Đăng nhập

Giá nhu

Giá nhu tôi có thê o bên em mãi mãi

Giá nhu tôi có thê làm 1 diêu gì đó đê , xua tan nuóc mat trong em

Giá nhu tôi có thê làm thòi gian ngùng trôi khi tôi o bên em

Giá nhu tôi có thê làm đôi mat cua em , thì chác ta se mãi bên nhau và (ko lo có nguoi thu 3 nua)

Giá nhu tôi có thê làm nhung điêu đê em thây hanh phúc

Giá nhu tôi có thê buoc vào tâm hôn cua em đê tôi biêt đuoc em nghi gì , chac tôi đa ko có nhung sai lâm

Giá nhu vâng có quá nhiêu giá nhu.........

Giá nhu em hiêu đuoc trái tim cua tôi yêu em nhiêu thê nào , thì trái tim tôi thât hanh phúc Image

( Nêu tôi có ca thê giói này , tôi chi mong có em bên cach vì nêu ko có em ca thê giói se chang là gì hêt ) Image

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận