trang Blog

KhoaTham gia: 14/07/2011
 • XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN XUẤT KHẤU PISICO
  Nhịp Sống Trẻ
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN XUẤT KHẤU PISICO

  LÔØI MÔÛ ÑAÀU.......................................................................................... 2
  Phaàn 1:GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT CHUNG VEÀ  XN CBLSXK PISICO
  1.1. Quá trình hình thành và phát triển của XN CBLSXK PISICO......................... 5
  1.1.1.Tên và địa chỉ của xí nghiệp ................................................................................... 5
  1.1.2.Lịch sử hình thành và phát triển............................................................................. 6
  1.2.Chức năng và nhiệm vụ của xí nghiệp.................................................................... 6
  1.2.1.Chức năng của xí nghiệp ......................................................................................... 7
  1.2.2 Nhiệm vụ của xí nghiệp ........................................................................................... 7
  1.3.Công nghệ sản xuất một số mặt hàng chủ yếu...................................................... 7
  1.3.1.Quy trình công nghệ sản xuất.................................................................................. 8
  1.3.2.Nội dung cơ bản của quy trình công nghệ............................................................. 8
  1.4.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp....................................................... 8
  1.4.1Mô hình tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý của xí nghiệp........................................ 9
  1.4.2.Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý........................................ 9
  Phaàn 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XN CBLSXK PISICO........................................................................................................ 11
  2.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm và các hoạt động Marketing.............................. 11
  2.1.1.Giới thiệu về các loại sản phẩm và hàng hoá kinh doanh của xí nghiệp ....... 11
  2.1.2.Kết quả tiêu thụ sản phẩm của một mặt hàng qua các thời kỳ......................... 13
  2.1.3.Thị trường tiêu thụ hàng hoá của xí nghiệp......................................................... 15
  2.1.4.Phương pháp định giá, mức giá hiện tại của một số mặt hàng chủ yếu........... 17
  2.1.5.Giới thiệu hệ thống kênh phân phối sản phẩm của xí nghiệp.......................... 18
  2.1.6.Các hình thức xúc tiến bán hàng mà xí nghiệp đang sử dụng........................... 19
  2.1.7.Đối thủ cạnh tranh của xí nghiệp......................................................................... 20
  2.1.8.Nhận xét chung........................................................................................................ 21
  2.2. Công tác lao động và tiền lương của xí nghiệp.................................................. 21
  2.2.1.Cơ cấu lao động của xí nghiệp.............................................................................. 21
  2.2.2.Phương pháp xây dựng định mức lao động và định mức cho sản phẩm cụ thể23
  2.2.3.Tình hình sử dụng thời gian lao động................................................................... 25
  2.2.4.Năng suất lao động.................................................................................................. 26
  2.2.5.Tuyển dụng và đào tạo lao động........................................................................... 27
  2.2.6.Tổng quỹ tiền lương của xí nghiệp....................................................................... 28
  2.2.7. Đơn giá tiền lương.................................................................................................. 29
  2.2.8.Các hình thức phân phối tiền lương của xí nghiệp............................................. 29
  2.2.9.Nhận xét chung........................................................................................................ 31
  2.3.Công tác quản lý sản xuất của xí nghiệp.............................................................. 32
  2.3.1.Hình thức tổ chức sản xuất của xí nghiệp........................................................... 32
  2.3.2.Sơ đồ kết cấu sản xuất............................................................................................ 32  
  2.3.3.Phương pháp lập kế hoạch sản xuất..................................................................... 33
  2.3.4.Các loại nguyên vật liệu dùng trong sản xuất..................................................... 34
  2.3.5.Định mức tiêu hao của NVL................................................................................. 35
  2.3.6.Tình hình dựtrữ, bảoquảnvà cấp phát NVL tại xí nghiệp.............................. 35
  2.3.7.Cơ cấu TSCĐ, tình trạng sử dụng TSCĐ tại xí nghiệp....................................... 37
  2.3.8.Nhận xét chung........................................................................................................ 38
  2.4.Công tác kế toán tại xí nghiệp................................................................................ 39
  2.4.1.Cơ cấu bộ máy kế toán của xí nghiệp.................................................................. 39
  2.4.2.Phân loại chi phí ở xí nghiệp................................................................................. 39
  2.4.3.Chứng từ và số sách kế toán.................................................................................. 41
  2.4.4.Phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành thực tế..................................... 42
  2.4.5.Báo cáo tài chính của xí nghiệp ........................................................................... 44
  PHỤ LỤC............................................................................................................................ 47
  KẾT LUẬN
   
  XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN XUẤT KHẤU PISICO