trang Blog

hoàng toànTham gia: 18/11/2008
 • Con g¸i tá t×nh tr­íc
  Cảm Xúc
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Con g¸i tá t×nh tr­íc

  Trong mét buæi nãi chuyÖn chuyªn ®Ò: Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ t×nh yªu cña tuæi häc trß do NVH Thanh Niªn tá chøc gÇn ®©y c¸c b¹n g¸i ®· xoay quanh vÊn ®Ò n÷ cã nªn bÊt ®Ìn xanh tr­íc kh«ng? ý kiÕn ng­êi phô tr¸ch buæi nãi chuyÖn lµ nªn qu¸ ®i chø. Mét trµng ph¸o tay nh­ ph¸o næ kÐo dµi håi l©u. Råi l¹i bËt ra tiÕp c©u hái: vËy chóng em ph¶i bËt ®Ìn xanh nh­ thÕ nµo? VÊn ®Ò l¹i trë nªn kh«ng ®¬n gi¶n, v× rÊt dÔ sinh ra t¸c dông ng­îc...

  Kh«ng bËt... kh«ng ®­îc!

  H. vµ N. quen nhau tõ håi phæ th«ng. C¶ hai ®· cã nhiÒu kû niÖm khã quªn. Mïa hÌ cuèi cïng cña tuæi häc trß biÕt bao ®iÒu muèn nãi, nh­ng... c¶ hai vÉn im re. Lªn ®¹i häc, mçi ng­êi mét tr­êng. DÇu vËy, mäi th«ng tin vÒ N. lu«n ®­îc H. thu vµo bé nhí hÕt søc ®Çy ®ñ. N. lµ mét c« g¸i v« cïng dÔ th­¬ng, ho¹t b¸t vµ nhiÒu b¹n g¸i lÉn trai theo ®óng nghÜa b¹n bÌ. Nh­ng H. thÊy vËy, cµng mÆc c¶m vµ tù thu m×nh l¹i, nöa n¨m míi ghÐ th¨m N. mét lÇn, lÇn nµo còng chØ Êm í toµn nh÷ng chuyÖn... v« duyªn, kh«ng ¨n nhËp g× ®Õn vÊn ®Ò nãng hæi cña hai ng­êi. Cßn N., dÇu biÕt lßng m×nh ®· yªu H. nh­ng c« vÉn gi÷ y nguyªn t¾c: con g¸i kh«ng cã quyÒn bËt ®Ìn xanh tr­íc nªn cø lÆng lÏ, chê... mét th¸ng H. ghÐ th¨m... mét lÇn, råi thiÕp tôc chê... M·i ®Õn 6 n¨m sau, khi H. lÊy vî th× N. míi biÕt lµ m×nh sai lÇm vµ thÊm thÝa c©u ng¹n ng÷: Muèn v« nhµ mµ kh«ng gâ cöa ai biÕt? T×nh yªu còng vËy. Yªu mµ kh«ng nãi ra th×... ®óng lµ "chÕt trong lßng mét Ýt!" v©y!

  Mµ bËt... l¹i cµng kh«ng ®­îc!

  C« thî may H.T, 25 tuæi, ngô ë P.5 Gß VÊp, quen víi anh chµng tªn lµ M.N . ®ang lµm tiÕp thÞ cho c«ng ty ®¹i diÖn ph©n phèi s¬n Nippon. §i ch¬i víi nhau tù nhiªn nh­ håi cßn.. mÉu gi¸o, vËy mµ anh chµng H.T cø lê ®i chuyÖn cña con tim, ch¼ng gµi sè tíi cïng ch¼ng ®Ó sè de. ChuyÖn kÐo dµi ®Õn nçi c¶ cha mÑ cña c« H.T ph¶i sèt ruét, th¨m hái c« liÒn tï t× lµm c« ph¸t sî, ®øng ngåi kh«ng yªn. Cuèi cïng c« ph¶i liÒu ... bËt ®Ìn xanh tr­íc cho yªn t©m.

