trang Blog

KhoaTham gia: 14/07/2011
 • Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, thực trạng và giải pháp tại công ty TNHH Nam Dương
  Nhịp Sống Trẻ
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, thực trạng và giải pháp tại công ty TNHH Nam Dương

  Download here : http://hocmai.infogate.vn/book/Cong-tac-dao-tao--phat-trien-nguon-nhan-luc--thuc-trang-va-giai-phap-tai-cong-ty-TNHH-Nam-Duong-i107443.html

  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP. 3
   
  1.1 Khái niệm công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 3
  1.1.1 Đào tạo. 3
  1.1.2. Phát triến 4
  1.1.3. Vai trò: 6
  1.2.Các nhân tố ảnh hưởng tới việc đào tạo, phát triển nhân lực trong doanh nghiệp. 6
  1.2.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 6
  1.2.2. Các nhân tố nội bộ doanh nghiệp. 9
  1.2 Tiến trình đào tạo phát triển nhân lực trong doanh nghiệp. 10
  1.3.1 Xác định nhu cầu nhân lực. 11
  1.3.1.1. Xác định nhu cầu nhân lực về mặt số lượng 11
  1.3.1.2. Xác định nhu cầu nhân lực về mặt chất lượng 12
  1.3.2 Đánh giá nhân lực. 13
  1.3.2.1. Đánh giá tổng quan nguồn nhân ở doanh nghiệp lực: 13
  1.3.2.2. Đánh giá thành tích công tác của các cá nhân người lao động 14
  1.3.3. Đào tạo và đào tạo lại nhân lực. 14
  1.3.4 Đề bạt nhân sự. 15
  1.4. Tính tất yếu phải đào tạo phát triển nhân lực trong doanh nghiệp 15
  1.4.1.Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lê nin về vai trò con người đối với sự phát triển của xã hôị 15
  1.4.2. Vai trò chiến lược con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá,hiện đại hoá. 16
  1.4.3. Sự ảnh hưởng của môi trường tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 18
  1.4.4. Mong muốn của người lao động trong doanh nghiệp 18
   
  CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY TNHH NAM DƯƠNG 20
   
  2.1. Khái quát về công ty TNHH Nam Dương 20
  2.2. Một số đặc điểm về công ty 20
  2.2.1. Đặc điểm về chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp 20
  2.2.2.Đặc điểm cơ cấu của công ty 21
  2.2.3. Đặc điểm về lao động của công ty 21
  2.2.4. Kết quả kinh doanh 2007- 2008 và kế hoạch 2009 22
  2.3. Các đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng tới công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH Nam Dương 22
  2.3.1 .Đặc điểm lao động tại công ty 22
  2.3.2 Phân chia theo chất lượng lao động năm 2007 23
  2.4. Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty 23
  2.4.1. Các hoạt động đã tiến hành 23
  2.4.2 .Các hình thức tiến hành hoạt động đào tạo 23
  2.4.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo 23
  2.4.2. Chi phí đào tạo 24
  2.4.3. Các nội dung đào tạo của công ty 24
  2.5.Đánh giá công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty 24
  2.5.1. Những thành tích mà doanh nghiệp đã đạt được 24
  2.5.2. Tồn tại và những nguyên nhân của tồn tại . 25
   
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NAM DƯƠNG 27
   
  3.1. Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty THHH Nam Dương 27
  3.1.1 Giải pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện công tác đào tạo 27
  3.1.2. Giải pháp hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo 27
  3.1.3. Giải pháp hoàn thiện công tác xác định mục tiêu đào tạo 29
  3.1.4. Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá chất lượng 30
  3.1.5. Giải pháp hoàn thiện công tác hậu đào tạo 31
  3.2. Một số biện pháp 31
  3.2.1. Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực. 31
  3.2.2. Nắm vững định hướng chiến lược của công ty. 31
  3.2.4. Thường xuyên đánh giá về chất lượng lao động và số lượng lao động hiện có. 32
  3.2.5. Hoàn thiện việc đánh giá năng lực thực hiện công việc của người lao động. 32
  3.2.6. Chế độ trả lương. 33
  3.2.7. Đảm bảo các chế độ đãi ngộ và phúc lợi xã hội 34
  3.2.8. Chi trả tiền bảo hiểm hàng năm cho các lái xe. 34
   
  KẾT LUẬN 35
  Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, thực trạng và giải pháp tại công ty TNHH Nam Dương