trang Blog

KhoaTham gia: 14/07/2011
 • Tiểu luận Xã hội học nông thôn
  Nhịp Sống Trẻ
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Tiểu luận Xã hội học nông thôn

   
  Download here : http://hocmai.infogate.vn/book/Tieu-luan-Xa-hoi-hoc-nong-thon-i107690.html
   
  Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của văn hoá pháp lý Việt Nam 
   
  qua các giai đoạn lịch sử đều dễ dàng nhận thấy là bên cạnh luật nước, luật làng 
  luôn giữ một vị trí quan trọng trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội ở các làng 
  xã Việt Nam. Luật nước và lệ làng (hương ước) dường như luôn là những hành 
  trang pháp lý cho sự tồn tại, phát triển của các thế hệ người Việt Nam trụ vững và 
  phát triển trong mọi thăng trầm của lịch sử 
  Trong lịch sử, hương ước từng tồn tại song song với pháp luật, từng giữ vai trò là 
  công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ trong cộng đồng và để quản lý làng xã. Nó 
  là phương tiện để chuyển tải pháp luật và tư tưởng Nho giáo vào làng xã, hỗ trợ và 
  bổ sung cho pháp luật. Hương ước ra đời là sản phẩm của làng xã và việc dùng 
  hương ước để quản lý xã hội từng có tiền lệ trong lịch sử, không riêng ở Việt Nam 
  mà cả ở các nước khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản hương ước cũng rất 
  được chú trọng. 
        Ở Trung Quốc: từ xa xưa đã có hương ước, còn gọi là hương quy dân ước của 
  cộng đồng dân cư thôn, hương (giống như làng, xã ở Việt Nam) buộc mọi người 
  phải tuân thủ. Trong đó, có những quy định rất tiến bộ như: Họ Lữ thường hay lập 
  hương ước cho dân, phàm những người cùng nhau đồng tâm, giúp nhau lập đức, 
  lập nghiệp, sửa chữa lỗi lầm, hoạn nạn thương yêu nhau. 
         Ở Nhật Bản, từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX, các thôn làng đều có Mô-ra-
  ô-kite (tạm dịch là thôn định - tức các quy định của thôn). Sau Minh Trị duy tân, 
  các thôn định vẫn được duy trì. Cho đến đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, tại nhiều 
  thôn làng ở miền Trung Nhật Bản vẫn còn tồn tại các giác thư như là những quy 
  định riêng của mỗi cộng đồng dân cư. Có nhiều loại giác thư quy định những vấn 
  đề cụ thể như việc bảo vệ đê điều, việc dẫn nước tưới và tiêu cho đồng ruộng, việc 
  thoả thuận phân chia địa giới giữa hai làng kề cận. Bên dưới các giác thư này đều 
  có chữ ký của đại diện các nhóm xã hội, các dòng họ trong thôn làng. 
  Tiểu luận Xã hội học nông thôn