317  To be contaminated by bad companions:  B? b?n x?u làm hu h?ng
  318  To be content to do sth:  B?ng lòng làm vi?c gì
  319  To be continued in our next:  S? dang ti?p s? (báo) sau
  320  To be convicted of felony:  B? k?t án tr?ng t?i
  321 To be convulsed (to shake, to rock) with laughter Cu?i th?t ru?t, cu?i v? b?ng
  322  To be convulsed with laughter:  Cu?i ng?t, cu?i ng? nghiêng
  323  To be convulsed with pain:  B? co gi?t vì dau d?n
  324  To be cool towards sb:  Lãnh d?m v?i ngu?i nào
  325  To be correspondent to (with) sth:  X?ng v?i, h?p v?i, v?t gì
  326 To be couched on the ground:  N?m dài du?i d?t
  327  To be counted as a member:  Ðu?c k? trong s? nh?ng h?i viên
  328  To be counted out:  B? dánh ngã, b? do ván (không d?y n?i sau khi
  tr?ng tài d?m t?i mu?i)

  329  To be cramped for room:  B? ép, b? d?n ch?t không d? ch? ch?a
  330  To be crazy (over, about) sb:  Say mê ngu?i nào
  331  To be cross with sb:  Cáu v?i ai
  332  To be crowned with glory:  Ðu?c hu?ng vinh quang
  333  To be cut out for sth:  Có thiên tu, có khi?u v? vi?c gì
  334  To be dainty:  Khó tính
  335 To be dark-complexioned:  Có nu?c da ngam ngam
  336  To be dead against sth:  K?ch li?t ph?n d?i vi?c gì
  337  To be dead keen on sb:  Say d?m ai
  338  To be dead-set on doing sth:  Kiên quy?t làm vi?c gì
  339  To be debarred from voting in the eletion:  Tu?c quy?n b?u c?
  340  To be declared guilty of murder:  B? lên án sát nhân
  341  To be deeply in debt:  N? ng?p d?u
  342 To be defective in sth:  Thi?u v?t gì, có t? v?t ? noi nào
  343  To be deferential to sb:  Kính tr?ng ngu?i nào
  344 To be deliberate in speech:  An nói th?n tr?ng;
  345  To be delivered of a poem:  Sáng tác m?t bài tho
  346  To be delivered of:  (Ðen, bóng) Ð? ra, cho ra d?i
  347  To be demented, to become demented:  Ðiên, lo?n trí
  348 To be dependent on sb:  D?a vào ai
  349  To be deranged:  (Ngu?i) Lo?n trí, lo?n óc
  350  To be derelict (in one's duty):  (Ngu?i) Lãng quên b?n ph?n c?a mình
  351  To be derived, (from):  Phát sinh t?
  352  To be desirous of sth, of doing sth:  Mu?n, khao khát v?t gì, mu?n làm vi?c gì
  353  To be destined for a place:  Ði, s?p s?a di d?n m?t noi nào
  354  To be destined for some purpose:  Ð? dành riêng cho m?t m?c dích nào dó
  355  To be different from:  Khác v?i
  356  To be dight with (in) diamond:  Trang s?c b?ng kim cuong
  357  To be disabled:  (Máy, tàu) H?t ch?y du?c
  358 To be disappointed in love:  Th?t v?ng vì tình, th?t tình
  359  To be discomfited by questions:  B? b?i r?i vì các câu h?i
  360  To be discontented with one's job:  B?t mãn v?i công vi?c c?a mình
  361  To be disinclined to:  Không mu?n.
  362  To be disloyal to one's country:  Không trung thành v?i t? qu?c
  363  To be dismissed from the service:  B? du?i kh?i s?
  364  To be displaced by..:  (Ch? m?t d?o quân) Ðu?c thay th? (lính)
  365  To be displeased at (with)sth:  Không hài lòng v? cái gì, b?c mình v? cái gì
  366  To be disrespectful to sb:  Vô l? v?i ngu?i nào
  367  To be dissatisfied with (at)sth:  Không hài lòng di?u gì
  368  To be distinctly superior:  Là k? b? trên rõ ràng
  369  To be divorced from reality:  Ly d? v?i th?c t?i
  370  To be dotty on one's legs:  Chân d?ng không v?ng, l?o d?o
  371  To be double the length of sth:  Dài b?ng hai v?t gì
  372  To be doubtful of sth:  Không ch?c vi?c gì
  373  To be down in (at) heath:  S?c kh?e gi?m sút
  374  To be down in the mouth:  Chán n?n, th?t v?ng
  375  To be drafted into the army:  B? g?i nh?p ngu
  376  To be dressed in black, in silk:  M?c d? den, d? hàng l?a
  377  To be dressed in green:  M?c qu?n áo màu l?c
  378  To be dressed up to the nines (to the knocker):  Di?n k?ng
  379  To be driven ashore:  B? trôi gi?t vào b?
  380  To be drowned in sleep:  Chìm d?m trong gi?c ng?
  381  To be drowned:  Ch?t du?i
  382  To be due to:  Do, t?i
  383  To be dull of mind:  Ð?n d?n
  384  To be dull of sight, of hearing:  M?t y?u, tai n?ng(không thính)
  385  To be dying for sth:  Mu?n, thèm mu?n cái gì m?t cách cùng c?c
  386  To be eager in the pursuit of science:  Tha thi?t theo du?i con du?ng khoa h?c
  387  To be eager to do sth:  Khao khát làm vi?c gì
  388  To be easily offended:  D? gi?n, hay gi?n
  389  To be eaten up with pride:  B? tính kiêu ng?o dày vò
  390  To be economical with sth:  Ti?t ki?m v?t gì
  391  To be elastic:  N?y lên
  392  To be elated with joy:  M?ng quýnh lên, l?y làm hân hoan,
  l?y làm hãnh di?n

  393  To be elbowed into a corner:  B? b? ra, b? lo?i ra
  394 To be eleven:  Mu?i m?t tu?i
  395  To be eliminated in the first heat:  B? lo?i ? vòng d?u
  396  To be embarrassed by lack of money.:  Lúng túng vì thi?u ti?n
  397  To be embarrassed for money:  B? m?c n?, thi?u n?
  398  To be employed in doing sth:  B?n làm vi?c gì
  399  To be empowered to..:  Ðu?c tr?n quy?n d?.
  400  To be enamoured of (with) sth:  Say mê cái gì
  401  To be enamoured of sb:  Ph?i lòng ai, b? ai quy?n ru
  402  To be encumbered with a large family:  B? lúng túng vì gánh n?ng gia dình
  403  To be endued with many virtues:  Ðu?c phú cho nhi?u d?c tính
  404  To be engaged in politics, business:  Ho?t d?ng chính tr?, kinh doanh
  405  To be engaged upon a novel:  Ðang b?n vi?t m?t cu?n ti?u thuy?t
  406  To be enraged at (by) sb's stupidity:  Gi?n diên lên vì s? ngu xu?n c?a ngu?i nào
  407  To be enraptured with sth:  Ng?n ngu?i tru?c vi?c gì
  408  To be ensnarled in a plot:  B? dính líu vào m?t âm m­uu
  409 To be entangled in the meshes of political intrigue Vu?ng vào m?ng lu?i âm muu chính tr?
  410  To be enthralled by a woman's beauty:  Say d?m tru?c,
  b? mê ho?c b?i s?c d?p c?a m?t ngu?i dàn bà

  411  To be enthralled by an exciting story: B? say mê b?i câu truy?n h?p d?n
  412 To be entirely at sb's service:  S?n sàng giúp d? ngu?i nào
  413 To be entitled to a seat on a committee or a board Có quy?n gi? m?t gh? trong m?t ?y ban nào
  414  To be entitled to do sth:  Ðu?c phép, có quy?n làm vi?c gì
  415  To be envious of sb's succcess:  Ganh t? v? s? thành công c?a ngu?i nào
  416  To be enwrapped in slumber:  Ðang mo màng trong gi?c di?p
  417  To be enwrapped:  Ðang tr?m ngâm
  418  To be equal to a task:  Làm n?i, làm tròn m?t b?n ph?n,
  ngang t?m v?i b?n ph?n

  419  To be equal to doing sth:  Ð? s?c làm vi?c gì
  420  To be equal to one's responsibility:  Ngang t?m v?i trách nhi?m c?a mình
  421  To be equal to the occasion:  Có d? kh? nang d?i phó v?i tình hình
  422  To be estopped from doing sth:  B? ngan c?n không cho làm vi?c gì
  423  To be euchred:  Lúng túng, b? lâm vào ngõ bí, du?ng cùng
  424  To be expectant of sth:  Ch? d?i vi?c gì
  425  To be expected:  Có th? x?y ra
  426  To be expecting a baby:  Có thai
  427  To be expert in, at sth:  Thông th?o vi?c gì
  428  To be expressly forbidden:  B? nghiêm c?m
  429  To be extremely welcome:  Ðu?c ti?p ân c?n, ni?m n?
  430  To be faced with a difficulty:  Эuong d?u v?i khó khan
  431  To be fagged out:  Ki?t s?c, m?t d?c, m?t l?m
  432  To be faint with hunger:  M?t l? vì dói
  433  To be faithful in the performance of one's duties:  Nhi?t tình khi thi hành b?n ph?n
  434  To be familiar with sth:  Quen bi?t v?t gì, quen dùng v?t gì, gi?i môn gì
  435  To be famished:  Ðói ch?t du?c
  436  To be far from all friends:  Không giao thi?p v?i ai
  437  To be far gone with child:  Có mang s?p d?n tháng d?
  438  To be fastidious:  Khó tính
  439  To be favoured by circumstances:  Thu?n gió, xuôi gió, thu?n c?nh, thu?n ti?n
  440  To be feel sleepy:  Bu?n ng?
  441  To be filled with amazement:  H?t s?c ng?c nhiên
  442  To be filled with astonishment:  Ð?y s? ng?c nhiên
  443  To be filled with concern:  Vô cùng lo l?ng
  444  To be firm fleshed:  Da th?t r?n ch?c
  445  To be five meters in depth:  Sâu nam thu?c
  446  To be five years old:  Ðu?c nam tu?i, lên nam
  447  To be flayed alive:  B? l?t da s?ng
  448  To be fleeced by dishonest men:  B? l?a g?t b?i nh?ng tên b?t luong
  449  To be flooded with light:  Tràn ng?p ánh sáng
  450  To be flush with sth:  B?ng, ngang m?t v?i v?t gì
  451  To be flush:  Có nhi?u ti?n, ti?n d?y túi
  452  To be fond of bottle:  Thích nh?u
  453  To be fond of good fare:  Thích ti?c tùng
  454  To be fond of music:  Thích âm nh?c
  455  To be fond of study:  Thích nghiên c?u
  456  To be fond of the limelight:  Thích r?m r?,
  thích ngu?i ta bi?t công vi?c mình làm

  457  To be fond of travel:  Thích di du l?ch
  458  To be fooled into doing sth:  B? g?t làm vi?c gì
  459  To be for:  Ð?ng v? phía ai, ?ng h? ai
  460  To be forced to do sth:  B?t bu?c làm cái gì
  461  To be forced to the inescapable conclusion
   that he is a liar
  Bu?c di d?n k?t lu?n không th? tránh du?c
  r?ng nó là k? nói d?i