  §ã lµ ®ªm Gi¸ng Sinh, hai ng­êi ®i bªn nhau lßng vßng Sµi Gßn, ®Õn khi mái ch©n ngåi nghØ tr­íc nhµ thê §øc Bµ. Ngåi chê hoµi mµ anh chµng cø cµ kª dª ngçng mÊy chuyÖn l·ng xÑt nªn H.T lÊy hÕt can ®¶m ®Ó nãi ®iÒu kh«ng dÔ nãi... vËy mµ , nghe xong lêi tá t×nh cña c« g¸i, anh chµng ph¸n mét c©u xôi l¬:Anh ch­a cã ®Þnh vËy... em ®ùng ngé nhËn. Sau ®ã anh chµng ®em kÓ l¹i chyÖn nµy cho b¹n th©n cña m×nh nghe, råi c¶ hai cïng kÕt luËn: con g¸i nh­ vËy lµ... hæng ®­îc!?

  Trong mét lÇn nãi chuyÖn víi nhau, chóng t«i ®­îc nghe anh T.T.S, kü s­ trÎ ®ang c«ng t¸c t¹i mét c«ng ty dÇu khÝ t©m sù: c¸c c« b©y giê ghª l¾m, ch¼ng cßn thuú mÞ, ®oan trang nh­ ngµy x­a n÷a. Khi muèn ®­îc yªu, hä ®· lµm tÊt c¶ ®Ó chøng tá mét t×nh yªu cuång nhiÖt dï kh«ng vô lîi, nh­ng m×nh còng kh«ng thÝch nh­ vËy. Råi anh kÓ: vµo c«ng ty  lµm ®­îc 5 th¸ng, c« Êy tuyªn bè nöa ®ïa nöa thËt, t«i lµ ng­êi ®µn «ng tuyÖt vêi nhÊt mµ c« Êy ch­a tõng gÆp. C« Êy t×m ®Õn chÞ t«i ®Ó kÕt b¹n. Lui tíi bÖnh viÖn ch¨m sãc tËn t×nh khi t«i mæ ruét thõa. LÔ Vu lan, c« gîi ý ®i cïng ®i th¨m mé mÑ t«i... T«i biÕt, c« Êy lµ ng­êi tèt, nh­ng nh÷ng g× c« Êy lµm l¹i t¹o cho t«i c¸i c¶m gi¸c bÞ dån ®uæi, mÊt hÕt c¶m høng ®Ó t×m hiÓu c« Êy. T«i kh«ng hiÓu, ®iÒu Êy lµ thËt lßng hay nguþ t¹o.. Khæ nçi, b©y giê ai còng ngì c« Êy lµ vî cña t«i, dï thËt ra kh«ng ph¶i vËy.

  Ng«n ng÷ t×nh yªu: ®©u chØ b»ng lêi!

  Ngµy nay, nam n÷ ®· b×nh quyÒn trªn mäi ph­¬ng diÖn, trong ®ã cã quyÒn ®­îc yªu, ®­îc tá t×nh víi ng­êi m×nh yªu, ®iÒu ®ã kh«ng ai chèi c·i. Nh­ng theo quan niÖm truyÒn thèng trong vÊn ®Ò nµy cña ng­êi ViÖt ta th× khi ph¸i yÕu ra tay tr­íc rÊt dÔ khiÕn ng­êi bªn kia bÞ... déi. Cho nªn, nÕu nãi con g¸i cã quyÒn ®­îc tá t×nh tr­íc th× chØ ®óng trªn lý thuyÕt, cßn thùc tÕ th× theo th¹c sÜ t©m lý Ph¹m ¸nh Hoµ, trong viÖc tá t×nh, con g¸i kh«ng nªn xÝ phÇn víi con trai. Khi ng­êi con trai kh«ng d¸m tá t×nh th× liÖu anh ta cã d¸m lµm nh÷ng chuyÖn kh¸c ®Ó b¶o vÖ  t×nh yªu, h¹nh phóc? Ng­êi con g¸i liÖu cã thÓ tin t­ëng ®­îc vµo mét n¬i n­¬ng dùa nh­ thÕ? Cßn khi anh ta ch­a muèn tá t×nh th× cã nhiÒu lý do. HoÆc, trong lßng cßn l­îng lù, lùa chän; hoÆc, cßn mÆc c¶m, hoµi nghi t×nh c¶m cña ng­êi con g¸i.... C« g¸i chñ ®éng tá t×nh tr­íc lµm cho anh ta c¶m thÊy m×nh cµng yªu h¬n... V× vËy, tèt nhÊt vÉn lµ nh­êng lêi nãi ®Çu cho ®Êng mµy r©u. Nãi vËy, kh«ng cã nghÜa c¸c b¹n g¸i cã quyÒn yªn t©m chê "sung rông". §iÒu c¸c b¹n nªn lµm lµ ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi ta dÔ bËt ra lêi tá t×nh. CÇn ph¶i hiÓu r»ng, ng«n ng÷ t×nh yªu kh«ng chØ cã lêi nãi. ChÝnh th¸i ®é dÞu dµng, tr×u mÕn, sù tÕ nhÞ ch¨m sãc nhau,... lµ nh÷ng biÓu hiÖn cô thÓ nhÊt, ®Ó bªn kia biÕt mµ tiÕn tíi, nÕu hä thËt sù cã "ý ®å" víi m×nh.

  Trong mét thèng kª bá tói tõ c¸c héi qu¸n sinh viªn, chóng t«i thÊy r»ng: hÇu hÕt, nÕu nh­ kh«ng  muèn nãi lµ tÊt c¶, ch¼ng cã anh chµng nµo thiÕt tha víi nh÷ng c« g¸i thiªn vÒ sù dÔ d·i vµ m¹nh b¹o. §ång ý lµ b×nh quyÒn nh­ng t©m lý cña ph¸i m¹nh th­êng dÞ øng tr­íc sù tÊn c«ng cña ph¸i yÕu. Trong t×nh yªu kh«ng ph¶i hÔ cø cho lµ ®­îc nhËn. Kh«ng ph¶i cø ra tay tr­íc lµ n¾m ch¾c phÇn th¾ng.

  Trong mét buæi nãi chuyÖn chuyªn ®Ò: Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ t×nh yªu cña tuæi häc trß do NVH Thanh Niªn tá chøc gÇn ®©y c¸c b¹n g¸i ®· xoay quanh vÊn ®Ò n÷ cã nªn bÊt ®Ìn xanh tr­íc kh«ng? ý kiÕn ng­êi phô tr¸ch buæi nãi chuyÖn lµ nªn qu¸ ®i chø. Mét trµng ph¸o tay nh­ ph¸o næ kÐo dµi håi l©u. Råi l¹i bËt ra tiÕp c©u hái: vËy chóng em ph¶i bËt ®Ìn xanh nh­ thÕ nµo? VÊn ®Ò l¹i trë nªn kh«ng ®¬n gi¶n, v× rÊt dÔ sinh ra t¸c dông ng­îc...

   

  Kh«ng bËt... kh«ng ®­îc!

  H. vµ N. quen nhau tõ håi phæ th«ng. C¶ hai ®· cã nhiÒu kû niÖm khã quªn. Mïa hÌ cuèi cïng cña tuæi häc trß biÕt bao ®iÒu muèn nãi, nh­ng... c¶ hai vÉn im re. Lªn ®¹i häc, mçi ng­êi mét tr­êng. DÇu vËy, mäi th«ng tin vÒ N. lu«n ®­îc H. thu vµo bé nhí hÕt søc ®Çy ®ñ. N. lµ mét c« g¸i v« cïng dÔ th­¬ng, ho¹t b¸t vµ nhiÒu b¹n g¸i lÉn trai theo ®óng nghÜa b¹n bÌ. Nh­ng H. thÊy vËy, cµng mÆc c¶m vµ tù thu m×nh l¹i, nöa n¨m míi ghÐ th¨m N. mét lÇn, lÇn nµo còng chØ Êm í toµn nh÷ng chuyÖn... v« duyªn, kh«ng ¨n nhËp g× ®Õn vÊn ®Ò nãng hæi cña hai ng­êi. Cßn N., dÇu biÕt lßng m×nh ®· yªu H. nh­ng c« vÉn gi÷ y nguyªn t¾c: con g¸i kh«ng cã quyÒn bËt ®Ìn xanh tr­íc nªn cø lÆng lÏ, chê... mét th¸ng H. ghÐ th¨m... mét lÇn, råi thiÕp tôc chê... M·i ®Õn 6 n¨m sau, khi H. lÊy vî th× N. míi biÕt lµ m×nh sai lÇm vµ thÊm thÝa c©u ng¹n ng÷: Muèn v« nhµ mµ kh«ng gâ cöa ai biÕt? T×nh yªu còng vËy. Yªu mµ kh«ng nãi ra th×... ®óng lµ "chÕt trong lßng mét Ýt!" v©y!

  Mµ bËt... l¹i cµng kh«ng ®­îc!

  C« thî may H.T, 25 tuæi, ngô ë P.5 Gß VÊp, quen víi anh chµng tªn lµ M.N . ®ang lµm tiÕp thÞ cho c«ng ty ®¹i diÖn ph©n phèi s¬n Nippon. §i ch¬i víi nhau tù nhiªn nh­ håi cßn.. mÉu gi¸o, vËy mµ anh chµng H.T cø lê ®i chuyÖn cña con tim, ch¼ng gµi sè tíi cïng ch¼ng ®Ó sè de. ChuyÖn kÐo dµi ®Õn nçi c¶ cha mÑ cña c« H.T ph¶i sèt ruét, th¨m hái c« liÒn tï t× lµm c« ph¸t sî, ®øng ngåi kh«ng yªn. Cuèi cïng c« ph¶i liÒu ... bËt ®Ìn xanh tr­íc cho yªn t©m.

  §ã lµ ®ªm Gi¸ng Sinh, hai ng­êi ®i bªn nhau lßng vßng Sµi Gßn, ®Õn khi mái ch©n ngåi nghØ tr­íc nhµ thê §øc Bµ. Ngåi chê hoµi mµ anh chµng cø cµ kª dª ngçng mÊy chuyÖn l·ng xÑt nªn H.T lÊy hÕt can ®¶m ®Ó nãi ®iÒu kh«ng dÔ nãi... vËy mµ , nghe xong lêi tá t×nh cña c« g¸i, anh chµng ph¸n mét c©u xôi l¬:Anh ch­a cã ®Þnh vËy... em ®ùng ngé nhËn. Sau ®ã anh chµng ®em kÓ l¹i chyÖn nµy cho b¹n th©n cña m×nh nghe, råi c¶ hai cïng kÕt luËn: con g¸i nh­ vËy lµ... hæng ®­îc!?

  Trong mét lÇn nãi chuyÖn víi nhau, chóng t«i ®­îc nghe anh T.T.S, kü s­ trÎ ®ang c«ng t¸c t¹i mét c«ng ty dÇu khÝ t©m sù: c¸c c« b©y giê ghª l¾m, ch¼ng cßn thuú mÞ, ®oan trang nh­ ngµy x­a n÷a. Khi muèn ®­îc yªu, hä ®· lµm tÊt c¶ ®Ó chøng tá mét t×nh yªu cuång nhiÖt dï kh«ng vô lîi, nh­ng m×nh còng kh«ng thÝch nh­ vËy. Råi anh kÓ: vµo c«ng ty  lµm ®­îc 5 th¸ng, c« Êy tuyªn bè nöa ®ïa nöa thËt, t«i lµ ng­êi ®µn «ng tuyÖt vêi nhÊt mµ c« Êy ch­a tõng gÆp. C« Êy t×m ®Õn chÞ t«i ®Ó kÕt b¹n. Lui tíi bÖnh viÖn ch¨m sãc tËn t×nh khi t«i mæ ruét thõa. LÔ Vu lan, c« gîi ý ®i cïng ®i th¨m mé mÑ t«i... T«i biÕt, c« Êy lµ ng­êi tèt, nh­ng nh÷ng g× c« Êy lµm l¹i t¹o cho t«i c¸i c¶m gi¸c bÞ dån ®uæi, mÊt hÕt c¶m høng ®Ó t×m hiÓu c« Êy. T«i kh«ng hiÓu, ®iÒu Êy lµ thËt lßng hay nguþ t¹o.. Khæ nçi, b©y giê ai còng ngì c« Êy lµ vî cña t«i, dï thËt ra kh«ng ph¶i vËy.

  Ng«n ng÷ t×nh yªu: ®©u chØ b»ng lêi!

  Ngµy nay, nam n÷ ®· b×nh quyÒn trªn mäi ph­¬ng diÖn, trong ®ã cã quyÒn ®­îc yªu, ®­îc tá t×nh víi ng­êi m×nh yªu, ®iÒu ®ã kh«ng ai chèi c·i. Nh­ng theo quan niÖm truyÒn thèng trong vÊn ®Ò nµy cña ng­êi ViÖt ta th× khi ph¸i yÕu ra tay tr­íc rÊt dÔ khiÕn ng­êi bªn kia bÞ... déi. Cho nªn, nÕu nãi con g¸i cã quyÒn ®­îc tá t×nh tr­íc th× chØ ®óng trªn lý thuyÕt, cßn thùc tÕ th× theo th¹c sÜ t©m lý Ph¹m ¸nh Hoµ, trong viÖc tá t×nh, con g¸i kh«ng nªn xÝ phÇn víi con trai. Khi ng­êi con trai kh«ng d¸m tá t×nh th× liÖu anh ta cã d¸m lµm nh÷ng chuyÖn kh¸c ®Ó b¶o vÖ  t×nh yªu, h¹nh phóc? Ng­êi con g¸i liÖu cã thÓ tin t­ëng ®­îc vµo mét n¬i n­¬ng dùa nh­ thÕ? Cßn khi anh ta ch­a muèn tá t×nh th× cã nhiÒu lý do. HoÆc, trong lßng cßn l­îng lù, lùa chän; hoÆc, cßn mÆc c¶m, hoµi nghi t×nh c¶m cña ng­êi con g¸i.... C« g¸i chñ ®éng tá t×nh tr­íc lµm cho anh ta c¶m thÊy m×nh cµng yªu h¬n... V× vËy, tèt nhÊt vÉn lµ nh­êng lêi nãi ®Çu cho ®Êng mµy r©u. Nãi vËy, kh«ng cã nghÜa c¸c b¹n g¸i cã quyÒn yªn t©m chê "sung rông". §iÒu c¸c b¹n nªn lµm lµ ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi ta dÔ bËt ra lêi tá t×nh. CÇn ph¶i hiÓu r»ng, ng«n ng÷ t×nh yªu kh«ng chØ cã lêi nãi. ChÝnh th¸i ®é dÞu dµng, tr×u mÕn, sù tÕ nhÞ ch¨m sãc nhau,... lµ nh÷ng biÓu hiÖn cô thÓ nhÊt, ®Ó bªn kia biÕt mµ tiÕn tíi, nÕu hä thËt sù cã "ý ®å" víi m×nh.

  Trong mét thèng kª bá tói tõ c¸c héi qu¸n sinh viªn, chóng t«i thÊy r»ng: hÇu hÕt, nÕu nh­ kh«ng  muèn nãi lµ tÊt c¶, ch¼ng cã anh chµng nµo thiÕt tha víi nh÷ng c« g¸i thiªn vÒ sù dÔ d·i vµ m¹nh b¹o. §ång ý lµ b×nh quyÒn nh­ng t©m lý cña ph¸i m¹nh th­êng dÞ øng tr­íc sù tÊn c«ng cña ph¸i yÕu. Trong t×nh yªu kh«ng ph¶i hÔ cø cho lµ ®­îc nhËn. Kh«ng ph¶i cø ra tay tr­íc lµ n¾m ch¾c phÇn th¾ng.