trang Blog

calinhangiangTham gia: 25/02/2010
 • BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN Về việc học tập chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Xã Hội
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN Về việc học tập chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

                 ĐẢNG UỶ XÃ NHƠN MỸ                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC C NHƠN MỸ          

  Nhơn Mỹ, ngày 13  tháng 1 năm 2012

                                             

  BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN

  Về việc học tập chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2012.

              1. Họ và tên: Nguyễn Thị Mộng Trang

              2. Ngày sinh: 28/04/1986

              3. Chức vụ: Giáo viên

              4. Đơn vị công tác: Trường tiểu học C Nhơn Mỹ

              5. Tôi xin viết bản đăng ký cá nhân về việc học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung cụ thể sau:

              - Về phẩm chất chính trị:

  + Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  + Đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ, quan điểm, nguyên tắc, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  + Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị.

  + Có các biện pháp cụ thể để giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực học tập cho học sinh.

  - Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

  + Có ý thức trách nhiệm cao đối với công việc; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công phụ trách.

          + Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đưa trường Tiểu học C Nhơn Mỹ thành đạt chuẩn quốc gia.

          + Tích cực trong các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy.

  - Về đạo đức lối sống:

  + Trung thực, thẳng thắn, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ.

  + Nghiêm chỉnh chấp hành những điều quy định của cơ quan.

  + Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Nhà trường.

  - Về ý thức tổ chức kỷ luật:

          + Thực hiện tốt nội quy, quy chế của Nhà trường.

  + Bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế của địa phương.

  6. Tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung đăng ký nêu trên.

                                                                                          NGƯỜI ĐĂNG KÝ

                                                                                   Nguyễn Thị Mộng Trang

  BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN Về việc học tập chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh