Gần 30 năm chưa bao giờ biết ra ngoài xem pháo hoa đêm quốc khánh….

— Yume.vn —

Gần 30 năm chưa bao giờ biết ra ngoài xem pháo hoa đêm quốc khánh.

#Yume