Hum nay tam trang dzui!!

Hom nay A. Đông nói voi mình là cu*' làm hê't nhiê.m vu. thì vê`, ko câ`n so*. "xê'p". Ko pha?i so* bi. đuô?i vi` A.V ko co' quyê`n, muô'n đuô?i thi` phai? thônn wa 2 anh. Nghe thâ.t la` ma'y lo`ng ma't da.! Nhu*ng sau nay` mi`nh vâ~n phai? đi thôi, du` anh tô't thê' na`o đi nu*~a. A.Đ cu~ng lo cho mi`nh la('m, a kêu tu*` nay mi`nh don. dep giâ'y & ba'n thi` đo' la` phâ`n cua? min`h. Dzui ghê!!! Thôi o*? la.i thêm 1-2 tha'ng nu*~a ru`i ti'nh sau. Da.o na`y xê'p "ko the`m quan tâm" đê'n cty nhi`u, cha(?n thây' ghe' to*'i!! Mâ'y anh noi' nê'u ba'n la.i cty thi` mây' a mua. "kê. ô?ng".Cu~ng chan' la`m cho cty ma` co' đê'n 3 ông chu?, 1 ông co`n chiu. ko nô~i huô'ng hô` 3 ông!!. Thi` la`m tro`n nhiê.m vu. la` đc rui`!

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận