trang Blog

Diệu Âm Tịnh LộcTham gia: 13/10/2009
 • Tin Buồn Hòa Thượng Tịnh Không Sắp Vãng Sanh
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Tin Buồn Hòa Thượng Tịnh Không Sắp Vãng Sanh

  Kính Thỉnh Đạo Sư Đại Lão Hoà Thượng Tịnh Không thường trụ thế gian, chuyển đại Pháp Luân:

  Ðạo sư giảng kinh nói pháp gần 60 năm, vì để mọi người bỏ mê về chánh, vì chánh pháp trường tồn; vì muốn thế giới hài hoà, mà không từ lao nhọc; vì muốn pháp môn rộng khắp, mà mở lớp dạy học, bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp. Trải qua bao gian khó, không nề hà gian khổ, lấy tinh thần vô ngã, hoằng truyền đại Kinh, kỳ vọng tất cả người nghe, đều có thể chân thật phát tâm, tu trì tịnh nghiệp, vượt thoát ba cõi.

  Kính vâng giáo huấn của Phật Ðà: “Lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy”; y theo mười nguyện của Phổ Hiền “Thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế”; cần [cù] tu “Ba Phước, Sáu Phép Hoà”; thực tiễn “Ðệ Tử Quy”, “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên”, “Mười Ðiều Thiện” và “Sa Di Luật Nghi”, trừ bỏ Tham-Sân-Si, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh Tịnh Ðộ, dùng công đức chân thật này, khẩn thỉnh Lão Hoà Thượng Tịnh Không, thường trụ thế gian, chuyển đại pháp luân, lợi ích quần sanh.

  Sư phụ Thượng nhân từ giám:

  Ngày 25, trong lúc giảng dạy, Ngài đã nói: “Năm tới sẽ đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc đợi mọi người”. Bốn chúng đồng tu nghe tin này, thảy đều kinh ngạc, vội vàng gọi điện hỏi thăm. Sư phụ vẫn chưa có người truyền thừa giảng kinh, mọi người đồng lòng khẩn thỉnh, sư phụ từ bi trụ thế, giảng kinh nói pháp, giáo hoá chúng sanh.

  Ðồng thỉnh!

  Thường trụ thế gian, chuyển đại pháp luân
  Ðệ tử Ngộ Ðạo cùng đại chúng đảnh lễ khẩn thỉnh!
  Ngày 28 tháng 12 năm 2010

  Hãy biết ơn những người khiển trách ta, vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ.
  Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã, vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.
  Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta, vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.
  Hãy biết ơn những người đánh đập ta, vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.
  Hãy biết ơn những người lường gạt ta, vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.
  Hãy biết ơn những người làm hại ta, vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.
  Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được Kiên Định Thành Tựu.

  Những Lời Khai Thị Vàng Ngọc Của Hòa thượng Tịnh Không

  Tin Buồn Hòa Thượng Tịnh Không Sắp Vãng Sanh