trang Blog

™Liên ®Tham gia: 24/06/2009
 • Entry for May 28, 2009
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Entry for May 28, 2009

  [ LiêN . mÓm . k4 . amater ] BFF ... !!! Entry for May 28, 2009

  MỚi hÔm nàO cÒn lƠ nGơ bướC vèO trG` ... hÔm naY đã chIa taY vS BỌn baY r` ...!!! hỌc thỲ mOnG nGhĩ hÈ nhaNh nhaNh léM ... cÒn chỪ thỲ thjk đY hỌc đỂ cÙnG tỤi baY ... mÀk năM saU thỲ kÔ cÒn hỌc vS tỤi baY nỮa Oài 4 đỨa mÀk đC. chắC teO thY lạI y ... kÔ bjk năM saU sẼ ra rG nỮa !!! teO chỈ mÚn lỚp mỲnh hỌc lạI nhƯ záK thUi ... monG seO bỌn mỲnh mãI là bạN kỦa nhaU ... iêU bỌn baY léM!!! chỪ pÙn cŨng chẳnG đC. jì Oài ... vUi lêN đY hÉy ... záK thỲ năM saU hỌc lạI giỎi hƠn vÀ đừnG chÙn hỌc nỮa cỐ mÀk hỌc ... cỐ lêN héY !!! mÀk năM saU thấY teO đừnG cÓa lƠ nãK ... chắC năM saU teO lèM đàN chỴ kỦa baY Oài ... hehe thấY chỴ nhỚ chàO héy !!!