  462  To be forewarned is to be forearmed:  Ðu?c báo tru?c là dã chu?n b? tru?c
  463  To be forgetful of one's duties:  Quên b?n ph?n
  464  To be fortunate:  G?p v?n may
  465  To be forward in one's work:  S?t s?ng v?i công vi?c c?a mình
  466  To be foully murdered:  B? gi?t m?t cách tàn ác
  467  To be found guilty of blackmail:  B? bu?c t?i t?ng ti?n
  468  To be found guilty of espionage:  B? k?t t?i làm gián di?p
  469  To be found wanting:  B? ch?ng t? thi?u tu cách ko có kh? nang(làm gì)
  470  To be free in one's favours:  T? do luy?n ái
  471  To be free to confess:  T? ý thú nh?n
  472  To be free with one's money:  R?t r?ng rãi; không d? ý d?n ti?n b?c
  473  To be friendly with sb:  Thân m?t v?i ngu?i nào
  474  To be frightened of doing sth:  S? làm vi?c gì
  475  To be frightened to death:  S? ch?t du?c
  476  To be frozen to the marrow:  L?nh bu?t xuong
  477  To be frugal of one's time:  Ti?t ki?m thì gi?
  478  To be full of beans:  Hang hái sôi n?i
  479  To be full of business:  R?t b?n vi?c
  480  To be full of cares:  Ð?y n?i lo l?ng, lo âu
  481  To be full of conceit:  R?t t? cao, t? d?i
  482  To be full of hope:  Ð?y hy v?ng, tràn tr? hy v?ng
  483  To be full of idle fancies:  Toàn là tu tu?ng hão huy?n
  484  To be full of joy:  H?n h?, vui m?ng
  485  To be full of life:  Linh ho?t, sinh khí d?i dào, d?y sinh l?c
  486  To be full of mettle:  Ð?y nhu? khí
  487  To be full of oneself:  T? ph?, t? mãn
  488  To be full of years:  Nhi?u tu?i, có tu?i
  489  To be fully satisfied:  Th?a mãn hoàn toàn
  490  To be furtive in one's movements:  Có hành d?ng nham hi?m (v?i ngu?i nào)
  491  To be fussy:  Thích nh?ng x?, r?i rít
  492  To be game:  Có ngh? l?c, gan d?
  493  To be gammy for anything:  có ngh? l?c làm b?t c? cái gì
  494  To be gasping for liberty:  Khao khát t? do
  495  To be generous with one's money:  R?ng rãi v? chuy?n ti?n nong
  496  To be getting chronic:  Thành thói quen
  497  To be gibbeted in the press:  B? bêu r?u trên báo
  498  To be ginned down by a fallen tree:  B? cây d? dè
  499  To be given over to evil courses:  Có ph?m h?nh x?u
  500  To be given over to gambling:  Ðam mê c? b?c
  501  To be glad to hear sth:  Sung su?ng khi nghe du?c chuy?n gì
  502  To be glowing with health:  Ð? h?ng hào
  503  To be going on for:  G?n t?i, x?p x?
  504  To be going:  Ðang ch?y
  505  To be gone on sb:  Yêu, say mê, ph?i lòng ngu?i nào
  506  To be good at dancing:  Nh?y gi?i, khiêu vu gi?i
  507  To be good at games:  Gi?i v? nh?ng cu?c choi v? th? thao
  508  To be good at housekeeping:  T? gia n?i tr? gi?i(gi?i công vi?c nhà)
  509  To be good at numbers:  Gi?i v? s? h?c
  510  To be good at repartee:  Ð?i dáp lanh l?i
  511  To be good safe catch:  (M?t l?i dánh c?u b?ng v?t g? ? Anh)
  B?t c?u r?t gi?i

  512  To be goody-goody:  Gi? d?o d?c, (cô gái) làm ra v? d?o d?c
  513  To be governed by the opinions of others:  B? nh?ng ý ki?n ngu?i khác chi ph?i
  514  To be gracious to sb:  Ân c?n v?i ngu?i nào, l? d? v?i ngu?i nào
  515  To be grateful to sb for sth, for having done sth:  Bi?t on ngu?i nào dã làm vi?c gì
  516  To be gravelled:  Lúng túng, không th? dáp l?i du?c
  517  To be great at tennis:  Gi?i v? qu?n v?t
  518  To be great with sb:  Làm b?n thân thi?t v?i ngu?i nào
  519  To be greedy:  Tham an
  520  To be greeted with applause:  Ðu?c chào dón v?i tràng pháo tay
  521  To be grieved to see sth:  Nhìn th?y vi?c gì mà c?m th?y xót xa
  522  To be guarded in one's speech:  Th?n tr?ng l?i nói
  523  To be guarded in what you say!:  Hãy c?n th?n trong l?i an ti?ng nói!
  524  To be guilty of a crime:  Ph?m m?t tr?ng t?i
  525  To be guilty of forgery:  Ph?m t?i gi? m?o
  526  To be gunning for sb:  Tìm co h?i d? t?n công ai
  527  To be hard pressed:  B? du?i g?p
  528  To be had:  B? g?t, b? m?c l?a
  529  To be hail-fellow (well-met) with everyone:  Ð?i dãi hoàn toàn thân m?t v?i t?t c? m?i ngu?i
  530  To be hale and hearty:  Còn tráng ki?n
  531  To be hand in (and) glove with:  R?t thân v?i, c?ng tác v?i
  532  To be handicapped by ill health:  G?p c?n tr? vì s?c kh?e không t?t
  533  To be hanged for a pirate:  B? x? gi?o vì t?i an cu?p
  534  To be hard of hearing:  N?ng tai
  535  To be hard on (upon)sb:  Kh?c nghi?t v?i ai
  536 To be hard to solve:  Khó mà gi?i quy?t
  537  To be hard up against it; to have it hard:  (M?) Lâm vào hoàn c?nh khó khan,
  ph?i va ch?m v?i nh?ng khó khan

  538  To be hard up for:  B? t?c không tìm dâu ra (cái gì)
  539 To be hard up:  C?n túi, h?t ti?n
  540  To be haunted by memories:  B? ám ?nh b?i k? ni?m
  541  To be hazy about sth:  Bi?t, nh? l?i vi?c gì l? m?, không rõ, ko ch?c
  542  To be heart-broken:  Ðau lòng, dau kh?
  543  To be heavily taxed:  B? dánh thu? n?ng
  544  To be heavy on (in) hand:  1.Khó c?m cuong (ng?a);
  2.Khó làm vui, khó làm cho khuây kh?a(ngu?i)

  545  To be heavy with sleep:  Bu?n ng? quá ch?ng
  546  To be held in an abhorrence by sb:  B? ngu?i nào dó ghét cay ghét d?ng
  547  To be held in captivity: B? giam gi?
  548  To be held in derision by all:  Làm trò cu?i cho thiên h?
  549  To be hellishly treated:  B? d?i x? tàn t?
  550  To be hep to sb's trick:  Bi?t rõ trò l?a b?p c?a ai
  551  To be hissed off the stage:  B? huýt sáo du?i xu?ng sân kh?u
  552  To be hit by a bullet:  B? trúng d?n
  553  To be hitched up:  (úc) Ðã có v?
  554  To be hoarse:  B? khan ti?ng
  555  To be hooked by a passing car:  B? m?t chi?c xe ch?y ngang qua qu?t, móc ph?i
  556  To be hopeful of success:  Hy v?ng vào s? thành công
  557  To be hopelessly in love:  Yêu thuuong m?t cách tuy?t v?ng
  558  To be horrid to sb:  Hung d?, ác nghi?t v?i ngu?i nào
  559  To be hot on the track of sb:  Ðu?i ri?t theo, du?i ri?t ngu?i nào
  560  To be hot:  Ð?ng d?c
  561  To be hounded out of the town:  B? du?i ra kh?i thành ph?
  562  To be hugely successful:  Thành công m?t cách m? mãn
  563  To be hungry for fame:  Khao khát danh v?ng
  564  To be hungry for sth:  Khao khát di?u gì
  565  To be in (secret) communication with the enemy:  tu thông v?i quân d?ch
  566  To be in (to get into) a flap:  Lo s? ph?p ph?ng
  567  To be in a (blue) funk:  S? xanh m?t, khi?p d?m
  568  To be in a (dead) faint, to fall down in a faint:  B?t t?nh nhân s?
  569  To be in a (dead)faint:  Ch?t gi?c, b?t t?nh nhân s?
  570  To be in a clutter:  M?t tr?t t?
  571  To be in a fever of:  B?n ch?n
  572  To be in a fever:  B? s?t, b? nóng l?nh
  573  To be in a fine pickle:  G?p c?nh ng? khó khan
  574  To be in a fix:  ? vào m?t c?nh ng? lúng túng
  575  To be in a flutter:  B?i r?i
  576  To be in a fog:  Không hi?u gì, hoàn toàn mù t?t
  577  To be in a fret:  Cáu k?nh
  578  To be in a fuddled state:  B? r?i trí vì say ru?u
  579  To be in a fume:  Lúc gi?n
  580  To be in a good temper:  Có khí s?c vui v?
  581  To be in a hopeless state:  (B?nh nhân) Lâm vào m?t tình tr?ng tuy?t
  v?ng, không hy v?ng c?u vãn du?c

  582  To be in a huff:  T?c gi?n
  583  To be in a hypnotic trance:  ? trong tình tr?ng b? thôi miên
  584  To be in a maze:  ? trong tình tr?ng r?i r?m
  585  To be in a mess:  ? trong tình tr?ng b?i r?i, lúng túng
  586  To be in a mix:  Tu­ tu?ng l?n x?n, d?u óc b?i r?i
  587  To be in a muck of a sweat:  Ð?, ch?y m? hôi h?t
  588  To be in a muddle:  (Ð? v?t) L?n x?n, không có th? t?
  589  To be in a nice glow:  C?m th?y trong ngu?i d? ch?u
  590  To be in a paddy (in one of one's paddies):  N?i gi?n
  591  To be in a position of victory:  ? vào th? th?ng
  592  To be in a puzzle:  ? trong m?t tình tr?ng khó x?
  593  To be in a quagmire:  G?p tình c?nh khó khan
  594  To be in a quandary:  ? trong tình th? nghi ng?
  595  To be in a rage:  Gi?n d?, n?i gi?n
  596  To be in a sad case:  ? trong hoàn c?nh dáng bu?n
  597  To be in a sad plight:  ? trong hoàn c?nh bu?n
  598  To be in a state of mortal anxiety:  Lo s? ch?t di du?c
  599  To be in a state of nerves:  B?c b?i, khó ch?u
  600  To be in a sweat of fear:  S? toát m? hôi
  601  To be in a tangle:  B? l?c du?ng, l?c l?i
  602  To be in a tantrum:  Ðang b?c b?i, chua nguôi gi?n, chua h?t gi?n
  603  To be in a terrible state of disorder:  ? trong tình tr?ng h?t s?c b?a bãi, vô tr?t t?
  604  To be in a thundering rage:  Gi?n d?
  605  To be in a ticklish situation:  ? vào m?t tình th? khó khan, khó x?
  606  To be in a tight box:  ? trong m?t tình tr?ng b? t?c, nguy ng?p
  607  To be in a wax:  N?i gi?n, phát gi?n; t?c gi?n
  608  To be in a wrong box:  Lâm vào c?nh khó x?
  609  To be in abeyance:  B? t?m dình ch?
  610  To be in accord with sth:  Tán thành vi?c gì
  611 To be in active employment, to be on the active list Ðang làm vi?c
  612  To be in agreement with sb:  Ð?ng ý v?i ai
  613  To be in ambush:  Ph?c s?n
  614  To be in an awful bate:  Gi?n diên lên
  615  To be in an ecstasy of joy:  Su?ng ng?t di
  616  To be in an excellent humour:  ? trong tình tr?ng s?ng khoái
  617  To be in an expansive mood after a few drinks:  Tr? nên c?i m? sau vài ly ru?u
  618  To be in an interesting condition:  Có mang, có thai
  619  To be in an offside position:  ? v? trí vi?t v?
  620  To be in apple-pie order:  Hoàn toàn có tr?t t?
  621  To be in besetment with rivers on every side:  Sông bao b?c kh?p noi
  622  To be in bud:  M?c m?m non, n?y ch?i
  623  To be in cahoot(s) with sb:  Ð?ng muu, thông d?ng, c?u k?t v?i ngu?i nào
  624  To be in cash:  Có ti?n
  625  To be in chafe:  Phát cáu, n?i gi?n
  626  To be in charge with an important misson:  Ðu?c giao nhi?m v? quan tr?ng
  627  To be in charge:  Ch?u trách nhi?m
  628  To be in clink:  N?m trong khám
  629  To be in comfortable circumstances:  Tu­ gia sung túc, d?y d?
  630  To be in command of a troop:  Ch? huy m?t d?i quân
  631  To be in commission:  Ðu?c trang b? d?y d?
  632  To be in communication with sb:  Liên l?c thông tin v?i
  633  To be in concord with..:  H?p v?i
  634  To be in confinement:  B? giam c?m, b? qu?n thúc
  635  To be in conflict with sb:  Xung d?t, b?t hòa v?i ngu?i nào
  636  To be in connivance with sb:  Âm muu, d?ng lõa v?i ngu?i nào
  637  To be in contact with sb:  Giao thi?p, ti?p xúc v?i ngu?i nào
  638  To be in control:  Ðang ki?m soát, dang di?u hành
  639  To be in correspondence,
  have correspondence with sb: 
  Thu t? v?i ngu?i nào,
  liên l?c b?ng thu t? v?i ngu?i nào

  640  To be in danger:  Lâm nguy, g?p n?n, ng? n?n
  641  To be in debt:  Thi?u n? ti?n
  642  To be in deep water:  Lâm vào c?nh ho?n n?n
  643  To be in despair:  Chán n?n, th?t v?ng
  644  To be in direct communication with:  Liên l?c tr?c ti?p v?i
  645  To be in direct contradiction:  Hoàn toàn mâu thu?n
  646  To be in disagreement with sb:  Không d?ng ý v?i ngu?i nào
  647  To be in disfavour with sb:  B? ngu?i nào ghét
  648  To be in doubt: Nghi ng?, hoài nghi
  649  To be in drink (under the influence of drink):  Say ru?u
  650  To be in evidence:  Rõ r?t, hi?n nhiên
  651  To be in fear of sb (of sth):  S? hãi ngu?i nào, cái gì
  652  To be in fine, (in good) fettle:  (Ng?a) Kh?e m?nh, (máy) dang ch?y t?t
  653  To be in flesh:  Béo phì
  654  To be in focus:  Ð?t vào tâm di?m
  655  To be in for trouble: Lâm vào tình c?nh khó khan
  656  To be in for:  Dính vào, ? vào(tình tr?ng)
  657  To be in force:  (Ð?o lu?t..) Có hi?u l?c, hi?n hành
  658  To be in form, out of form:  Sung s?c, không sung s?c
  659  To be in front of the church:  ? tru?c m?t, d?i di?n v?i nhà th?
  660  To be in full bearing:  Ðang sinh l?i
  661  To be in full feather:  (Ngu?i) An m?c di?n; có ti?n
  662  To be in full rig:  M?c d?i l? ph?c (m?c d? l?n)
  663  To be in gaol:  B? ? tù
  664  To be in good health:  M?nh kh?e
  665  To be in good odour with sb:  Có c?m tình v?i ai, giao h?o v?i ai
  666  To be in good spirits:  Vui v?; khí s?c vui v?
  667  To be in good, bad odour:  Có ti?ng t?t, ti?ng x?u
  668  To be in good, bad repute:  Có ti?ng t?t, x?u
  669  To be in great form:  R?t ph?n kh?i
  670  To be in great want:  R?t nghèo nàn, kh?n kh?
  671  To be in harmony with:  Hòa thu?n v?i, hòa h?p v?i
  672  To be in high feather:  Khi s?c, tính tình vui v? ph?n kh?i
  673  To be in high mood:  H?ng chí
  674  To be in high spirit:  Cao h?ng, ph?n kh?i
  675  To be in hot water:  Lúng túng, lâm vào tình c?nh khó khan
  676  To be in irons:  (H?i) B? tung bu?m
  677  To be in jeopardy:  Ðang m?c n?n, dang lâm nguy, dang g?p h?n;
  (danh d?) b? thuong t?n;(công vi?c) suy vi

  678  To be in juxtaposition:  ? k? nhau
  679  To be in keeping with sth:  H?p v?i di?u gì
  680  To be in leading-strings:  Ph?i tùy thu?c ngu?i khác,
  ch?u s? ch? d?o nhu m?t d?a bé

  681  To be in league with:  Liên minh v?i
  682  To be in line with:  Ð?ng ý v?i, tán thành, ?ng h?
  683  To be in liquor; to be the worse for liquor:  Say ru?u
  684  To be in love with sb:  Yêu, mê ngu?i nào; ph?i lòng ngu?i nào
  685  To be in love with:  Say mê ai, dang yêu
  686  To be in low spirit:  M?t h?ng, chán chu­?ng
  687  To be in low water:  C?n ti?n
  688  To be in luck, in luck's way:  Ðu?c may m?n, g?p may
  689  To be In manuscript:  chua dem in
  690  To be in narcotic state:  Mê man vì ch?t thu?c b? dà
  691  To be in necessitous circumstances: ? trong c?nh túng thi?u, b?n cùng
  692  To be in necessity:  ? trong c?nh b?n cùng
  693  To be in negotiation with sb:  Ðàm phán v?i ai
  694  To be in no hurry:  Không g?p, có d? thì gi?
  695  To be in no mood for jollity:  Lòng không vui v?, không thi?t di choi
  696  To be in occupation of a house:  Chi?m, ? m?t cái nhà
  697  To be in one's cups:  Ðang say sua
  698  To be in one's element:  ? trong hoàn c?nh thu?n ti?n nhu cá g?p nu?c
  699  To be in one's minority:  Còn trong tu?i v? thành niên
  700  To be in one's nineties:  Trong l?a tu?i t? 90 d?n 99
  701  To be in one's second childhood:  Tr? l?i th?i tr? con th? hai,
  t?c là th?i k? l?m c?m c?a tu?i già

  702  To be in one's senses:  Ð?u óc thông minh
  703  To be in one's teens:  Ðang tu?i thanh xuân, ? vào d? tu?i 13-19
  704  To be in one's thinking box:  Suy nghi chín ch?n th?n tr?ng
  705  To be in place:  ? t?i ch?, dúng ch?
  706  To be in pop:  C?m ? ti?m c?m d?
  707  To be in prison:  B? giam vào tù
  708  To be in process of removal:  Ðang d?n nhà
  709  To be in Queen's street:  (Lóng) Kh?ng ho?ng tài chính,
  g?p khó khan v? ti?n b?c

  710  To be in rags:  An m?c rách ru?i
  711  To be in rapport with:  Có quan h? v?i, liên h? m?t thi?t
  712  To be in recollections:  Trong ký ?c
  713  To be in relationship with sb:  Giao thi?p v?i ngu?i nào
  714  To be in retreat:  Tháo lui
  715  To be in sb's bad books:  B? ngu?i nào ghét, có tên trong s? den c?a ai
  716  To be in sb's black books:  Không du?c ai ­ua, có tên trong s? den c?a ai
  717  To be in sb's clutches:  ? du?i nanh vu?t c?a ngu?i nào
  718  To be in sb's company:  Cùng di v?i ngu?i nào
  719  To be in sb's confidence:  Ðu?c d? vào nh?ng di?u bí m?t c?a ngu?i nào
  720  To be in sb's good books:  Ðu?c ngu?i nào quí m?n, chú ý d?n
  721  To be in sb's good graces:  Ðu?c ngu?i nào kính tr?ng, kính nhu?ng
  722  To be in sb's goodwill:  Ðu?c ngu?i nào chi?u c?, tr?ng dãi
  723  To be in sb's train:  Theo sau ngu?i nào
  724  To be in search of sth:  Ðang tìm ki?m v?t gì
  725  To be in season:  Còn dang mùa
  726  To be in serious strait:  ? trong tình tr?ng khó khan, nguy ng?p
  727  To be in shabby clothes:  An m?c x?c x?ch, do b?n
  728  To be in soak:  B? dem c?m c?
  729  To be in solution:  ? trong tình tr?ng không ?n (ý ki?n)
  730  To be in sore need of sth:  R?t c?n dùng v?t gì
  731  To be in terror:  Khi?p d?m, kinh hãi
  732  To be in the band-wagon:  Ð?ng v? phe th?ng c?
  733  To be in the can:  (Ði?n ?nh M?) Ðã thu hình xong,
  s?n sàng dem ra chi?u

  734  To be in the cart:  Lúng túng
  735  To be in the clouds:  S?ng ? trên mây, mo mo màng màng
  736  To be in the cold:  (Bóng) S?ng cô d?c, hiu qu?nh
  737  To be in the conspiracy:  D? vào, nhúng tay vào cu?c âm muu
  738  To be in the dark:  B? giam, ? tù; không hay bi?t gì
  739  To be in the death agony:  G?n ch?t, h?p h?i
  740  To be in the dog-house:  Xu?ng d?c th?t th?
  741  To be in the doldrums:  Có nh?ng ý tu?ng bu?n r?u, den t?i
  742  To be in the employ of sb:  Làm vi?c cho ai
  743  To be in the enjoyment of good health:  Hu?ng s?c kh?e t?t
  744  To be in the first flight:  ? trong t?p d?u, trong nhóm gi?i nh?t
  745  To be in the flower of one's age:  Ðang tu?i thanh xuân
  746  To be in the front line:  ? ti?n tuy?n
  747  To be in the full flush of health:  Có m?t s?c kh?e d?i dào
  748  To be in the habit of doing sth:  Có thói quen làm vi?c gì
  749  To be in the humour to do sth:  S?n lòng, vui lòng làm vi?c gì
  750  To be in the know:  Bi?t rõ(công vi?c); (dua ng?a) du?c tin mách riêng, du?c mách nu?c d? dánh cá
  751  To be in the late forties:  G?n 50 tu?i
  752  To be in the late twenties:  Hon hai muoi
  753  To be in the limelight:  u?c m?i ngu?i chú ý d?n, n?i ti?ng
  754  To be in the mood for doing sth:  Mu?n làm cái gì
  755  To be in the pouts:  Nhan nhó khó ch?u
  756  To be in the running:  Có hy v?ng th?ng gi?i
  757  To be in the same box:  Cùng chung c?nh ng?
  758  To be in the secret:  ? trong tình tr?ng bí m?t
  759  To be in the seventies: B?y muoi m?y tu?i
  760  To be in the shipping way:  Làm ngh? buôn bán theo du?ng bi?n
  761  To be in the soup:  ? vào tình tr?ng khó x?, b?i r?i, lúng túng
  762  To be in the suds:  Trong hoàn c?nh khó khan lúng túng
  763  To be in the swim:  Hòa mình làm vi?c v?i doàn th?
  764  To be in the utmost poverty:  Nghèo h?t s?c, nghèo r?t m?ng toi
  765  To be incapacitated from voting:  Không có tu cách b?u c?
  766  To be incensed at sb's remarks:  N?i gi?n vì s? ch? trích c?a ai
  767  To be inclusive of sth:  G?m có v?t gì
  768  To be incompetent to do sth:  Không d? s?c, không d? tài làm vi?c gì
  769  To be incumbent on sb to do sth:  v? ph?n s? c?a ngu?i nào ph?i làm vi?c gì
  770  To be indebted to a large amount to sb:  Thi?u ngu?i nào m?t s? ti?n l?n
  771  To be independent of sb:  Không tùy thu?c ngu?i nào
  772  To be indignant at sth:  B?c t?c, ph?n n? v? vi?c gì
  773  To be indiscriminate in making friends:  K?t b?n b?a bãi, không ch?n l?a
  774  To be indulgent towards one's children's faults;
   to look on one's children with an indulgent eye: 
  T? ra khoan dung d?i v?i nh?ng l?i l?m
  c?a con cái

  775  To be infatuated with a pretty girl:  Say mê m?t cô gái xinh d?p
  776  To be infatuated with sb:  Mê, say mê ngu?i nào
  777  To be influential:  Có th? gây ?nh hu?ng cho
  778  To be informed of sb's doings:  Bi?t rõ hành d?ng, c? ch? c?a ngu?i nào
  779  To be instant with sb to do sth:  Kh?n c?u ngu?i nào làm vi?c gì
  780  To be intelligent of a fact:  Thông th?o vi?c gì, bi?t rõ vi?c gì
  781  To be intent on one's work:  Mi?t mài vào công vi?c c?a mình
  782  To be into the red:  Lâm vào c?nh n? n?n
  783  To be intoxicated with success:  Ng?t ngây vì thành công
  784  To be intrigued by the suddenness of an event:  Ng?c nhiên vì bi?n c? d?t ng?t
  785  To be inundated with requests for help:  Tràn ng?p nh?ng l?i yêu c?u giúp d?
  786  To be inward-looking:  Hu?ng n?i, hu?ng v? n?i tâm
  787  To be irresolute:  Lu?ng l?, ban khoan
  788  To be jealous of one's rights:  Quy?t tâm b?o v? quy?n l?i c?a mình
  789  To be jealous of sb:  Ghen ghét ngu?i nào
  790  To be joined to sth:  G?n k?, ti?p giáp, ti?p c?n v?i v?t gì
  791  To be juiced:  B? hành hình trên gh? di?n,
  b? hành hình b?ng di?n, b? di?n gi?t

  792  To be jumpy:  B? kích thích
  793  To be just doing sth:  Hi?n dang làm vi?c gì
  794  To be kept in quarantine for six months:  B? cách ly trong vòng sáu tháng
  795  To be killed on the spot:  B? gi?t ngay
  796  To be kin to sb:  Bà con, thân thích, h? hàng v?i ngu?i nào
  797  To be kind to sb:  Có lòng t?t, cu­ x? t? t? d?i v?i ngu?i nào
  798  To be knee-deep trouble:  Dính vào chuy?n quá ­ r?c r?i
  799  To be knocked out in an exam:  B? dánh h?ng, thi r?t
  800  To be lacking in personality:  Thi?u cá tính, thi?u b?n linh
  801  To be lacking in:  Thi?u, không d?
  802  To be lavish in praises:  Không ti?c l?i khen ng?i
  803  To be lavish in spending the money:  Xài phí
  804  To be lax in (carrying out)one's duties:  Bê tr? b?n ph?n c?a mình
  805  To be learned in the law:  Gi?i v? lu?t
  806  To be leery of sb:  Nghi ng? ngu?i nào
  807  To be left out in the cold:  B? xa lánh, d?i x? l?nh nh?t
  808  To be left over:  Còn l?i
  809  To be letter perfect in:  Thu?c lòng, thu?c làu
  810  To be licensed to sell sth:  Ðu?c phép bán v?t gì
  811  To be lifted up with pride:  Duuong duuong t? d?c
  812  To be light-headed:  B? mê s?ng
  813  To be like a bear with a sore head:  Hay g?t g?ng, nhan nhó, càu nhàu
  814  To be live, on friendly, on good terms with sb:  Giao h?o thân thi?t v?i ngu?i nào
  815  To be living in want:  G?p con túng thi?u, s?ng trong c?nh thi?u th?n
  816  To be loath for sb to do sth:  Không mu?n cho ngu?i nào làm vi?c gì
  817  To be loath to do sth:  Ko mu?n, không thích, mi?n cu?ng làm vi?c gì
  818  To be located in a place:  ? m?t ch?, m?t noi nào
  819  To be loss of shame:  Không còn bi?t x?u
  820  To be lost in meditation:  Tr?m ngâm, tr?m tu m?c tu?ng
  821  To be lost to all sense of shame:  Không còn bi?t x?u h? n?a
  822  To be loved by sb: Ðu?c ngu?i nào yêu
  823  To be low of speech:  Nói nang không l­uu loát, không trôi ch?y
  824  To be lucky:  Ðu?c may m?n, g?p v?n may
  825  To be lured into the trap:  B? d? vào c?m b?y
  826  To be mad (at) missing the train:  B?c b?i vì tr? xe l?a
  827  To be mad about (after, on) sth:  Ham mu?n, khao khát, say mê v?t gì
  828  To be made in several sizes:  Ðu?c s?n xu?t theo nhi?u c?
  829  To be man enough to refuse:  Có d? can d?m d? t? ch?i
  830  To be mashed on sb:  Yêu say d?m ngu?i nào
  831  To be mass of:  Nhi?u
  832  To be master of oneself:  Làm ch? b?n thân
  833  To be master of the situation:  Làm ch? tình th?
  834  To be match for sb:  Ngang s?c v?i ngu?i nào
  835  To be mauled by a tiger:  B? c?p xé
  836  To be mindful of one's good name:  Gi? gìn danh giá
  837  To be mindful to do sth:  Nh? làm vi?c gì
  838  To be mindless of danger:  Không chú ý s? nguy hi?m
  839  To be misled by bad companions:  B? b?n bè x?u làm cho l?m du?ng l?c l?i
  840  To be mistaken about sb's intentions:  Hi?u l?m ý d?nh c?a ngu?i nào
  841  To be mistrusful of one's ability to make
  the right decision
  Nghi ng? kh? nang có th? dua ra quy?t d?nh
  dúng d?n c?a mình

  842  To be mixed up in an affair:  B? liên can vào vi?c gì
  843  To be more exact..:  Nói cho dúng hon.
  844  To be much addicted to opium:  Nghi?n á phi?n n?ng
  845  To be much cut up by a piece of news:  B?i r?i, xúc d?ng, dau d?n vì m?t tin t?c
  846  To be mulcted of one's money:  B? tu?c ti?n b?c
  847  To be mured up in a small room all day:  B? nh?t, giam su?t ngày trong can phòng nh?
  848  To be mutually assistant:  Giúp d? l?n nhau
  849  To be near of kin:  Bà con g?n
  850  To be near one's end:  G?n d?t xa tr?i, s?p vinh bi?t cu?c d?i
  851  To be near one's last:  Lúc lâm chung, lúc h?p h?i
  852  To be neat with one's hands:  Khéo tay, lanh tay
  853  To be neglectful of sth:  B? lo, không chú ý
  854  To be neglectful to do sth: (Van) Quên không làm vi?c gì
  855  To be negligent of sth:  Không chú ý d?n vi?c gì, lãng b? (b?n ph?n)
  856  To be nice to sb:  T? ra t? t?, d? thuong d?i v?i ngu?i nào
  857  To be no disciplinarian:  Ngu?i không tôn tr?ng k? lu?t
  858  To be no mood for:  Không có h?ng làm gì
  859  To be no picnic:  Không d? dàng, phi?n ph?c, khó khan
  860  To be no respecter of persons:  Không thiên v?, tu v? ngu?i nào
  861  To be no skin of sb's back:  Không d?ng ch?m d?n ai, ko dính dáng d?n ai
  862  To be no slouch at sth:  R?t gi?i v? môn gì
  863  To be not long for this world:  G?n d?t xa tr?i
  864  To be noticed to quit:  Ðu?c báo tru?c ph?i d?n di
  865  To be nutty (up) on sb:  Say mê ngu?i nào
  866  To be nutty on sb:  Mê ai
  867  To be of a cheerful disposition:  Có tính vui v?
  868  To be of a confiding nature:   Ngu?n g?c Trung Hoa
  869  To be of frequent occurrence:  Thu?ng x?y d?n, x?y ra
  870  To be of generous make-up:  B?n ch?t là ngu?i hào phóng
  871  To be of good cheer:  Ð?y hy v?ng, dung c?m
  872  To be of good descent:  Thu?c dòng dõi trâm anh
  873  To be of good stock:  Dòng dõi trâm anh th? phi?t
  874  To be of humble birth:  Xu?t thân t? t?ng l?p lê dân
  875  To be of kinship with sb:  Bà con v?i ngu?i nào
  876  To be of limited understanding:  Thi?n c?n, thi?n ki?n
  877  To be of noble birth:  Dòng dõi quí t?c
  878  To be of sb's mind, to be of a mind with sb:  Ð?ng ý v?i ngu?i nào
  879  To be of sterling gold:  B?ng vàng th?t
  880  To be of tender age:  Ðuong tu?i tr? và còn non n?t
  881  To be of the last importance:  (Vi?c) H?t s?c quan tr?ng
  882  To be of the Roman Catholic persuasion:  Tín d? Giáo h?i La mã
  883  To be of use for:  Có ích cho
  884  To be of value:  có giá tr? 
  885  To be off (with) one's bargain:  Th?t u?c trong vi?c mua bán
  886  To be off colour:  Khó ch?u, không kh?e
  887  To be off like a shot:  Ði nhanh nhu­ d?n, nhu tên bay
  888  To be off one's base:  (M?) M?t trí
  889  To be off one's chump:  Gàn gàn
  890  To be off one's food:  An không ngon
  891  To be off one's guard:  Xao lãng d? phòng
  892  To be off one's nut:  Khùng, diên, m?t trí
  893  To be off one's rocker:  Hoi khùng khùng, hoi gàn
  894  To be off the hinges:  Tình tr?ng l?n x?n l?c d?, di xa ch? di?m
  895  To be offended at, with, by sth:  Gi?n vì vi?c gì
  896  To be offended with sb:  Gi?n ngu?i nào
  897 To be offensive to sb:  Làm xúc ph?m, làm nh?c ngu?i nào
  898  To be on a bed of thorns:  ? trong tình th? khó khan
  899  To be on a diet:  An u?ng ph?i kiêng c?
  900  To be on a good footing with sb:  Có quan h? t?t v?i ai
  901  To be on a good wicket:  ? th? thu?n l?i
  902  To be on a level with sb:  Ngang hàng v?i ngu?i nào,trình d? = ngu?i nào
  903  To be on a par with sb:  Ngang co v?i ngu?i nào
  904  To be on a razor-edge:  Lâm vào c?nh lâm nguy
  905  To be on a sticky wicket:  ? th? b?t l?i
  906  To be on boardwages:  Lãnh ti?n ph? c?p luong th?c
  907  To be on decline:  Trên dà gi?m
  908  To be on distant terms with sb:  Có thái d? cách bi?t v?i ai
  909  To be on duty:  Ðang phiên gác
  910  To be on duty:  Ðang tr?c
  911  To be on edge:  1. B?c mình
  2. D? g?t g?ng

  912  To be on equal terms with sb:  Ngang hàng v?i ngu?i nào
  913  To be on familiar ground:  ? vào th? l?i
  914  To be on fighting terms:  C?u d?ch v?i nhau
  915  To be on furlough:  Ngh? phép
  916  To be on guard (duty):  (Quân) Gác phiên tr?c
  917  To be on holiday:  Ngh?
  918  To be on loaf:  Choi rong
  919  To be on low wage:  S?ng b?ng d?ng luong th?p kém
  920  To be on nettle:  nhu ng?i ph?i gai
  921  To be on one's back:  ?m li?t giu?ng; lâm vào du?ng cùng
  922  To be on one's beam-ends:  H?t phuong, h?t cách
  923  To be on one's bone:  Túng qu?n
  924  To be on one's game:  Sung s?c
  925  To be on one's guard:  C?nh giác d? phòng
  926  To be on one's guard:  Gi? th? th?, d? phòng t?n công
  927  To be on one's legs:  Ð?ng, di l?i du?c sau con b?nh n?ng
  928  To be on one's lone(s), by one's lone(s):  Cô d?c, l? loi, m?t mình m?t bóng
  929  To be on one's lonesome:  M?t mình m?t bóng, cô don
  930  To be on one's mettle:  Ph?n kh?i
  931  To be on one's own dunghill:  ? nhà mình, có quy?n t? ch?
  932  To be on pain of death:  B? t? hình
  933  To be on parole:  H?a danh d?
  934  To be on patrol:  Tu?n tra
  935  To be on pins and needles:  Lo l?ng, b?n ch?n, b?t r?t
  936  To be on post:  Ðang d?ng gác
  937  To be on probation.:  Ðang t?p s?
  938  To be on reflection:  Suy nghi
  939  To be on remand:  B? giam d? ch? x?
  940  To be on sentry duty:  Ðang canh gác
  941  To be on sentry-go: Ðang canh gác
  942  To be on short commons:  An kham kh?
  943  To be on short leave, on leave of absence:  Ðu?c ngh? phép
  944  to be on short time:  làm vi?c không d? ngày
  945  To be on street: Lang thang d?u du?ng xó ch?
  946  To be on the alert against an attack:  Canh gác d? d? phòng m?t cu?c t?n công
  947  To be on the alert:  Ð? cao c?nh giác
  948  To be on the anvil:  Ðang làm, dang xem xét, dang nghiên c?u
  949  To be on the beat:  Ði tu?n
  950  To be on the booze:  U?ng quá d?
  951  To be on the cadge:  Ki?m an, an ch?c
  952  To be on the decrease:  B?t l?n, gi?m l?n
  953  To be on the dole:  S?ng nh? vào c?a b? thí,
  s?ng nh? vào ti?n tr? c?p th?t nghi?p

  954  To be on the down-grade:  H?t th?i, m?t v?n
  955  To be on the downward path:  Ðang h?i s?p d?, suy vi
  956  To be on the firm ground:  Trên co s? v?ng vàng
  957  To be on the froth:  Gi?n sôi gan, gi?n sùi b?t mép
  958  To be on the fuddle:  Say bí t?
  959  To be on the gad:  Ði kh?p m?i noi, di lang thang, vo v?n
  960  To be on the go:  (Tht?c) R?t b?n r?n
  961  To be on the grab:  Ði an tr?m
  962  To be on the gridiron:  B?n ch?n nhu ng?i trên d?ng l?a
  963  To be on the high rope:  B? th?t c?
  964  To be on the highway to success:  Ðang có du?ng ti?n ch?c d?n thành công
  965  To be on the hike:  Ði lang thang, lêu l?ng
  966  To be on the listen:  L?ng nghe, v?nh tai d? nghe, l?ng tai
  967  To be on the loose:  Ði choi b?i b?y b?
  968  To be on the loose:  S?ng phóng dãng
  969  To be on the lurk:  ?n núp, rình mò, dò thám
  970  To be on the march:  Ði theo nh?p quân hành
  971  To be on the mend:  Ðang bình ph?c g?n lành m?nh
  972  To be on the night-shift:  Làm ca dêm
  973  To be on the pad:  Ði lêu l?ng ngoài du?ng
  974  To be on the point of departing:  S?p s?a ra di
  975  To be on the point of starting:  S?p s?a ra di
  976  To be on the rampage:  Gi?n diên lên
  977  To be on the rampage:  Qu?y phá (vì say)
  978  To be on the right side of fortv:  Du?i b?n muoi tu?i
  979  To be on the rise:  (Cá) N?i lên d?p m?i
  980  To be on the rove:  Ði lang thang
  981  To be on the safe side:  L?i th?
  982  To be on the straight:  S?ng m?t cách luong thi?n
  983  To be on the tip-toe with curiosity:  Tò mò mu?n bi?t
  984  To be on the tramp:  Ði lang thang ngoài du?ng ph?, kh?c noi
  985  to be on the verge of forty:  g?n b?n m­uoi tu?i 
  986  To be on the waggon: (Lóng)  C? ru?u; cai ru?u ;
  (M?) xe (ch? hành khách ho?c hàng hóa)

  987  To be on the wallaby (track):  Ði lang thang ngoài du?ng
  988  To be on the wane:  (Ngu?i) tr? v? già
  989  To be on the watch for sb:  Rình ngu?i nào
  990  To be on the watch for:  Ð? phòng, c?nh giác, nh?t là m?t s? nguy hi?m
  991  To be on the wrong side of forty:  Ðã ngoài b?n muoi tu?i
  992  To be on the wrong side of forty:  Trên b?n muoi tu?i
  993  To be on the wrong side of the door:  B? nh?t ? ngoài
  994  to be on visiting terms with;
  to have a visiting acquaintance with: 
  có quan h? tham h?i v?i
  995  To be on watch:  Ðang phiên gác
  996  To be on, up stump:  Lâm vào c?nh cùng qu?n
  997  To be one's own enemy:  T? h?i mình
  998  To be one's own man:  Mình t? làm ch? cu?c s?ng c?a mình,
  s?ng d?c l?p

  999  To be one's own trumpeter:  T? th?i ph?ng lên khoe khoang
  1000  To be onto:  Theo dõi ai d? tìm ra hành d?ng ph?m t?i
  c?a ngu?i dó

  1001  To be oofy:  Giàu ti?n, l?m b?c
  1002  To be open to conviction:  S?n sàng nghe nhân ch?ng
  1003  To be open-minded on political issues:  Có tu tu?ng chính
  1004 To be opposed to the intervention of a third nation Ph?n d?i s? can thi?p c?a nu?c th? ba
  1005  To be or not to be:  Ðu?c góp m?t or ko du?c góp m?t trên d?i này
  1006  To be ordained:  Th? gi?i, th? phong
  1007  To be out at elbow(s):  (áo) Lung, rách ? cùi ch?;
  (ngu?i) rách ru?i, t? toi

  1008  To be out for seven seconds:  (Võ si) N?m do ván trong b?y giây
  1009  To be out for sth:  C? g?ng ki?m du?c giành du?c cái gì
  1010  To be out in one's reckoning:  Làm toán sai, l?n, l?m
  1011  To be out in one's reckoning:  Tính l?n, sai
  1012  To be out of a job:  M?t vi?c làm, th?t nghi?p
  1013  To be out of a situation:  Th?t nghi?p
  1014  To be out of alignment:  L?ch hàng
  1015  To be out of business:  V? n?, phá s?n
  1016  To be out of cash:  H?t ti?n
  1017  To be out of employment:  Th?t nghi?p
  1018  To be out of harmony:  Không hòa h?p v?i
  1019  To be out of humour:  G?t g?ng, càu nhàu
  1020  To be out of measure:  Xa quá t?m ki?m, xa d?ch th? quá
  1021  To be out of one's depth:  (Bóng) Vu?t quá t?m hi?u bi?t
  1022  To be out of one's element:  L?c lõng, b?t d?c k? s?,
  không ph?i s? tru?ng c?a mình

  1023  To be out of one's mind:  Không còn bình tinh
  1024  To be out of one's mind:  M?t trí nh?, không th? nh? du?c
  1025  To be out of one's wits, to have lost one's wits:  Ðiên, m?t trí khôn
  1026  To be out of patience:  M?t kiên nh?n, không kiên nh?n du?c n?a
  1027  To be out of sorts:  Th?y khó ch?u
  1028  To be out of the question:  Không thành v?n d?
  1029  To be out of the red:  (Giúp ai) Thoát c?nh n? n?n
  1030  To be out of the straight:  Không th?ng, cong
  1031  To be out of training:  Không còn sung s?c
  1032  To be out of trim:  Không du?c kh?e
  1033  To be out of tune with one's surrounding:  An ? không hòa thu?n v?i hàng xóm láng gi?ng
  1034  To be out of vogue:  không còn th?nh hành
  1035  To be out of work: T h?t nghi?p
  1036  To be out on a dike:  M?c l? ph?c, m?c qu?n áo d?p
  1037  To be out shooting:  Ði san
  1038  To be out with one's mash:  Ði d?o v?i ngu?i yêu
  1039  To be outspoken:  Nói th?ng, nói ngay
  1040  To be over hasty in doing sth:  Quá h?p t?p làm vi?c gì
  1041  To be over hump:  Vu?t qua tình hu?ng khó khan
  1042  To be over the hill:  Ðã tr? thành già c?
  1043  To be over-staffed:  Có nhân viên quá dông
  1044  To be paid a good screw:  Ðu?c tr? luong h?u h?
  1045  To be paid by the quarter:  Tr? ti?n ba tháng m?t k?
  1046  To be paid montly:  Tr? luong hàng tháng
  1047  To be pally with sb:  K?t giao v?i ngu?i nào
  1048  To be parched with thirst:  Khát quá, khát khô c? mi?ng
  1049  To be partial to music:  Mê thích âm nh?c
  1050  To be partial to sb:  Tu­ v? ngu?i nào
  1051  To be particular about one's food:  C?nh v?, kén an
  1052  To be past master in a subject:  B?c th?y v? môn gì
  1053  To be past one's prime:  G?n tr? v? già, g?n d?n tu?i già,
  h?t th?i xuân lu?ng tu?i

  1054  To be perfect in one's service:  Thành th?o công vi?c
  1055  To be perished with cold:  Ch?t rét
  1056  To be persuaded that:  Tin ch?c r?ng
  1057  To be perturbed by that news:  B? dao d?ng vì tin dó
  1058  To be pervious to the right words:  Ti?p thu l?i nói ph?i
  1059  To be pinched with cold/ poverty:  Ch?u d?ng giá rét/nghèo kh?
  1060  To be pinched with cold:  Bu?t di vì l?nh
  1061  To be pinched with hunger:  Ðói c?n cào
  1062  To be pitchforked into an office:  B? d?y vào ch?c v?
  1063  To be placed in leader of the troop:  Ðu?c c? làm ch? huy c? toán
  1064  To be plain with sb:  Th?t tình, ngay th?ng v?i ngu?i nào
  1065  To be plainly dressed:  An m?c don so, gi?n d?
  1066  To be plastered:  Say ru?u
  1067  To be pleased with sth:  Hài lòng v? vi?c gì
  1068  to be ploughed in the viva voce:  (t? lóng) b? dánh h?ng ? k? thi v?n dáp
  1069  To be poles apart:  Khác bi?t to l?n
  1070  To be poor at mathematics:  Y?u, kém (d?) v? toán h?c
  1071  To be poorly housed:  Cho ? tr? ti?n nghi quá nghèo nàn
  1072  To be poorly off:  Lâm vào tình c?nh thi?u h?t
  1073  To be possessed by the devil:  B? qu? ám, b? ám ?nh
  1074  To be possessed of:  Có ph?m ch?t
  1075  To be practised upon:  B? b?p, b? g?t
  1076  To be preoccupied by family troubles:  B?n trí v? nh?ng lo l?ng cho gia dình
  1077  To be prepared to:  S?n sàng, vui lòng (làm gì)
  1078  To be present in great strength:  Có m?t dông l?m
  1079  To be prey to sth; to fall prey to:  B? làm m?i cho
  1080  To be privy to sth:  Có liên can vào v? gì
  1081  To be proficient in Latin:  Gi?i La tinh
  1082  To be profuse in one's praises:  Không ti?c l?i khen ng?i
  1083  To be promoted (to be) captain:  Ðu?c thang d?i úy
  1084  To be promoted by seniority:  Ðu?c thang ch?c vì thâm niên
  1085  To be promoted to the rank of..:  Ðu?c thang lên ch?c
  1086  To be prone to sth:  Có khuynh hu?ng v? vi?c gì,
  có ý mu?n nghiêng v? vi?c gì

