trang Blog

HOPTham gia: 28/09/2009
 • NGƯỜI ĐẸP LIDA TRẦN " NHỮNG BỨC HOẠ "
  Game
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  NGƯỜI ĐẸP LIDA TRẦN " NHỮNG BỨC HOẠ "


  TAKE ME HOME WITH YOU

  Cần Tôi Tại nhà Với Bạn

   

  Cố gắng ra một phong cách mới 'làm điều đó khung khuôn mặt thanh tú của tôi vì vậy hoàn hảo. Màu đen và trắng sketch bởi pinup nghệ sĩ Jennifer Janesko.

   

  http://www.lindatran.net/shop/graphics/lindainwig.jpg

  Linda in Wig

  http://www.lindatran.net/shop/graphics/pinklace.jpg

  Pink Lace

  http://www.lindatran.net/shop/graphics/lindaexpression.jpg

  Linda Expression

  http://www.lindatran.net/shop/graphics/lettinggo.jpg

  Letting Go

  http://www.lindatran.net/shop/graphics/janeskostudy3.jpg

  Janesko Study 3

  http://www.lindatran.net/shop/graphics/lindaagogo.jpg

  Linda A Go-Go

  http://www.lindatran.net/shop/graphics/lindalounge.jpg

  Linda Lounge

  http://www.lindatran.net/shop/graphics/faceportrait.jpg

  Face Portrait

  http://www.lindatran.net/shop/graphics/storybookstudy.jpg

  Storybook Study

  http://www.lindatran.net/shop/graphics/storybook.jpg

  Storybook

   

   

  Face Portrait

  http://www.lindatran.net/shop/graphics/lindainlace.jpg


  Linda in Lace

  http://www.lindatran.net/shop/graphics/lindainlacestudy.jpg

  Linda in Lace Study

  http://www.lindatran.net/shop/graphics/bluelace_art.jpg
  Blue Lace

  http://www.lindatran.net/shop/graphics/goldendragon.jpg
  Golden Dragon


  http://www.lindatran.net/shop/graphics/mermaid.jpg

  Mermaid

  http://www.lindatran.net/shop/graphics/octopuspearldiver.jpg

  Octopus and Pearl Diver
  NGƯỜI ĐẸP LIDA TRẦN " NHỮNG BỨC HOẠ "