trang Blog

KhoaTham gia: 14/07/2011
 • Chế độ kế toán doanh nghiệp (470 trang)
  Nhịp Sống Trẻ
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Chế độ kế toán doanh nghiệp (470 trang)

  Download here : http://hocmai.infogate.vn/book/Che-do-ke-toan-doanh-nghiep-i14352.html

  MỤC LỤC

  Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp 7
  Phần thứ nhất
  Hệ THốNG TàI KHOảN Kế TOáN 9
  I. Quy định chung 10
  II. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp 11
  III. Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán 19
  Loại Tài Khoản I Tài sản ngắn hạn 19
  Loại Tài khoản 2 Tài sản dài hạn 165
  Loại Tài khoản 3 Nợ phải trả 267
  Loại Tài khoản 4 Nguồn vốn chủ sở hữu 363
  Loại Tài khoản 5 Doanh thu 409
  Loại Tài khoản 6 Chi phí sản xuất, kinh doanh
  Loại Tài khoản 7 Thu nhập khác
  Loại Tài khoản 8 Chi phí khác
  Loại Tài khoản 9 Xác định kết quả kinh doanh
  Loại Tài khoản 0 Các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán

  Lời nói đầu

  Ngày 20/3/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước từ năm tài chính 2006, thay thế Quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT. Để giúp cho các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý Nhà nước và đông đảo người học tập, nghiên cứu, thuận tiện trong việc sử dụng và thực hiện Chế độ kế toán doanh nghiệp, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách Chế độ Kế toán Doanh nghiệp bao gồm 5 phần, chia thành 2 quyển:
  Quyển I. Hệ thống tài khoản kế toán
  Quyển II. Báo cáo tài chính, chứng từ, sổ kế toán và sơ đồ kế toán chủ yếu 
  Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành lần này gồm bốn phần cơ bản:
  - Hệ thống tài khoản kế toán;
  - Hệ thống báo cáo tài chính;
  - Chế độ chứng từ kế toán;
  - Chế độ sổ kế toán.
  Chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành đồng bộ cả chế độ chứng từ, sổ kế toán, tài khoản kế toán và báo cáo tài chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện. Chế độ kế toán doanh nghiệp mới ban hành đã được thiết kế với nhận thức mới về đối tượng sử dụng thông tin kế toán nên đã xây dựng theo phương châm dễ làm, dễ hiểu, minh bạch, công khai, dễ kiểm tra, dễ kiểm soát, với cách bố trí, sắp xếp tài khoản, Bảng cân đối kế toán, thông tin do kế toán cung cấp cho phép đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp ở mọi thời điểm. Chi phí kinh doanh, thu nhập và kết quả hoạt động kinh doanh được xử lý theo cách nhìn và quan niệm của kinh tế thị trường. Chế độ kế toán doanh nghiệp mới cũng đã giải quyết nhiều hoạt động kinh tế mới đã hoặc sẽ phát sinh như chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán các khoản đầu tư chứng khoán, cổ phiếu, đầu tư vào công ty liên kết, các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng, hợp nhất kinh doanh, mua bán doanh nghiệp....
  Cải cách và đổi mới hệ thống kế toán Việt Nam là công việc chuyên môn phức tạp, diễn ra rất khẩn trương trong quá trình đổi mới chính sách quản lý kinh tế, tài chính, cải cách nền hành chính Quốc gia. Với tư cách là công cụ quản lý, kế toán gắn liền với hoạt động kinh tế, tài chính, tổ chức hệ thống thông tin hữu ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy, kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với hoạt động tài chính Nhà nước, mà còn rất cần thiết và quan trọng với hoạt động tài chính doanh nghiệp của mọi thành phần kinh tế.

  Download here : http://hocmai.infogate.vn/book/Che-do-ke-toan-doanh-nghiep-i14352.html

  Chế độ kế toán doanh nghiệp (470 trang)