  1087  To be prostrated by the heat:  B? m?t l? vì nóng n?c
  1088  To be prostrated with grief:  Bu?n ru ru?i
  1089  To be proud of having done sth:  T? d?c dã làm du?c vi?c gì
  1090  To be public knowledge:  Ai cung bi?t
  1091  To be pumped by running:  Ch?y m?t h?t hoi
  1092  To be punctual in the payment of one's rent:  Tr? ti?n mu?n r?t dúng k?
  1093  To be punished by sb:  B? ngu?i nào tr?ng ph?t
  1094  To be purged from sin:  R?a s?ch t?i l?i
  1095  To be purposed to do sth:  Quy?t d?nh làm vi?c gì
  1096  To be pushed for money:  Túng ti?n, thi?u ti?n
  1097  To be put in the stocks:  B? gông
  1098  To be put into (reduced to)a dilemma:  B? d?t vào th? khó x?
  1099  To be put off eggs:  Chán ngán tr?ng gà
  1100  To be put out about sth:  B?t mãn v? vi?c gì
  1101  To be put to fire and sword:  Trong c?nh d?u sôi l?a b?ng
  1102  To be qualified for a post:  Có d? tu cách d? nh?n m?t ch?c v?
  1103  To be quarrelsome in one's cup:  Ru?u vào là gây g?
  1104  To be quartered with sb:  ? tr? nhà ngu?i nào
  1105  To be queer:  B? ?m
  1106  To be quick at accounts:  Tính l?
  1107  To be quick of apprehension:  Ti?p thu nhanh
  1108  To be quick of hearing,
   to have a keen sense of hearing 
  Sáng tai, thính tai
  1109  To be quick on one's pin:  Nhanh chân
  1110  To be quick on the draw:  Rút súng nhanh
  1111  To be quick on the trigger:  Không ch? d? b?n
  1112  To be quick to sympathize:  D? thông c?m
  1113  To be quit of sb:  H?t b? ngu?i nào ràng bu?c
  1114  To be quite frank with sb:  Ngay th?t d?i v?i ai
  1115  To be quite innocent of English grammar:  Mù t?t v? van ph?m ti?ng Anh
  1116  To be raised to the bench:  Ðu?c c?t lên ch?c th?m phán
  1117  To be raised to the purple:  Ðu?c phong H?ng Y, or du?c phong Hoàng Ð?
  1118  To be rather puffed:  G?n nhu d?t hoi
  1119  To be ravenous:  Ðói c?n cào
  1120  To be ready for any eventualities:  S?n sàng tru?c m?i bi?n c?
  1121  To be red with shame:  Ð? m?t vì h? th?n
  1122  To be reduced by illness:  Suy y?u vì dau ?m
  1123  To be reduced to beggary:  Lâm vào tình c?nh kh?n kh?
  1124  To be reduced to extremes:  Cùng du?ng
  1125  To be reduced to the last extremity:  B? dua vào du?ng cùng, nu?c bí
  1126  To be regardful of the common aim:  Quan tâm d?n m?c dích chung
  1127  To be related to..:  Có h? hàng v?i.
  1128  To be relentless in doing:  Làm vi?c gì hang hái
  1129  To be reliant on sb to do sth:  D?a vào ai d? làm gì
  1130  To be reluctant to do sth:  Mi?n cu?ng làm vi?c gì
  1131  To be remanded for a week:  Ðình l?i m?t tu?n l?
  1132  To be resigned to one's fate:  Cam ch?u s? ph?n mình
  1133  To be resolute in one's demands for peace:  Quy?t tâm trong vi?c dòi h?i hòa bình
  1134  To be responsible for sth:  Ch?u trách nhi?m v? vi?c gì
  1135  To be responsible for the expenditure:  Ch?u trách nhi?m chi tiêu
  1136  To be reticent about sth:  Nói úp m? v? di?u gì
  1137  To be rich in imagery:  Phong phú, giàu hình tu?ng
  1138  To be ridden by sth:  Ch?u n?ng b?i cái gì
  1139  To be rife with sth:  Có nhi?u v?t gì
  1140  To be right in a conjecture:  Ph?ng doán dúng
  1141  To be robbed of the rewards of one's labo(u)r:  B? cu?p m?t ph?n thu?ng c?a công lao
  1142  To be rolling in cash:  Ti?n nhi?u nhu­ nu?c
  1143  To be rosy about the gills:  Nu?c da h?ng hào
  1144  To be round with sb:  Nói th?ng v?i ngu?i nào
  1145  To be roundly abused:  B? ch?i th?ng vào m?t
  1146  To be roused to anger:  B? ch?c gi?n
  1147  To be rubbed out by the gangsters:  B? cu?p th? tiêu
  1148  To be rude to sb, to say rude things to sb:  Tr? l?i vô l?, l? mãng v?i ngu?i nào
  1149  To be ruined by play:  B? s?t nghi?p vì c? b?c
  1150  To be ruled by sb:  B? ai kh?ng ch?
  1151  To be sb's dependence:  Là ch? nuong t?a c?a ai
  1152  To be sb's man:  Là ngu?i thu?c phe ai
  1153  To be sb's slave:  Làm nô l? cho ngu?i nào
  1154  To be sb's superior in courage:  Can d?m hon ngu?i nào
  1155  To be scalded to death:  B? ch?t ph?ng
  1156  To be scant of speech:  ít nói
  1157  To be scarce of money:  H?t ti?n
  1158  To be scornful of material things:  Xem nh? v?t ch?t, coi khinh n~ nhu c?u v?t ch?t
  1159  To be sea-sick:  Say sóng
  1160  To be second to none:  Ch?ng thua kém ai
  1161  To be seconded by sb:  Ðu?c ngu?i nào ph? l?c
  1162  To be secure from attack:  B?o d?m không s? b? t?n công
  1163  To be seething with hatred:  Sôi s?c cam thù
  1164  To be seized by panic:  Th?t kinh ho?ng s?
  1165  To be seized with apoplexy:  B? ngh?t máu
  1166  To be seized with compunction:  B? giày vò vì h?i h?n
  1167  To be self-conscious in doing sth:  T? ý th?c làm gì
  1168  To be sensible of one's defects:  ý th?c du?c các khuy?t di?m c?a mình
  1169  To be sent on a mission:  Lên du?ng thi hành nhi?m v?
  1170  To be sent to the block:  B? x? chém
  1171  To be sentenced to ten years' hard-labour:  B? k?t án mu?i nam kh? sai
  1172  To be served round:  M?i kh?p c?
  1173  To be severe upon sb:  Nghiêm kh?c v?i ai
  1174  To be sewed up:  M?t l?, say mèm
  1175  To be shadowed by the police:  B? c?nh sát theo dõi
  1176  To be sharp-set:  R?t dói b?ng (dói cào ru?t)
  1177  To be shipwreck:  B? chìm, b? d?m
  1178  To be shocked:  B? kinh hãi
  1179  To be shorn of human right:  B? tu?c h?t nhân quy?n
  1180  To be short of cash:  Thi?u ti?n m?t
  1181  To be short of hand:  Thi?u ngu?i ph? giúp
  1182  To be short of sth:  Thi?u, không có d? v?t gì
  1183  To be short of the stuff:  Túng ti?n, c?n ti?n
  1184  To be short of work:  Th?t nghi?p, không có vi?c làm
  1185  To be short with sb:  Vô l? v?i ai
  1186  To be shut off from society:  B? khai tr? kh?i h?i
  1187  To be shy of (on) money:  Thi?u, h?t, túng ti?n
  1188  To be shy of doing sth:  Lu?ng l?, do d?, không mu?n làm vi?c gì
  1189  To be sick at heart:  Chán n?n, ngao ngán
  1190  To be sick for home:  Nh? nhà, nh? quê huong
  1191  To be sick for love:  S?u mu?n vì tình, s?u tuong tu
  1192  To be sick of a fever:  B? nóng l?nh, b? s?t
  1193  To be sick of the whole business:  Chán ng?y vi?c này r?i
  1194  To be sickening for an illness:  Có b?nh ng?m, có b?nh s?p phát kh?i
  1195  To be slack in, doing sth:  Làm bi?ng làm vi?c gì
  1196  To be slightly elevated:  Hoi say, ngà ngà say
  1197  To be slightly stimulated:  Ch?nh choáng, ngà ngà say
  1198  To be slightly tipsy:  Say ngà ngà
  1199  To be slow of apprehension:  Ch?m hi?u
  1200  To be slow of wit:  Kém thông minh
  1201  To be smitten down with the plague:  B? b?nh d?ch h?ch
  1202  To be smitten with remorse:  B? h?i h?n giày vò
  1203  To be smittenby sb:  Ph?i lòng (yêu) ngu?i nào, cô nào
  1204  To be smothered by the dust:  B? b?i làm ng?p th?
  1205  To be snagged:  Ð?ng dá ng?m, d?ng v?t chu?ng ng?i
  1206  To be snipped:  B? m?t ngu?i núp b?n
  1207  To be snookered:  Trong hoàn c?nh khó khan
  1208  To be soft on sb:  Say d?m, say mê, ph?i lòng ngu?i nào
  1209  To be sold on sth:  Tin t?t v? di?u gì, hu?ng ?ng di?u gì
  1210  To be sole agent for:  Ð?i lý d?c quy?n cho.
  1211  To be solicitous of sth:  Ham mu?n, u?c ao v?t gì
  1212  To be sopping with rain:  U?t d?m nu?c mu­a
  1213  To be sound asleep:  Ng? mê
  1214  To be spoiling for a fight:  Ham h? mu?n dánh nhau
  1215  To be spoons on sb:  Ph?i lòng ai, mê ai nhu di?u d?
  1216  To be spoony on sb:  Trìu m?n ngu?i nào
  1217  To be sprung from a noble race:  Xu?t thân t? dòng dõi quí t?c
  1218  To be square with sb:  H?t m?c n? ngu?i nào; sòng ph?ng v?i ai
  1219  To be staked through the body:  (Hình ph?t d?i xua ) B? dóng c?c xuyên lên ru?t
  1220  To be steady in one's principles:  Trung thành v?i nguyên t?c
  1221  To be stifled by the smoke:  B? ng?p khói
  1222  To be stigmatized as a coward and a liar:  B? li?t là k? hèn nhát và d?i trá
  1223  To be still active:  Còn lanh l?
  1224  To be still in one's nonage:  Còn nh?, chua d?n tu?i tru?ng thành
  1225  To be strict with sb:  Nghiêm kh?c d?i v?i ngu?i nào
  1226  To be strong in one's resolve:  D?t khoát trong s? quy?t tâm
  1227  To be strong on sth:  Gi?i, rành v?
  1228  To be struck all of a heap:  S?ng s?t, kinh ng?c
  1229  To be struck on sb:  Ph?i lòng ngu?i nào
  1230  To be struggling with adversity:  Ch?ng ch?i v?i ngh?ch c?nh
  1231  To be stumped for an answer:  Bí không th? tr? l?i
  1232  To be submerged by paperwork:  Ng?p l?t vì gi?y t? ch?ng ch?t
  1233  To be subsidized by the State:  Ðu?c chính ph? tr? c?p
  1234  To be successful in doing sth:  Làm vi?c gì có k?t qu?, thành t?u
  1235  To be suited to, for sth:  Thích h?p v?i v?t gì
  1236  To be superior in numbers to the enemy:  Ðông hon d?ch quân
  1237  To be supposed, to do sth:  Ðu?c yêu c?u, có nhi?m v? gì
  1238  To be sure of oneself:  T? tin
  1239  To be surprised at:  L?y làm ng?c nhiên v?
  1240  To be swamped with work:  Quá b?n vi?c, công vi?c lút d?u
  1241  To be sweet on sb:  Si tình ngu?i nào
  1242  To be sworn (in):  Tuyên th?
  1243  To be taken aback:  Ng?c nhiên
  1244  To be taken captive:  B? b?t
  1245  To be taken in:  B? l?a g?t
  1246  To be tantamount to sth:  B?ng v?i v?t gì
  1247  To be tardy for school:  Ði h?c tr? gi?
  1248  To be ten meters deep:  Mu?i thu?c b? sâu, sâu mu?i thu?c
  1249  To be ten years old:  Mu?i tu?i
  1250  To be thankful to sb for sth:  Bi?t on, cám on ngu?i nào v? vi?c gì
  1251  To be the anchorage of sb's hope:  Là ngu?n hy v?ng c?a ai
  1252  To be the architect of one's own fortunes:  T? mình làm giàu
  1253  To be the chattel of..:  (Ngu?i nô l?) Là v?t s? h?u c?a.
  1254  To be the child of..:  Là thành qu? c?a..; do sinh ra b?i.
  1255  To be the craze:  Tr? thành m?t
  1256  To be the focal point of one's thinking:  Là di?m t?p trung suy nghi c?a ai
  1257  To be the gainer by:  Th?ng cái gì
  1258  To be the glory of the age:  Ni?m vinh quang c?a th?i d?i
  1259  To be the heart and soul of:  Là thành ph?n c?t cán c?a (t? ch?c, h?i.)
  1260  To be the last to come:  Là ngu?i d?n chót
  1261  To be the loser of a battle:  Là k? thua, b?i tr?n
  1262  To be the making of:  Làm cho phát tri?n
  1263  To be the pits:  D?, t?i t?
  1264  To be the plaything of fate:  Là trò choi c?a d?nh m?nh
  1265  To be the same flesh and blood:  Cùng dòng h?
  1266  To be the slave of (a slave to) a passion:  Nô l? cho m?t dam mê
  1267  To be the staff of sb:  Là ch? nuong t?a c?a ai
  1268  To be the stay of sb's old age:  Ch? nuong t?a c?a ai trong lúc tu?i già
  1269  To be the twelfth in one's class:  Ð?ng h?ng mu?i hai trong l?p
  1270  To be the very picture of wickedness:  Hi?n thân c?a t?i ác
  1271  To be there in full strength:  Có m?t dông d? ? dó (ko thi?u sót ngu?i nào)
  1272  To be thirsty for blood:  Khát máu
  1273  To be thorough musician:  M?t nh?c si hoàn toàn
  1274  To be thoroughly mixed up:  B?i r?i h?t s?c
  1275  To be thoroughly up in sth:  Thông hi?u, th?o v? vi?c gì
  1276  To be thrilled with joy:  M?ng ron
  1277  To be thrown into transports of delight:  Tràn d?y hoan l?c
  1278  To be thrown out of the saddle:  Té ng?a, (bóng) chung h?ng
  1279  To be thunderstruck:  S?ng s?t, kinh ng?c
  1280  To be tied (to be pinned) to
     one's wife's apron-strings
  Bám l?y g?u váy v?, hoàn toàn l? thu?c vào v?
  1281  To be tied to one's mother's apron-strings:  L?n qu?n bên mình m?
  1282  To be tied up with:  Có liên h? d?n, có liên k?t v?i
  1283  To be tin-hats:  Say ru?u
  1284  To be tired of:  Chán ngán, chán ng?y
  1285  To be to blame:  Ch?u trách nhi?m
  1286  To be top dog:  ? trong th? có quy?n l?c
  1287  To be transfixed with terror:  S? ch?t trân
  1288  to be translated into the vernacular:  du?c d?ch sang ti?ng b?n x? 
  1289  To be transported with joy:  Hoan h?, m?ng quýnh lên
  1290  To be transported with rage:  Gi?n diên lên
  1291  To be transported with:  Tràn ng?p c?m kích b?i, vô cùng c?m kích vì
  1292  To be treated as a plaything:  B? coi nhu d? choi
  1293  To be treated as pariah:  B? d?i dãi nhu ­ m?t tên cùng dinh
  1294  To be treed:  G?p du?ng cùng, lúng túng
  1295  To be tried by court-martial:  B? dua ra tòa án quân s?
  1296  To be troubled about sb:  Lo l?ng, lo ng?i cho ngu?i nào
  1297  To be troubled with wind:  Ð?y hoi
  1298  To be turned out of house and home:  B? du?i ra kh?i nhà s?ng lang thang
  1299  To be twenty years of age:  Hai muoi tu?i
  1300  To be twice the man/woman (that sb is):  Hon, kh?e hon, t?t hon
  1301  To be two meters in length:  Dài hai thu?c
  1302  To be unable to make head or tail of:  Không th? hi?u
  1303  To be unalarmed about sth:  Không lo s? v? chuy?n gì
  1304  To be unapprehensive of danger:  Không s? nguy hi?m
  1305  To be unapprehensive of danger:  Không s? s? nguy hi?m
  1306  To be unashamed of doing sth:  Làm vi?c gì không bi?t x?u h?, h? th?n
  1307  To be unaware of sth:  Không hay bi?t chuy?n gì
  1308  To be unbreathable in the deep cave:  Khó th? trong hang sâu
  1309  To be unconscious of sth:  Không bi?t chuy?n gì
  1310  To be unconversant with a question:  Không hi?u rõ m?t v?n d?
  1311  To be under a ban:  B? c?m
  1312  To be under a cloud:  Lâm vào c?nh tuy?t v?ng; B? tù t?i
  1313  To be under a delusion:  S?ng trong ?o tu?ng, b? m?t ?o tu?ng ám ?nh
  1314  to be under a vow to do something:  dã th? (nguy?n) làm vi?c gì 
  1315  To be under an eclipse:  B? che khu?t, b? án ng?
  1316  To be under an obligation to do sth:  B? b?t bu?c làm vi?c gì
  1317  To be under compulsion to do sth: B? b?t bu?c làm vi?c gì
  1318  To be under cross-examination:  Ng?i ? gh? b? cáo, b? c?t v?n
  1319  To be under dog:  ? trong th? ch?u khu?t ph?c
  1320  To be under no restraint:  T? do hành d?ng
  1321  To be under oath:  Th? nói th?t tru?c tòa án
  1322  To be under obligations to sb:  Có nghia v? d?i v?i ngu?i nào,
  mang on ngu?i nào

  1323  To be under observation:  B? theo dõi g?t gao
  1324  To be under sb's care:  Du?i s? trông nom, san sóc, c?a ngu?i nào
  1325  To be under sb's charge:  Ð?t du?i s? cham sóc c?a ai
  1326  To be under sb's dominion:  ? du?i quy?n c?a ngu?i nào
  1327  To be under sb's thumb:  B? ngu?i nào k?m ch?; ? du?i quy?n nào
  1328  To be under sb's wardship:  ? du?i s? giám h? c?a ngu?i nào
  1329  To be under the conduct of sb:  Du?i s? hu?ng d?n, di?u khi?n c?a ngu?i nào
  1330  To be under the control of sb:  Du?i quy?n ch? huy di?u hành c?a ai
  1331  To be under the harrow:  Ch?u nh?ng s? th? thách gay go
  1332  To be under the heels of the invader:  B? giày xéo du?i gót chân quân xâm lu?c
  1333  To be under the knife:  Qua cu?c gi?i ph?u
  1334  To be under the leadership of sb:  Du?i s? d?n d?o c?a ngu?i nào
  1335  To be under the necessity of doing sth:  B? b?t bu?c làm vi?c gì
  1336  To be under the tutelage of a master craftsman:  Du?i s? d?y d? c?a th?y d?y ngh?
  1337  To be under the weather:  (Tht?c) (ngu?i) C?m th?y khó ?, dau
  1338  To be undesirous of doing sth:  Không ham mu?n làm vi?c gì
  1339  To be unentitled to sth:  Không có quy?n v? vi?c gì
  1340  To be unequal to doing sth:  Không th?, không d? s?c làm vi?c gì
  1341  To be unfaithful to one's husband:  Không chung th?y v?i ch?ng
  1342  To be unhorsed:  B? té ng?a
  1343  To be uninformed on a subject:  Không du?c cho bi?t tru?c v? m?t v?n d?
  1344  To be uninterested in sth:  Không quan tâm d?n (vi?c gì)
  1345  To be unneedful of sth:  Không c?n dùng d?n v?t gì
  1346  To be unpledged to any party:  Không thu?c m?t d?ng phái nào c?
  1347  To be unprovided against an attack:  Không có phuong ti?n, không s?n sàng d? ch?ng l?i m?t cu?c t?n công
  1348  To be unready to do sth:  Không s?n sàng làm vi?c gì
  1349  To be unsatisfied about sth:  Còn ng? di?u gì
  1350  To be unsteady on one's legs:  Ði không v?ng;(ngu?i say ru?u) di l?o d?o,
  lo?ng cho?ng

  1351  To be unstruck by sth:  (Ngu?i) Không d?ng lòng,
  không c?m d?ng vì chuy?n gì

  1352  To be unsuspicious of sth:  Không nghi ng? vi?c gì
  1353  To be up a gum-tree: Lúng túng
  1354  To be up a tree:  ? vào th? bí, lúng túng
  1355  To be up against difficulties:  V?p ph?i, g?p ph?i, nh?ng n?i khó khan
  1356  To be up against the law:  B? ki?n thua, b? truy t? tru?c pháp lu?t
  1357  To be up all night:  Th?c su?t dêm
  1358  To be up betimes:  Th?c d?y s?m
  1359  To be up to anything:  Có th? làm b?t c? vi?c gì,
  vi?c gì cung làm du?c c?

  1360  To be up to date:  Hi?n d?i, h?p th?i, c?p nh?t
  1361  To be up to snuff:  M?ng nhi?c ngu?i nào th?m t?
  1362  To be up to sth:  B?n làm vi?c gì
  1363  To be up to the chin, chin-deep in water:  Nu?c lên t?i c?m
  1364  To be up to the elbow in work:  Công vi?c nhi?u lút d?u
  1365  To be up to the eyes in:  (Công vi?c, n? n?n) Ng?p d?u
  1366  To be up with new buoy-rope:  Ph?n ch?n v?i ni?m hy v?ng m?i
  1367  To be up:  Th?c d?y; th?c dêm
  1368  To be upon the die:  Lâm vào c?nh hi?m nghèo
  1369  To be uppermost:  Chi?m th? hon, du?c ph?n hon
  1370  To be used for sth:  Dùng v? vi?c gì
  1371  To be used to (doing) sth:  Quen làm vi?c gì
  1372  To be vain of:  T? d?c v? 
  1373  to be vastly amused:  vô cùng vui thích 
  1374  to be vastly mistaken:  l?m to
  1375  to be veiled in mystery:  b? gi?u kín trong màn bí m?t
  1376  To be very attentive to sb:  H?t s?c ân c?n d?i v?i ngu?i nào
  1377  To be very dogmatic:  Vi?c gì cung quy?t doán c?
  1378  To be very exalted:  R?t ph?n kh?i
  1379  To be very hot:  R?t nóng
  1380  To be very humble towards one's superiors:  Có thái d? quá khúm núm d?i v?i c?p trên
  1381  To be very intimate with sb:  R?t thân m?t v?i ngu?i nào
  1382  To be very mean with money:  R?t b?n ti?n v? ti?n nong
  1383  To be very much annoyed (at, about, sth):  B?t mãn (v? vi?c gì)
  1384  To be very much in the public eye:  Là ngu?i tai m?t trong thiên h?
  1385  To be very open-hearted:  Trong lòng làm sao thì nói ra làm v?y,
  nghi sao nói v?y

  1386  To be very punctilious:  Quá câu n? hình th?c
  1387  To be very sore about one's defeat:  R?t bu?n phi?n v? s? th?t b?i c?a mình
  1388  To be very talkative:  Mi?ng lu?i
  1389  to be visited by (with) a disease:  b? nhi?m b?nh 
  1390  To be voted into the chair:  Ðu?c b?u, du?c c? làm ch? t?ch
  1391  To be wary of sth:  Coi ch?ng, d? phòng vi?c gì
  1392  To be watchful of one's appearance:  Th?n tr?ng trong b? ngoài c?a mình
  1393  To be waylaid:  B? m?c b?y
  1394  To be wearing all one's orders:  Mang, deo t?t c? huy chuong
  1395  To be welcome guest everywhere:  Ch? nào cung du?c hoan nghênh, tr?ng dãi
  1396  To be welcomed in great state:  Ðu?c ti?p dón long tr?ng
  1397  To be well (badly)groomed:  An m?c ch?nh t? (lôi thôi)
  1398  To be well fixed:  Giàu có
  1399  To be well off:  Giàu x?, phong luu
  1400  To be well on the way to recovery:  Trên du?ng bình ph?c, lành b?nh
  1401  To be well primed (with liquor):  Say (ru?u)
  1402  To be well shaken before taking:  L?c m?nh tru?c khi dùng
  1403  To be well:  M?nh gi?i, m?nh kh?e
  1404  To be well-informed on a subject:  Bi?t rõ m?t v?n d?
  1405  To be well-off:  Giàu có, du gi?, phong luu, may m?n
  1406  To be wet through, wet to the skin, dripping wet,
   as wet as a drowned 
  U?t nhu chu?t l?t
  1407  To be wholly devoted to sb:  H?t lòng, t?n tâm v?i ngu?i nào
  1408  To be wide of the target:  Xa m?c tiêu
  1409  To be wild about:  Say mê diên cu?ng
  1410  To be willing to do sth:  R?t mu?n làm vi?c gì
  1411  To be winded by a long run:  M?t d?t hoi vì ch?y xa
  1412  To be with child:  Có ch?a, có mang, có thai
  1413  To be with God:  ? trên tr?i
  1414  To be with sb:  Ð?ng ý v?i ai hay ?ng h? ai
  1415  To be with the colours:  T?i ngu
  1416  To be with the Saints:  Ch?t
  1417  To be within an ace of death:  G?n k? cái ch?t, g?n k? mi?ng l?
  1418  To be within sight:  Trong t?m m?t
  1419  To be within the competency of a court:  Thu?c v? th?m quy?n c?a m?t tòa án
  1420  To be without friends:  Không có b?n bè
  1421  To be wont to do sth:  Có thói quen, thu?ng quen làm vi?c gì
  1422  To be worked by steam, by electricity:  (Máy) Ch?y b?ng hoi nu?c, b?ng di?n
  1423  To be worn out:  Cu, mòn quá không dùng du?c n?a
  1424  To be worn out:  Ki?t s?c
  1425  To be worn out:  Rách t? toi
  1426  To be worth (one's) while:  Ðáng công (khó nh?c)
  1427  To be worth a mint of money:  (Ngu?i) R?t giàu có
  1428  To be worthy of death:  Ðáng ch?t
  1429  To be wrecked:  (Tàu) Ð?m, chìm
    TO DO  
  1  To do (say) the correct thing:  Làm (nói) dúng lúc, làm (nói) di?u ph?i
  2  To do (sb's) job; to do the job for (sb): Làm h?i ai
  3  To do (work) miracles:  (Tht?c)T?o k?t qu? k? di?u
  4  To do a baby up again:  B?c tã l?i cho m?t d?a bé
  5  To do a course in manicure:  H?c m?t l?p c?t, s?a móng tay
  6  To do a dirty work for him:  Làm giúp ai vi?c gì n?ng nh?c
  7  To do a disappearing act:  Chu?n, bi?n m?t khi c?n d?n
  8  To do a good deed every day:  M?i ngày làm m?t vi?c thi?n
  9  To do a guy:  Tr?n, t?u thoát
  10  To do a meal:  Làm com
  11  To do a person an injustice:  Ð?i x? v?i ai m?t cách b?t công
  12  To do a roaring trade:  Buôn bán phát d?t
  13  To do a scoot:  Tr?n, chu?n, dánh bài t?u mã
  14  To do a silly thing:  Làm b?y
  15  To do a strip:  Thoát y
  16  To do again:  Làm l?i
  17  To do as one pleases:  Làm theo ý mu?n c?a mình
  18  To do by rule:  Làm vi?c theo lu?t
  19  To do credit to sb:  T?o uy tín cho ai
  20  To do duty for sb:  Thay th? ngu?i nào
  21  To do everything in, with, due measure:  Làm vi?c gì cung có ch?ng m?c
  22  To do everything that is humanly possible:  Làm t?t c? n~ gì mà s?c ngu?i có th? làm du?c
  23  To do good (in the world):  Làm di?u lành, làm phu?c
  24  To do gymnastics:  T?p th? d?c
  25  To do job-work:  Làm khoán (an luong theo s?n ph?m)
  26  To do one's best:  C? g?ng h?t s?c; làm t?n l?c
  27  To do one's bit:  Làm d? chia x? m?t ph?n trách nhi?m vào
  28  To do one's daily stint:  Làm tròn ph?n s? m?i ngày
  29  To do one's duty (to)sb:  Làm tròn nghia v? d?i v?i ngu?i nào
  30  To do one's hair before the glass:  S?a tóc tru?c guong
  31  To do one's level best:  Làm h?t s?c, c? g?ng h?t s?c
  32  To do one's needs:  Ði d?i ti?n, ti?u ti?n
  33  To do one's nut:  N?i gi?n
  34  To do one's packing:  S?a so?n hành lý
  35  To do one's stuff:  Tr? h?t tài nang ra
  36  To do one's utmost:  Làm h?t s?c mình
  37  To do outwork for a clothing factory:  Làm ngoài gi? cho xu?ng may m?c
  38  To do penance for sth:  Ch?u kh? h?nh vì vi?c gì
  39  To do porridge:  (Anh, lóng) ? tù, thi hành án tù
  40  To do research on the side effects of the pill:  Tìm tòi ph?n ?ng ph? c?a thu?c ng?a thai
  41  To do sb (a) hurt:  Làm cho ngu?i nào dau, b? thuong
  42  To do sb a (good) turn:  Giúp, giúp d? ngu?i nào
  43  To do sb a bad turn:  Làm h?i ngu?i nào
  44  To do sb a disservice:  Làm h?i, báo h?i ngu?i nào
  45  To do sb an injury:  Gây t?n h?i cho ngu?i nào,
  làm h?i thanh danh ngu?i nào

  46  To do sb brown:  Ph?ng g?t ngu?i nào
  47  To do sb honour:  (T? ra tôn kính) Bày t? ni?m vinh d? d?i v?i ai
  48  To do sb wrong, to do wrong to sb:  Làm h?i, làm thi?t h?i cho ngu?i nào
  49  To do sth (all) by oneself:  Làm vi?c gì m?t mình không có ai giúp d?
  50  To do sth a divious way:  Làm vi?c không ngay th?ng
  51  To do sth according to one's light:  Làm cái gì theo s? hi?u bi?t c?a mình
  52  To do sth all by one's lonesome:  Làm vi?c gì m?t mình
  53  To do sth anyhow:  Làm vi?c gì tùy ti?n, th? nào cung du?c
  54  To do sth at (one's) leisure:  Làm vi?c thong th?, không v?i
  55  To do sth at request:  Làm vi?c gì theo l?i yêu c?u
  56  To do sth at sb's behest:  Làm vi?c gì do l?nh c?a ngu?i nào
  57  To do sth at sb's dictation:  Làm vi?c theo s? sai khi?n c?a ai
  58  To do sth at, (by) sb's command:  Làm theo m?nh l?nh c?a ngu?i nào
  59  To do sth behind sb's back:  Làm gì sau lung ai
  60  To do sth by halves:  Làm cái gì n?a v?i
  61  To do sth by mistake:  Làm vi?c gì m?t cách vô ý, so ý
  62  To do sth for a lark:  Làm vi?c gì d? dùa choi